Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO z kolejnymi zmianami dotyczącymi roku 2022 związanymi ze stosowaniem Polskiego Ładu w naliczeniach wynagrodzeń.
Wersja posiada numer 9.11.8.49 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.11.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.
Wersja wprowadza funkcjonalności dotyczące obsługi liczenia składek ZUS w tym zdrowotnej dla wspólników spółek osobowych wraz z eksportem osobnego DRA dla takich wspólników oraz przygotowaniem osobnych przelewów na ZUS dla nich. Ponadto wersja umożliwia rozliczanie prokurentów wraz z eksportem do płatnika danych do RCA oraz zawiera cały szereg dalszych zmian związanych ze stosowaniem Polskiego Ładu oraz z innymi zagadnieniami.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • Dodano nowa zmienną finansową obowiązującą od 01.03.2022 r.;
 • Wyłączono komunikat ostrzegający dot. stosowania rozporządzenia z 07.01.2022 (zapisy rozporządzenia przejdą do ustawy więc nie będzie zasadnym dalsze informowanie o ich stosowaniu);
 • Dodano eksport do RCA danych o prokurencie z kodem ubezpieczenia 2250xx realizowany na podstawie danych w oknie ‘Dane pracownika ZUS’ w sytuacji, gdy wynagrodzenie prokurenta jest wypłacane przez listę płac (jak pracownika) w oparciu o składnik, który w polu ‘Traktuj jako’ ma wartość ‘Przychód do PIT-8C / PIT-11 z art.20 ust.1 ustawy’ (taki składnik nie jest obciążony zaliczką na podatek, który to podatek jest rozliczany przez prokurenta samodzielnie w skali roku na podstawie otrzymanego PIT11). Do RCA jest eksportowana podstawa zdrowotna oraz składka zdrowotna o ile taka została naliczona. Przy czym pozostawiono możliwość naliczania i eksportu do RCA wynagrodzenie z tytułu prokury rozliczanego przez rachunki do umów cywilnych (wtedy przychód jest podatkowo traktowany jako z rozliczany w ramach art. 13 pkt 7 ustawy podatkowej);
 • Wprowadzono możliwość rozliczania składki zdrowotnej wg zasad od 2022 (oraz pozostałych składek ZUS) dla osób o statusie ‘Wspólnik’ w oknie ‘Dane pracownika’ (z kodami ZUS 0510xx, czy 0543xx) – czyli osób dla których deklaracja DRA generowana jest osobno (to jest obok DRA i RCA spółki zawierającymi pełne dane o pracownikach oraz innych osobach zatrudnionych).
  Realizując tą funkcjonalność:
  1) w oknie dostępnym w Menu: ‘Płace / Definiowanie / Właściciel zdrowotne’ umożliwiono zarejestrowanie form opodatkowania osobno (imiennie) dla każdego wspólnika (formy przekładają się na sposób liczenia podstawy zdrowotnej) oraz określenie okresów (od / do) obowiązywania danej formy opodatkowania – na zasadach jak dotychczas dla właściciela,
  2) w oknie dostępnym w Menu: ‘Płace / Właściciel – przychody’ umożliwiono zarejestrowanie osobno (imiennie) dla każdego wspólnika danych o przychodach oraz o dochodach uwzględnianych do naliczeń podstawy zdrowotnej dla danego ‘Wspólnika’ – na zasadach jak dotychczas dla ‘Właściciela’,
  3) w oknie dostępnym w Menu: ‘Płace / Obliczanie płac’ umożliwiono naliczenie osobno (imiennie) dla każdej osoby o statusie ‘Wspólnika’ podstaw i składek ZUS (w tym zdrowotnej) przypadających na danego wspólnika – na zasadach jak dotychczas dla ‘Właściciela’,
  4) z Menu: ‘Deklaracje / ZUS’ umożliwiono export do programu Płatnika deklaracji DRA osobnej zawierającej dane każdego ‘Wspólnika z naliczonymi podstawami i składkami ZUS. Przy czym możliwy jest eksport danych tylko do DRA wspólników (bez eksportu pozostałych DRA spółki oraz RCA pracowników) albo tylko konkretnych wspólników (imiennej osoby lub grupy osób połączonych w ramach działu). W DRA wspólnika jego identyfikatorami są jego NIP oraz PESEL,
  5) w oknie ‘Bank, Urząd skarbowy, Podatek’ (w Menu: Kadry) dodano pole: ‘Konto wspólnika w ZUS’, w którym można zarejestrować numer konta, na które Wspólnik powinien wpłacać naliczone dla niego składki ZUS,
  6) w oknie ‘Przelewy’ (w Menu: Płace) w polu wyboru: ‘Typ przelewu’ dodano opcję ‘Składki ZUS – wspólnicy’ umożliwiającą przygotowanie przelewów do ZUS dla poszczególnych wspólników imiennie wymienionych na ich indywidualne konta zarejestrowane imiennie dla wspólnika w oknie ‘Bank, Urząd skarbowy, Podatek’,
  7) w oknie ‘Analiza płac’ (w Menu: Płace) dodano imienny dla danego wspólnika wydruk ‘Zest.skł.ZUS – wspólnik’ w którym prezentowane są składki ZUS oraz numer konta, na które trzeba wpłacić te składki. Przy czym w wydruku ‘Zestawienie składek ZUS i PIT’ spółki nie uwzględnia się składek wspólników;
 • Przy naliczeniu składnika ‘Podstawa naliczenia PPK’ uwzględniono sytuację specjalnego liczenia tej podstawy w trybie liczenia list płac z uwzględnieniem oddelegowania.

Wprowadzono zmiany:

 • Zmieniono sposób naliczania składników płacowych w sytuacji, gdy do pierwszej wypłaty w miesiącu stosowane są zasady naliczania zaliczki na podatek wg przepisów z roku 2021, natomiast druga lub kolejna wypłata w tym samym miesiącu powoduje, że dla całego miesiąca zasadne jest stosowanie przepisów z roku 2022 (z uwagi na rozporządzenie z dnia 07.01.2022). W takim przypadku możliwe jest wystąpienia na drugiej (kolejnej) liście płac składników ‘Naliczony podatek’ ; 'Hipotetyczna składka zdrowotna odliczana’ oraz ‘Różnica zaliczki na podatek przedłużona płatność’ w wartości ujemnej co ma służyć zniesieniu (obniżeniu w skali miesiąca) składników naliczonych zasadnie na pierwszej liście, a których wartość w skali miesiąca jest niezasadna lub zawyżona;
 • Zabezpieczono generowanie wydruku: ‘Zestawienie składek ZUS i PIT’ z danymi za rok 2021 przed błędem blokującym wykonanie takiego wydruku;
 • Uwzględniono zaokrąglanie składnika ‘Podstawa naliczenia podatku OBNIŻENIE osoba do 26 lat’ w specjalnym okresie płacowym dot. ‘Przychód z PPK’ do 1 zł.

 

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.