Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.1.8.
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.23.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wersja implementuje zmiany w Polskim Ładzie obowiązujące od 01.01.2023 r., m.in. w zakresie możliwości stosowania częściowej ‘Ulgi podatkowej’ (części kwoty zmniejszającej podatek), możliwości stosowania ‘Ulgi podatkowej’, także dla przychodów z umów cywilnych, możliwości stosowania wniosku podatkowego o nazwie ‘Niepobieranie zaliczki na podatek do 30.000 zł dochodu’ w zakresie wynagrodzeń pracowniczych, jak i z umów cywilnych, a także zawiera wiele innych zmiany, nowości oraz udogodnień.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • Możliwość zdefiniowania w płacach pracowniczych (w Siatce płac pracownika) częściowych wartości ‘Ulgi podatkowej’ odpowiadającej:
  • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł),
  • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł),
  • Zdefiniowanie częściowych wartości w zakresie płac pracowniczych jest możliwe jak dotychczas w kreatorze płacy pracownika na ścieżce: ‘Tworzenie standardowej definicji płac’, gdzie w zakładka: ‘Podatki’ w polu: ‘Ulga podatkowa’;
 • Możliwość zdefiniowania od 1/2023 r. wartości ‘Ulgi podatkowej’ stosowanej przy liczeniu zaliczki na podatek z tytułu rachunków z umów cywilnych. Dostępne wartości ‘Ulgi podatkowej’ dla przychodów z umów cywilnych to:
  • ‘Standard, 1/12 kwoty zm. podatek (300 zł)’,
  • ‘1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł)’,
  • ‘1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł)’,
  • Podwójna’,
  • ‘Brak.

Wartości te powinny wynikać ze złożonego płatnikowi odpowiednio wypełnionego formularza PIT-2 wer.9.

 • Zdefiniowanie ‘Ulgi podatkowej’ dla rachunków z umów cywilnych jest możliwe w oknie ‘Wnioski podatkowe’ przez wybór wniosku o nazwie – ‘Typie’: ‘Ulga podatkowa dla umów cywilnych’ i określenia zakresów czasowych stosowania tego wniosku
 • Od 1/2023 r. zaliczka na podatek od zasiłków macierzyńskich dla osób w wieku do 26-tych urodzin domyślnie nie będzie naliczana (to jest nieliczenie zaliczki na podatek odbywa się bez konieczności rejestrowania odrębnego wniosku w tym zakresie). W celu naliczania zaliczki na podatek od zasiłków macierzyńskich (oraz innych przychodów pracowniczych) jest możliwe tylko w przypadku zarejestrowania w oknie ‘Wnioski podatkowe’ wniosku o nazwie ‘Wniosek osoby poniżej 26 lat dot. zaliczki na podatek’
 • Możliwość stosowania wniosków podatkowych rejestrowanych w oknie o nowej nazwie: ‘Wnioski podatkowe’ bez konieczności rejestrowania daty DO (czyli bez konieczności wypełniania pola ‘Miesiąc do:’). Wyjątkiem są wnioski, które ze swojej natury albo z mocy przepisów podatkowych wymagają rejestracji daty DO, czyli wniosków takich jak:
  • ‘Zerowy PIT przeniesienie m.zamieszkania do Polski’,
  • ‘Niepobieranie zaliczki na podatek do 30.000 zł dochodu w roku’,
  • ‘Wniosek osoby poniżej 26 lat dot. zaliczki na podatek’;
 • Nowy wniosek podatkowy o nazwie ‘Niepobieranie zaliczki na podatek do 30.000 zł dochodu’ udostępniono do rejestracji od 1/2023 r. w oknie ‘Wnioski podatkowe’, który to wniosek w okresie obowiązywania (rejestracji w programie) wyłącza liczenie zaliczki na podatek dla dochodu do kwoty 30.000 zł narastająco od początku roku (przy czym Dochód to: Przychód MINUS Koszty uzyskania przychodu). Wyłączenie liczenia zaliczki na podatek dotyczy zarówno przychodów pracowniczych, jak i z rachunków do umów cywilnych. Powyżej tego progu (rozpatrywanego łącznie z przychodów pracowniczych oraz z rachunków do umów cywilnych) następuje automatyczny powrót do naliczenia zaliczki na podatek od kwoty przekraczającej ten limit. Ponadto w roku, w którym obowiązuje ten wniosek, program przy naliczaniu ‘Zaliczki na podatek’ nie stosuje zarejestrowanej w programie ‘Ulgi podatkowej’ (zarówno w zarejestrowanej dla przychodów pracowniczych jak i dla rachunków z umów cywilnych)
 • PIT-4R wer.12 w formie pliku XML (w wersji schemy 3-0E) w celu importu do aktywnego formularza PDF udostępnianego jako e-deklaracja.

Wprowadzono zmiany:

 • Zmieniono domyślną (standardowo podpowiadaną) wartość ‘Ulgi podatkowej’ na wartość ‘Brak’ (wartość ‘Zerowa’ ulgi podatkowej), która jest podpowiadania w kreatorze płacy pracownika na ścieżce: ‘Tworzenie standardowej definicji płac’ w zakładka: ‘Podatki’ w polu: ‘Ulga podatkowa’
 • Zmieniono opis dotychczasowej wartości domyślnej (standardowej) ‘Ulgi podatkowej’ dostępnej w kreatorze płacy pracownika na ścieżce: ‘Tworzenie standardowej definicji płac’ w zakładka: ‘Podatki’ w polu: ‘Ulga podatkowa’ na ‘Standard. 1/12 kwoty zm.podatek (300 zł)
 • Zmieniono dotychczasową nazwę okna ‘Zwolnienia podatkowe’ na ‘Wnioski podatkowe’ (dostępne w Menu: ‘Płace → Definiowanie’);
 • Wyłączono stosowanie w roku 2023 wniosku ‘Niepobieranie zaliczki na podatek od umów cywilnych’ dostępnego w oknie o dotychczasowej nazwie ‘Zwolnienie podatkowe’
 • Od 1/2023 r. wyłączono stosowanie wniosków, które z uwagi na zmianę w przepisach podatkowych nie mają już zastosowania w roku 2023 i następnych. Wnioskami takimi są:
  • – ‘Zerowy PIT od macierzyńskiego dla osoby poniżej 26 lat’,
  • ’Nie przedłużanie term. poboru i przekaz. zal.na podatek’,
  • ‘Wniosek niestosowanie ulgi dla klasy średniej’
 • W PIT-11 wer.29 umożliwiono użycie oznaczenia ‘Pole „Dochód zwolniony od podatku’ z definicji składników płacowych w celu wypełnienia odpowiednio (w zależności od wieku osoby, które PIT dotyczy) pola P32 (wiersz E1), albo do P39 (wiersz E2), albo do P46 (wiersz E3)
 • W PIT-11 wer.29 wyłączono wypełnianie pola P28 (sekcja D) w przypadku, gdy pole P30 (koszty w wierszu E1) nie zostało wypełnione, mimo że zostały ewentualnie wypełnione pola P37 lub P44
 • Zabezpieczono, żeby kwoty przychodów wynikające z ‘Zasiłków macierzyńskich’ wypłacanych (według daty wypłaty) przed 01.07.2022 r. nie trafiły omyłkowo do sekcji G.

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.