Zaznacz stronę

Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.9.1.13 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.9. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.
Nowa wersja umożliwia m.in. wydruki nowych wzorów deklaracji PIT-4R wer.11 oraz PIT-8A wer.10 obowiązujących dla dochodów 2020 roku, a także zawiera wiele innych zmian, nowości oraz udogodnień.

Wprowadzono nowe funkcjonalności:

 • Dodano wydruk deklaracji PIT-4R wer.11 obowiązującej od 01.01.2021 r. dla dochodów roku 2020 (dostępna w oknie Deklaracje / PIT);
 • Przygotowano eksport danych do PIT-4R wer.11 przez plik wymiany danych w celu wysłania e-deklaracji poprzez aktywny formularz PDF dostępny na stronie Ministerstwa Finansów (wg schematu obowiązującego w dniu wydania wersji);
 • Przygotowano eksport danych do PIT-4R wer.11 przez plik wymiany danych w celu wysłania e-deklaracji poprzez moduł Zbiorczych e-Deklaracji;
 • Dodano wydruk deklaracji PIT-8AR wer.10 obowiązującej od 01.01.2021 r. dla dochodów roku 2020 (dostępna w oknie Deklaracje / PIT);
 • Przygotowano eksport danych do PIT-8AR wer.10 przez plik wymiany danych w celu wysłania e-deklaracji poprzez aktywny formularz PDF dostępny na stronie Ministerstwa Finansów (wg schematu obowiązującego w dniu wydania wersji);
 • Przygotowano eksport danych do PIT-8AR wer.10 przez plik wymiany danych w celu wysłania e-deklaracji poprzez moduł Zbiorczych e-Deklaracji;
 • W oknie Deklaracje / PIT dla deklaracji PIT-4R i PIT-8AR umożliwiono zaznaczenie, że płatnik skorzystał z przesunięcia terminu wpłaty zaliczki na podatek za miesiące 10; 11; 12 (wcześniej były m-ce: 3; 4; 5);
 • Dodano możliwość rozliczania wynagrodzenia z tytułu Praktyk absolwenckich lub Staży uczniowskich, w ramach zasad ulgi 26 minus (w tym zwolnienie z opodatkowania, pobieranie zaliczki na podatek na podstawie specjalnego wniosku osoby do 26 roku życia), w tym celu dodano możliwość zaznaczenia składnika płacowego jako wynagrodzenia z tytułu Praktyk absolwenckich lub Staży uczniowskich – decyduje o tym zaznaczenie w nowym polu ‘Wynagr.praktyka.absolwent’ znajdujące się zakładce ‘Rozdysponowanie’ w oknie definiowania ‘Składników płacowych’. Zaznaczenie w tym polu będzie skutkowało rozróżnianiem w umiejscowieniu wartości wynikających z takiego składnika w nowym PIT-11 wer.27;
 • Umożliwiono kopiowanie składników z oznaczeniem TAK w nowym polu ‘Wynagr.praktyka.absolwent’ za pomocą zapisania definicji składnika do zewnętrznego pliku, a potem jego wczytaniu w nowym pliku (polecane przy kopiowaniu między różnymi bazami), a także za pomocą kreatora składników płacowych: ‘Utwórz składnik na podstawie innego składnika’;
 • W raporcie do GUS Z-06 – dodano nową sekcję dotyczącą umów o praktykę absolwencką zawartych w okresie od 1 I do 31 XII. W sekcji tej są wykazywane składniki (przychody), które mają zaznaczenie TAK w nowym polu ‘Wynagr.praktyka.absolwent’ – z tym, że z uwagi na różne skutki dla sporządzenia PIT-11 zmiany w ustawieniu składników za rok 2020, dla potrzeb sporządzenia GUS Z-06, należy dokonać dopiero po wykonaniu PITów-11 za rok 2020, względnie po sporządzeniu GUS Z-06 należy przywrócić wcześniejsze ustawienie składników na potrzeby przygotowania PIT-11;
 • W oknie ‘Dane pracownika’ dodano pole ‘Zewnętrzny identyfikator’, który można przenieść na listy płac, na których dana osoba występuje. Umożliwia to wprowadzenie na liście płac (wydruku oraz eksporcie do arkusza kalkulacyjnego, pliku CSV) oznaczenia indywidualizującego daną osobę (oraz jej składniki wynagrodzeń) w celu eksportu (zaczytania) danych z pliku zawierającego dane z listy płac do zewnętrznego programu analitycznego, czy też programu finansowo księgowego;
 • Umożliwiono umieszczenia na wydruku deklaracji PIT numeru referencyjnego potwierdzającego wysłanie / złożenie deklaracji PIT jako e-Deklaracji. Numer referencyjny można zarejestrować dla deklaracji PIT-11 wer.26, a także PIT-4R wer.11 i PIT-8AR wer.10;
 • W oknie ‘Listy płac’ dodano programowy wzorzec listy o nazwie ‘Lista umów zleceń PPK’, zawierający dwie kolumny dotyczące wpłat do PPK finansowanych przez firmę oraz uczestnika. Lista ta jest na stałe zorientowana w poziomym wydruku;
 • Dodano komunikat przypominający o obowiązku rejestracji w ZUS umowy o dzieło oraz umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich, które to umowy zostały zawarte począwszy od 01.01.2021 r.

 Wprowadzono zmiany:

 • W przypadku wprowadzania drugiej nieobecności w dniu, w którym wprowadzono już wcześniej inną nieobecność, zmieniono dotychczasową blokadę dla dodania drugiej nieobecności i zastąpiono ją ostrzeżeniem przed zarejestrowaniem takiej nieobecności;
 • Dla nieobecności typu ‘Urlop opiekuńczy specjalny CV’ umożliwiono zarejestrowanie tego typu nieobecności w roku 2021 (wcześniej można było wprowadzić tą nieobecność tylko w roku 2020).

Dodatkowo chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę i przypomnieć o wymogach pracy na najnowszej wersji SQL, prosimy przed instalacją Kadr i Płac ZUS PRO sprawdzić i ewentualnie podnieść wersję SQL do wymaganej. Sprawdź JAK.

Cennik programu dostępny jest na stronie internetowej www.dgcs.pl/cennik

Zapraszamy do składania zamówień: lista Partnerów.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ