Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO z kolejnymi zmianami dotyczącymi zmian przepisów w roku 2022 związanymi ze stosowaniem Polskiego Ładu w naliczeniach składki zdrowotnej właścicieli.
Wersja posiada numer 9.11.5.35 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.11.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.
Największa zmianą w nowej wersji jest możliwość definiowana zasad liczenia składki zdrowotnej właściciela w poszczególnych miesiącach oraz wprowadzenie nowego eksportu danych w zakresie raportu RCA do programu Płatnik. Ponadto wersja ta zawiera cały szereg dalszych zmian związanych zarówno z Polskim Ładem jak i innymi zagadnieniami.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • Dodano zmienną finansową obowiązującą od 1/2022 odpowiadającą za naliczenia podstawy zdrowotnej dla właścicieli osób współpracujących;
 • Od deklaracji 1/2022 wyłączono możliwość generowania raportu imiennego do Płatnika o nazwie RZA, który odpowiadał za raportowanie osób objętych wyłącznie ubezpieczeniem zdrowotnym (zmiany przepisów wyłączyły stosowanie tego raportu);
 • Wprowadzono nowy eksport do ZUS raportu RCA (imienny raport składkowy do programu Płatnika), w którym przekazywane są dane także o osobach wcześniej wykazywany w raporcie RZA (wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne);
 • W eksporcie do ZUS w raporcie RCA (imienny raport składkowy do programu Płatnika) w odrębnych wpisach (pozycjach) wykazywanie są dane osób posiadających dwa lub więcej tytułów ubezpieczenia z tytułu różnych umów cywilnych / tytułów wynagrodzenia (osobno wykazywane są z przychody i składki związane z wynagrodzeniem pracowniczym, a odrębnie te wynikające z umów cywilnoprawnych posiadających odrębne kody tytułów ubezpieczeń). Drugi i kolejny kod tytułu ubezpieczenia należy przypisywać odpowiednio do umów cywilnych posiadających takie kody i należy to zrobić w oknie Płace / Umowy zlecenia w zakładce ‘Wynagrodzenie i ubezpieczenie’ w polu ‘Kod ubezpieczenia’;
 • W eksporcie do ZUS w raporcie RCA (imienny raport składkowy do programu Płatnika) wypełniana jest nowa sekcja raportu dot. zasad podlegania i naliczania składek zdrowotnych dla właściciela (kody ZUS 05XX). Sekcja ta jest wypełniana danymi o formach opodatkowania oraz przychodami i składkami zdefiniowanymi i wyliczonymi w programie (przez procedurę ‘Oblicz płace’) na podstawie danych zarejestrowanych w nowych oknach: ‘Płace / Definiowanie / Właściciel zdrowotne’ oraz ‘Płace / Właściciel – przychody’;
 • Dodano słownik terminów składania deklaracji ZUS z podziałem na do 5-tego / 15-tego / 20-tego dnia następnego miesiąca. Pole obsługujące to zagadnienie przewidziano w oknie ‘Danych firmy’ w zakładce 'Urząd skarbowy i ZUS’. Przy aktualizacji bazy firmom osób fizycznych przypisano kod (6) odpowiadający za termin do 20-tego dnia. Natomiast firmy oznaczone w ‘Danych firmy’ poprzednio jak NIE osoby fizyczne. Przy aktualizacji bazy mają przypisany kod (3) odpowiadający za termin do 15-tego dnia. W związku z tym pracodawcy będący spółkami osobowymi (NIE osobami prawnymi) będące np. cywilna, jawna, komandytowa (NIE osobami prawnymi) powinny zmienić to ustawienie na termin odpowiadający za wysyłanie dokumentów do ZUS do 20-tego dnia.
 • Przygotowano osobne okno ‘Definiowanie / Właściciel zdrowotne’ służące definiowaniu zasad naliczania składki zdrowotnej od właściciela. Okno pozwala na zarejestrowanie form opodatkowania właściciela (sposobu liczenia podstawy zdrowotnej) oraz określenia okresów (od / do) obowiązywania danej formy opodatkowania.
  Dostępne w programie formy opodatkowania to zgodnie z definicjami ZUS z RCA:
  – Zasady ogólne (podatek wg skala),
  – Zasady ogólne (podatek liniowy),
  – Karta podatkowa,
  – Ryczałt (przychód za poprzedni rok),
  – Ryczałt (przychód za aktualny rok),
  – Bez formy opodatkowania.
  Istnieje możliwość równoczesnego zdefiniowania kilku form opodatkowania, z tym zastrzeżeniem, że nie można zdefiniować w tym samym okresie obowiązywania, tylko takie formy opodatkowania, które wzajemnie się wykluczają. Okno ‘Definiowanie / Właściciel zdrowotne’ pozwala na wyświetlanie danych w trybie Detale (domyślny) albo Lista; Dane o przychodach oraz o dochodach uwzględnianych do naliczeń zdrowotnego dla właściciela należy rejestrować w Menu: ‘Płace / Właściciel – przychody’, przy czym przychody dot. roku poprzedniego należy zarejestrować w grudniu tego poprzedniego roku. Przycisk ‘Podgląd obliczonych zdrowotnych’ prezentuje dane o formach opodatkowania, okresach, podstawach i składkach zdrowotnych naliczonych w aktualnym programowo roku. Podgląd ten z uwagi na tabelaryczną formą prezentacji danych można łatwo wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego. Program uwzględnia wyjątki w naliczaniu podstawy i składki zdrowotnej związane z miesiącem 1/2022 albo sytuacja uzyskania (zarejestrowania w programie) mniejszego dochodu niż o wartości minimalnego wynagrodzenia. Program uwzględnia też zmianę w trakcie roku przychodu będącego podstawą do naliczenia zdrowotnego w przypadku opodatkowania podatkiem zryczałtowanym;
 • Przygotowano okno ‘Płace / Właściciel – przychody’ służące do rejestrowania o przychodach oraz o dochodach uwzględnianych do naliczania podstawy (oraz składki) ubezpieczenia zdrowotnego dla właściciela, w przypadkach gdy wartości te zależą od przychodu lub dochodu czyli opodatkowanie wg Zasad ogólnych (podatek wg skala albo podatek liniowy) względnie Ryczałtem (przychód za poprzedni rok albo przychód za aktualny rok). Dane w oknie należy rejestrować osobno dla każdego miesiąca, którego dochód / przychód dotyczy (w którym został osiągnięty), poza sytuacją, gdy rejestrujemy przychody dot. roku poprzedniego – wtedy cały przychód roczny należy zarejestrować w grudniu tego poprzedniego roku (np. w 12/2021r.);
 • Przy naliczaniu składki zdrowotnej właściciela program sprawdza oraz w przypadku braku zdefiniowania zdrowotnego dla właściciela program wyświetla komunikat ostrzegający o koniczności odpowiedniego zdefiniowania tego zagadnienia;
 • Uwzględniono roczny limit Ulgi dla Klasy Średniej (133.692 zł w roku), co oznacza, że w przypadku osiągnięcia wynagrodzenia w zakładzie pracy, w którym są naliczane płace, przekraczającego roczny limit tej ulgi, ulga ta jako na pewno niezasadna dla pracownika zaprzestaje być obliczana.

Wprowadzono zmiany:

 • Przesunięto poziom obliczania składnika (ustawiania płacowego) o nazwie ‘Oddelegowanie za granicę’ z poziomu 10 na poziom 100 (czyli bezpośrednio przed liczeniem podstaw ZUSowskich). Ustawienie to odpowiada za wyrównywania podstaw naliczenia składek ZUS do wartości odpowiadającej minimalna podstawa ZUS pracowników oddelegowanych za granicę, (czyli w roku 2022 kwoty 5922,00 zł) w przypadku stosowania składników obniżających podstawę naliczenia składek ZUS (jako równowartości dni pobytu za granicą w przeliczeniu na stawkę diety dla kraju pobytu);
 • W eksporcie do RCA z tytułu przychodów i składek z Umów cywilnych o kodach tytułów ubezpieczeń: 04XXXX albo 22XXXX pomijane są pola dot. wymiaru etatu.

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.