Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.9.40.
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.23.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.
Nowa wersja realizuje obsługę szerokich zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy w 4/2023 r. w szczególności w zakresie wprowadzonych od 26.04.2023 r. nowych typów nieobecności takich jak przykładowo: odpłatne na poziomie 50% wynagrodzenia urlopowego zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej w sprawach rodzinnych, nieodpłatny urlop opiekuńczy na osoby bliskie pracownikowi, zasiłki macierzyńskie i rodzicielskie w nowych wysokościach. Obecna aktualizacja obsługuje zmiany w sporządzaniu umów na okres próbny oraz w znacząco rozszerzonej informacji o szczegółowych warunkach zatrudnienia w wersji definiowanej (tj. wypełnianej treścią przez użytkownika), jak i w wersji uproszczonej (tj. z podaniem podstaw prawnych). Aktualizacja zawiera także wiele innych zmian i nowości oraz udogodnień.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • Możliwość rejestrowania w oknie ‘Nieobecności’ dni wykonywania pracy zdalnej okazjonalnej. Rejestracja odbywa się przez zanotowanie w oknie ‘Nieobecności’ wpisu o nazwie ‘Praca zdalna okazjonalna’. Program sprawdza wykorzystanie limitu 24 dni w roku na ten typ pracy zdalnej i w przypadku przekraczania tego limitu zgłasza odpowiedni alert. Ponadto w oknie ‘Nieobecności’ w sekcji ‘Urlopy do wykorzystania’ prezentowana jest aktualna w roku ilość dni pracy zdalnej okazjonalnej do wykorzystania przez pracownika;
 • W oknie ‘Prezentacja → Raporty → Czas pracy → Nieobecności’ przewidziano raport ‘Praca zdalna okazjonalna’ prezentujący dane o zanotowanych dniach takiej pracy w roku dla aktywnego działu (wybranej kontekstowo grupy osobowej);
 • Umożliwiono przygotowania dodatkowego zapisu w umowie na okres próbny dotyczący warunków i możliwości wydłużenia okresu próbnego. Pole pozwalające na rejestrację tych warunków jest dostępne w oknie ‘Umów o pracę’ w zakładce ‘Wyjątki’;
 • Dodano obsługę nowego typu nieobecności dotyczącego zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej w sprawach rodzinnych z możliwością rozliczania dziennie albo godzinowo. W oknie ‘Urlopy’ w nowej zakładce ‘Nieobecność siła wyższa w rodzinie’ dokonuje się naliczenia ilości dni / godzin do wykorzystania (należnego w roku oraz prezentuje się aktualny stan do wykorzystania) dla tego typu nieobecności (domyślnie 2 dni / względnie dla całego etatu 16 godzin), a także deklarowana przez pracownika sposób rozliczania (dziennie albo godzinowo). Skorzystanie z tej nieobecności rejestruje się w oknie ‘Nieobecności’ za pomocą wpisu o typie: ‘Nieobecność siła wyższa w rodzinie’. W przypadku rejestrowania tego typu nieobecności wykorzystywanej w godzinach w ilości godzin mniejszej niż wynika to z ilości godzin roboczych w danym dniu, należy przy rejestrowaniu nieobecności w oknie ‘Nieobecności’ w zakładce ‘Rozliczenie zaawansowane’ w polach dotyczących dni nieobecności oraz dni roboczych zanotować wartość 0 (ZERO), a w polu ilości godzin roboczych nieobecności właściwą ilość godzin tej nieobecności mniejszej od ilości podpowiadanej przez program. Nieobecność o typie: ‘Nieobecność siła wyższa w rodzinie’ skutkuje naliczeniem wynagrodzenia na zasadach jak za urlop okolicznościowy (ze zmiennych składników z danego miesiąca) w tą różnicą, że w wysokości 50% takiego wynagrodzenia. W oknie ‘Nieobecności’ w sekcji ‘Urlopy do wykorzystania’ prezentowana jest aktualna w roku ilość dni albo ilość godzin (w zależności od wskazanego przez pracownika sposobu rozliczenia) nieobecności ‘Siła wyższa’ do wykorzystania przez pracownika w roku;
 • W oknie ‘Prezentacja → Raporty → Czas pracy → Nieobecności’ przewidziano raport ‘Nieobecność siła wyższa’ prezentujący dane o zanotowanych dniach takiej pracy w roku dla aktywnego działu (wybranej kontekstowo grupy osobowej);
 • W świadectwie pracy w pkt 6. ppkt 12 wykazywane będą ilości dni / godzin wykorzystanej ‘Nieobecność siła wyższa w rodzinie’;
 • Dodano obsługę nowego typu nieobecności dot. Urlopu opiekuńczego na osoby bliskie pracownikowi. W oknie ‘Urlopy’ w nowej zakładce ‘Opiekuńczy osoby bliskie’ dokonuje się naliczenia ilości dni do wykorzystania (należnego w roku oraz prezentuje się aktualny stan do wykorzystania) dla tego typu nieobecności (domyślnie 5 dni). Skorzystanie z tej nieobecności rejestruje się w oknie ‘Nieobecności’ za pomocą wpisu o typie: ‘Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie’. Nieobecność o typie: ‘Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie’ nie skutkuje naliczeniem wynagrodzenia oraz obniża składniki w wartości miesięcznej (stałej) wg zasady obniżania: ‘Zmniejsza jak urlop (bez wyn. za urlop)’. W oknie ‘Nieobecności’ w sekcji ‘Urlopy do wykorzystania’ prezentowana jest aktualna w roku ilość dni nieobecności ‘Opiek.os.bliskie’ do wykorzystania przez pracownika w roku;
 • W oknie ‘Prezentacja → Raporty → Czas pracy → Nieobecności’ przewidziano raport ‘Urlop opiekuńczy bezpłatny na osoby bliskie’ prezentujący dane o zanotowanych dniach takiej pracy w roku dla aktywnego działu (wybranej kontekstowo grupy osobowej);
 • W świadectwie pracy w pkt 6. ppkt 12 wykazywane będą ilości dni wykorzystanej nieobecności ‘Urlop opiekuńczy na osoby bliskie pracownikowi’;
 • Z uwagi na zmianę wysokości (wartości procentowej) zasiłków macierzyńskich oraz rodzicielskich dodano ostrzeżenia w przypadku wprowadzania od 4/2023 w oknie ‘Nieobecności’ dotychczasowych typów urlopów macierzyńskich oraz rodzicielskich (takich jak 'Urlop macierzyński 80%’; ‘Urlop rodzicielski 80%’; ‘Urlop rodzicielski 60%’);
 • Od 4/2023 dodano możliwość rejestracji w oknie ‘Nieobecności’ nowych typów nieobecności o nazwach ‘Urlop macierzyński 81,50%’; ‘Urlop rodzicielski 81,50%’; ‘Urlop rodzicielski 70%’ – skutkujących naliczeniem zasiłków macierzyńskich oraz rodzicielskich z wartością procentową zasiłków macierzyńskich lub rodzicielskich naliczanych na podstawie takiej nieobecności;
 • Dodano nowe typy składników płacowych systemowych (nie należy ich dodawać do siatki płac pracownika) skutkujących naliczeniem zasiłków macierzyńskich oraz rodzicielskich ‘Zasiłek macierzyński 81,50%’; ‘Zasiłek rodzicielski 81,50%’; ‘Zasiłek rodzicielski 70%’. Przy czym należy uzupełnić definicje wzorców wydruków list płac o nowe typy składników płacowych skutkujące naliczeniem ww. zasiłków;
 • Rozbudowano okno definiowania wydruku Szczegółowych Warunków Zatrudnienia (w Menu: Kadry) o nowe pola wymagane zmianami w Kodeksie pracy od 4/2023 r.
 • Opracowano nowy wzorzec wydruku ‘SWZ’ (dostępny w oknie SWZ) dla Szczegółowych Warunków Zatrudnienia z datą dokumentu od dnia 26.04.2023 w celu wykazania na wydruku pól oraz danych i informacji wymaganych zmianami w Kodeksie pracy od 4/2023 r.
 • Opracowano nowy wydruku ‘SWZ uproszczony’ (dostępny w oknie SWZ) dla Szczegółowych Warunków Zatrudnienia z datą dokumentu od dnia 26.04.2023 w celu wykazania na wydruku danych i informacji wymaganych zmianami w Kodeksie pracy od 4/2023 r.
 • Dopisano możliwość oznaczenia składnika płacowego jako „Przychód ze stypendium” ze skutkiem do generowania PIT11 (obecnie pole 106). W tym celu w oknie: ‘Definiowania składników’ w zakładce „Inne / …” w polu „Pit11/40-rozliczenia specjalne” należy dla danego składnika wybrać i zarejestrować wpis o nazwie „Przychód ze stypendium”;
 • Na wydrukach ‘Karta wynagrodzeń’ oraz ‘Karta wyn.podsumowania’ w kolumnie ‘Przychód’ wykazywane są składniki oznaczone jako „Przychód ze stypendium”.

Wprowadzono zmiany:

 • W oknie ‘Urlopy’ przez pogrupowanie w odpowiednich zakładach szczególnych rodzajów nieobecności nowych, jak i dotychczasowych, takich jak: dotychczasowa ‘Opieka nad dzieckiem (tzw.Monitor)’; nowa ‘Opiekuńczy osoby bliskie’; nowa ‘Nieobecność siła wyższa w rodzinie’; dotychczasowe w zakładce ‘Inne’ (z dotychczasowymi: ‘Urlop na niedyspozycje’; ‘Urlop rehabilitacyjny’; ‘Urlop naukowy’);
 • W oknie ‘Nieobecności’ w sekcji ‘Urlopy do wykorzystania’ przez dodanie prezentowania nowych rodzajów nieobecności ‘Opiekuńczy os.bliskie’; ‘Siła wyższa’; a także stan do wykorzystania ‘Pracy zdalnej okazjonalnej’;
 • Zmieniono zasady przeliczenia na godziny nieobecności ‘Opieka nad dzieckiem z art 188 KP – Monitor’ z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy osoby oraz zarejestrowanej dla pracownika ‘ilości godzin urlopu w dniu’ (w oknie ‘Dane pracownika’), co jest istotne w przypadku osób niepełnosprawnych z normą czasu pracy 7h, względnie w przypadku pracowników medycznych z normą czasu pracy 7h 35 min.

 

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.