Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO umożliwiająca stosowanie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r. dotyczącego zmian w stosowaniu Polskiego Ładu

Wersja posiada numer 9.11.4.21 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.11. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Największa zmianą w nowej wersji jest wprowadzenie funkcjonalności dotyczącej przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek co wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.01.2022r. Funkcjonalność ta naliczenia zaliczki na podatek w roku 2022 z tytułu umowy o pracę albo z umowy zlecenia w kwocie przychodu do 12.800 zł. Implementowanie możliwości stosowania tego rozporządzenia związane jest wprowadzeniem dodatkowej zmiennej i dodatkowych składników płacowych obsługujących to zagadnienie. Ponadto wersja ta zawiera cały szereg dalszych zmian związanych zarówno z Polskim Ładem jak i innymi zagadnieniami.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • Dodano funkcjonalność dotyczącą przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek wynikającą z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r. Funkcjonalność dot. naliczenia zaliczki na podatek w roku 2022 z tytułu umowy o pracę albo z umowy zlecenia w kwocie przychodu do 12.800 zł w miesiącu z każdego z tytułów. Stosując to rozporządzenie program nalicza zaliczkę na podatek przez porównywanie zaliczki na podatek naliczanej wg zasad Polskiego Ładu (wg standardów z roku 2022) z zaliczką na podatek liczoną wg zasad obowiązujących w 2021 r. oraz przez wybranie sposobu liczenia wskazującego na niższą miesięczną zaliczkę na podatek. Na skutek tego porównania następuje także zarejestrowanie w bazie zaliczki na podatek niedopłaconej (czyli tej co do której nastąpiło przesunięcie terminu poboru i zapłaty) z uwagi na policzenie zaliczki na podatek wg zasad z 2021 r., która będzie niższa niż wg standardów w 2022 r., a następnie (w kolejnych miesiącach) pobieranie takiej niedopłaconej wcześniej zaliczki na podatek w sytuacji, gdy zaliczka na podatek liczona wg standardów z 2022 r. w kolejnych miesiącach będzie niższa niż wg zasad z 2021 r. Stosowanie ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.01.2022r. jest włączone domyślnie, z opcję jego wyłączenia w oknie ‘Zmienne finansowe’ w Grupie: „Współczynniki”.
  W związku z tym zagadnieniem:
  – dodano nową zmienną finansową o nazwie „Liczenie zaliczki na podatek wg rozporządzenia z 07.01.2022” z domyślną wartością TAK,
  – przy otwieraniu okien do liczenia płac albo liczenia rachunków do zleceń program w formie alertu zgłasza jaki sposób uwzględniania (liczenia) zaliczki na podatek jest aktywny ze wskazaniem sposobu zmiany tego ustawienia,
  – w przypadku zastosowanie liczenia zaliczki na podatek wg zasad z 2021 r. program anuluje ewentualnie naliczenia ‘Ulgi dla klasy średniej’ oraz ewentualnie zmienia naliczoną ‘Ulgę podatkową’ (większą od zera z uwagi na złożenie PIT2 pracodawcy) z wartości obowiązującej w roku 2022 na obowiązującą w roku 2021,
  – w oknie ‘Zwolnienia podatkowe’ dodano możliwość rejestracji wniosku osoby zatrudnionej o nie przedłużanie dla niej terminu poboru i przekazania zaliczki na podatek,
  – dodano składnik płacowy o nazwie ‘Różnica zaliczki na podatek przedłużona płatność’, w którym rejestruje się niedopłaconą (niepobraną z wynagrodzenie) różnicę zaliczki na podatek naliczoną wg standardów z roku 2022 r. w stosunku do zasad z 2021 r.,
  – dodano składnik płacowy o nazwie ‘Różnica UJEMNA zaliczki na podatek przedłużona płatność’, w którym rejestruje się kwotę doliczaną do zaliczki na podatek za dany miesiąc w przypadku gdy zaliczka na podatek naliczona wg standardów z roku 2022 r. jest mniejsza niż wg zasad z 2021 r. Składnik ten jest naliczany do momentu (do wartości) rozliczania w roku całości zaliczki na podatek skumulowanej wcześniej (w kolejnych miesiącach) w składnikach o nazwie ‘Różnica zaliczki na podatek przedłużona płatność’,
  – dodano składnik płacowy o nazwie ‘Hipotetyczna składka zdrowotna odliczana’, w którym rejestruje się wartość odpowiadającą składce zdrowotnej odliczanej od podatku wg zasad z 2021 r.
 • Przy liczeniu ‘Ulgi Dla Klasy Średniej’ uwzględniany jest ‘Przychód z PPK’ zarejestrowany w specjalnych okresach płacowych o nazwie ‘Przychód z PPK’ – odbywa się to w sytuacji gdy lista płac naliczana jest po dacie zapłaty do Instytucji Finansowej wpłat z tytułu PPK;
 • Przeniesiono kody tytułów ubezpieczeń dot. umów cywilnych do okna ‘Umowy zlecenia’ do zakładki ‘Wynagrodzenie i ubezpieczenia’. Operacja umożliwia raportowanie do ZUS kilku wpisów na raporcie imiennym w sytuacji, gdy do jednej osoby w bazie mają zastosowanie 2 lub 3 kody tytułów ubezpieczeń (np. przy zbiegu umowy o pracę – 0110xx z wynagrodzeniem zarządu 2250 albo z wynagrodzeniem rady nadzorczej 2241);
 • Dodano miejsce dla Ulgi dla Klasy Średniej w standardowo dostępnych wzorach list płac pracowniczych;
 • Dodano miejsce dla Ulgi dla Klasy Średniej w definiowalnych wzorach list płac pracowniczych (przygotowanych do importu do użycia);
 • Dodano funkcjonalność przedłużenia na rok 2022 możliwości rejestracji nieobecności ‘Urlop opiekuńczy specjalny CV’.

Wprowadzono zmiany:

 • Zmodyfikowano raport podpowiadający za ustalanie okresu 3 m-cy (90 dni) zatrudnienia tak, że pomijane się osoby zatrudnione w ramach umowy zdrowotnej objętej składką zdrowotną, zmieniono także sposób wskazywania daty granicznej okresu 90 dni;
 • Zmieniono sposób ustalania wartości składki zdrowotnej w przypadku dwóch lub więcej rachunków do umowy zlecenia wypłacanych w tym samym miesiącu;
 • Zmieniono alert o generowaniu ‘zerowego’ PIT11 w taki sposób że nie jest wywoływany w sytuacji przygotowywania PIT11 dla osób o przychodach zwolnionych z opodatkowania np. z uwagi na Ulgę dla młodych (osoby do 26 lat);
 • Umożliwiono w drodze wyjątku rejestrowanie nieobecności typu ‘Nieob. z pow. chor. (70%) [Zasiłek]’ także w roku 2022, operacja poprzedzona jest stosownym alertem;
 • Potwierdzono limit (kwota graniczna) Ulgi dla 26 minus (oraz innych zwolnień podatkowych PITów Zerowych) w roku 2022 przy liczeniu rachunków dot. umów zleceń do kwoty 85.528 zł;
 • Umożliwiono rejestrowanie w oknie ‘Zwolnienia podatkowe’ wniosku o nazwie ‘Wniosek niestosowanie ulgi dla klasy średniej’ na okres krótszy niż do końca roku, co umożliwia zarejestrowanie kilku okresów stosowania ‘Wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej’.

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.