Zaznacz stronę

kadrypłacezuspro

Cena zależna jest od ilości pracowników oraz ilości obsługiwanych firm – sprawdź dokładną cenę w cenniku. Kliknij aby przejść.

Opis

Kadry , Płace ZUS PRO dla Biur Rachunkowych

Program komputerowy umożliwiający kontrolowanie i kompletowanie informacji kadrowych oraz wyliczanie płac, rozliczanie się z ZUS i US pracowników / zleceniobiorców / właścicieli. Program tworzony przy aktywnym udziale ekspertów działu kadr Biura Rachunkowego firmy dGCS SA, podpowiada konieczne do wykonania kroki, co znacznie ułatwia pracę z programem. Jest także na bieżąco aktualizowany do obowiązujących przepisów

Kadry

 • prowadzi ewidencję danych personalnych pracowników i zleceniobiorców, właścicieli,
 • umożliwia elastyczne określenie sposobu finansowania składek ZUS każdemu pracownikowi (50% Ubezpieczony – 50% Płatnik, ubezpieczony, płatnik, Budżet, PFRON)
 • posiada słowniki kodów: oddziałów NFZ, tytułu ubezpieczenia, wykonywanego zawodu, wykształcenia, pracy w szczególnych warunkach, stopnia niezdolności do pracy; oraz typu identyfikatora,
 • gromadzi informacje o pracownikach: wykształcenie, rachunek bankowy, urząd skarbowy, historia zatrudnienia, służba wojskowa, rodzina, staż pracy,
 • generuje dokumenty dotyczące zatrudnienia pracowników tj. umowa o pracę, szczegółowe warunki zatrudnienia, aneksy, wypowiedzenie warunków, rozwiązanie umowy, świadectwo pracy,
 • ewidencja szkoleń BHP, badań okresowych, wypadków i wyposażenia, pilnowanie terminów ważności;
 • nalicza i rozlicza urlopy wypoczynkowe oraz prowadzi ewidencję innych nieobecności;
 • umożliwia tworzenie i wydruk poniższych dokumentów: umowy o pracę, szczegółowe warunki zatrudnienia, aneksów, świadectwa pracy, wypowiedzenia warunków umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę, umów przeterminowanych, zakresu obowiązków, regulaminu pracy, kwestionariusza osobowego, kartoteki pracownika, wydruki dot. badań okresowych, szkoleń, kartoteki wypadków, wyposażenia pracowników,
 • pozwala dostosować pod własne potrzeby wybrane dokumenty kadrowe z poziomu programu Microsoft Word.

Płace

 • oblicza płace według różnych systemów wynagradzania,
 • umożliwia definiowanie każdego składnika płacowego (niezależnie od stopnia skomplikowania np. płaca stała, godzinowa, akord, premia, dodatki, dodatki stażowe, potrącenia i wiele innych) lub skorzystanie ze standardów dostępnych w programie,
 • istnieje możliwość określenia indywidualnych parametrów dla elementów płacowych tj. czy składnik ma być opodatkowany, czy ma być on objęty określoną składką ZUS, czy składnik ma być wliczany do podstawy średniej urlopowej czy chorobowej, określenie dla składnika kodu ZUS , wpływu na składnik nieobecności,
 • definiowanie działań matematycznych na składnikach, obliczanie składników na podstawie innych składników, * definiowanie ograniczeń, terminów ważności,
 • rozlicza właścicieli firm z ZUS,
 • umowy cywilno-prawne: umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich, kontrakt menedżerski, umowy o udział w pracach organów stanowiących osób prawnych. Umożliwia wystawienie do jednej umowy wielu rachunków lub faktur.
 • oblicza wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, pielęgnacyjne, rodzinne, rehabilitacyjne, wychowawcze i pogrzebowe,
 • udziela pożyczek, umożliwia spłatę w dowolnej ilości rat, automatycznie potrąca raty pożyczki podczas liczenia wypłaty,
 • oblicza dodatkowe wypłaty (kilka w miesiącu dla pracowników),
 • wypłata zaliczek,
 • wydruk przelewów za wypłaty na ROR, za zaliczki, za deklaracje PIT-4, za umowy cywilno-prawne,
 • możliwość tworzenia oraz wydruk wielu list płac w miesiącu oraz wielu wypłat na jednej liście płac, wydruk kwitków z wypłat, wydruk karty wynagrodzeń, listy płac z umów cywilno-prawnych,
 • elastyczne ustalanie wysokości zmiennych finansowych np. progów podatkowych, zasiłków, składek ZUS,
 • wydruk listy pożyczek, listy zaliczek, zaświadczenia o zarobkach (, oświadczenia o kosztach+25%, zestawienia składek zdrowotnych,
 • raporty na potrzeby GUS.

Czas pracy

 • odnotowywanie obecności (indywidualne i grupowe) i nieobecności, nadgodzin 50% i 100%, godzin nocnych, większość typów nieobecności automatycznie modyfikuje dane płacowe,
 • podsumowanie dni zasiłkowych i stażu pracy,
 • dokładne określanie czasu pracy,
 • definiowalny kalendarz dla wybranych pracowników lub grup,
 • wydruk listy obecności z danymi lub pustej, kartoteki czasu pracy, wniosku o urlop, karty urlopowej,
 • możliwość rozliczania nieobecności w różnych miesiącach,
 • definiowanie typów dni, wyjątków, dni wolnych i świąt.

Deklaracje

 • drukuje deklaracje do rozliczeń z urzędami skarbowymi: PIT-4, PIT-11/8b, PIT-40,PIT-2 (możliwość edycji danych podpowiadanych przez program),
 • eksportuje wszystkie dane dot. deklaracji ZUS do programu Płatnika np. RCA, DRA, RSA itp.
 • zestawienia o obniżonych składkach zdrowotnych do NFZ.

Inne

 • obsługuje Zakłady Pracy Chronionej (ZPChr),
 • importuje dane personalne pracowników z programu Płatnik,
 • eksportuje niektóre dane do edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Word i Excel),
 • współpracuje z rejestratorami czasu pracy,

Wymagania techniczne:

Minimalne:

 • komputer PC z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7, 8, 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016,
 • pamięć RAM: 256 MB lub więcej;
 • rozdzielczość ekranu: 1024×768 pkt;
 • wolne miejsce na dysku twardym: około 500 MB (zależy od ilości danych)
 • dowolny napęd CD-ROM, mysz, drukarka
 • system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2014, 2016, 2017 2019 – w pakiecie znajduje się bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2014 Express – optymalizowane do pracy na maksymalnie pięciu stanowiskach jednocześnie.

Najważniejsze funkcje

Opis w skrócie:

 • prowadzi ewidencję danych personalnych pracowników i zleceniobiorców, właścicieli
 • nalicza i rozlicza urlopy wypoczynkowe oraz prowadzi ewidencję innych nieobecności
 • oblicza płace według różnych systemów wynagradzania
 • raporty na potrzeby GUS
 • podsumowanie dni zasiłkowych i stażu pracy
 • dokładne określanie czasu pracy
Aktualności i aktualizacje

Nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO - aktualizacja zmiennych finansowych oraz inne zmiany

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.15.62
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.23.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Nowa wersja uwzględnia nowe wartości zmiennych finansowych obowiązujących od 9/2023 r. i 10/2023 r., dla właścicieli oraz wspólników o kodzie tytułu ubezpieczenia 0590 / 0592 (tzw. Mały ZUS PLUS) uwzględnia licznie podstawy ubezpieczeń społecznych w wartości 30% minimalnego wynagrodzenia z 1/2023 r. oraz uzupełnia zmiany wcześniej wprowadzonych elementów.
Aktualizacja zawiera także wiele innych zmian i nowości oraz udogodnień.

Dodano: 11.09.2023

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO - przygotowanie do zmian w 7/2023

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.14.58
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.23.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Nowa wersja uwzględnia zmiany wprowadzane w przepisach w 7/2023, m.in. w zakresie sprawdzania stosowanie minimalnej stawki wynagrodzenia z umów zlecenia obowiązującej od 7/2023.
Aktualizacja zawiera także wiele innych zmian i nowości oraz udogodnień.

Dodano: 14.07.2023

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO - zmiana w wydruku umowy na okres próbny oraz zmiany od 7/2023 r., w tym nowa zmienna finansowa oraz nowe wzory potrąceń komorniczych

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.12.52
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.23.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Nowa wersja w umowie na okres próbny pozwala na wyodrębnione zaznaczenie ‘Długości czasu umowy na czas określony po okresie próbnym’, a ponadto dodaje zmienną finansową oraz wzory definicji składników płacowych dotyczących potrąceń komorniczych obowiązujące od 7/2023 r. kontynuuje uwzględnianie nowych zasiłków macierzyńskich i rodzicielskich w kolejnych raportach generowanych z programu.
Aktualizacja zawiera także wiele innych zmian i nowości oraz udogodnień. 

Dodano: 16.06.2023

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO - rozszerzenie obsługi nowych zasiłków z tytułu nowych rodzajów urlopów macierzyńskich i rodzicielskich

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.11.49
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.23.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Nowa wersja głównie rozszerza obsługę i raportowanie zasiłków macierzyńskich i rodzicielskich w nowych wysokościach (wprowadzonych od 26.04.2023 r.). Aktualizacja zawiera także wiele innych zmian i nowości oraz udogodnień.

Dodano: 30.05.2023

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO - nowe świadectwo pracy oraz inne zmiany

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.10.45
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.23.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Nowa wersja realizuje obsługę dalszych zmian wynikających z nowelizacji kodeksu pracy w 4/2023 r. oraz rozporządzeń wykonawczych z 5/2023 r. W szczególności wprowadzono nowy wzorzec świadectwa pracy obowiązujący od 23.05.2023 r. oraz nowe rodzaje dokumentów kadrowych dostępnych w słowniku, w funkcjonalności Menadżera dokumentów kadrowych. Aktualizacja zawiera także wiele innych zmian i nowości oraz udogodnień.

Dodano: 22.05.2023

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO - obsługa zmian w kodeksie pracy z 4/2023 r.

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.9.40
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.23.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Nowa wersja realizuje obsługę szerokich zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy w 4/2023 r. w szczególności w zakresie wprowadzonych od 26.04.2023 r. nowych typów nieobecności takich jak przykładowo: odpłatne na poziomie 50% wynagrodzenia urlopowego zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej w sprawach rodzinnych, nieodpłatny urlop opiekuńczy na osoby bliskie pracownikowi, zasiłki macierzyńskie i rodzicielskie w nowych wysokościach. Obecna aktualizacja obsługuje zmiany w sporządzaniu umów na okres próbny oraz w znacząco rozszerzonej informacji o szczegółowych warunkach zatrudnienia w wersji definiowanej (tj. wypełnianej treścią przez użytkownika), jak i w wersji uproszczonej (tj. z podaniem podstaw prawnych). Aktualizacja zawiera także wiele innych zmian i nowości oraz udogodnień.

Dodano: 25.04.2023

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO - zmiany w dokumentacji kadrowej od marca 2023

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.8.34
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.23.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Nowa wersja przede wszystkim rozszerza funkcjonalności menadżera dokumentów kadrowych w związku z zmianami dotyczącymi prowadzenia akt osobowych wprowadzanych w marcu 2023 r., a także zawiera wiele innych zmian i nowości oraz udogodnień.

Dodano: 22.03.2023

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO - obsługa Autozapisu PPK w roku 2023

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.7.32
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.23.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.Nowa wersja przede wszystkim rozszerza funkcjonalności związane z PPK z uwagi na tzw. Autozapis do PPK w roku 2023, a także zawiera wiele innych zmian i nowości oraz udogodnień.

Dodano: 27.02.2023

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO - nowe wzory druków informujących o Autozapisie w PPK

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.5.26
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.23.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Nowa wersja zawiera między innymi: wzory druków informujących o Autozapisie w PPK, zmiany w wydrukach IRUA / IMUA oraz na kartach przychodów, a także zawiera wiele innych zmian i nowości oraz udogodnień.

Dodano: 16.02.2023

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO - obsługa wartości podstaw i składek zdrowotnych obowiązujących od 1/2023 oraz zmiany w IRUA / IMUA

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.4.22. 
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.23.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wersja zawiera między innymi: obsługę nowych wartości minimalnych podstaw i składek zdrowotnych dla właścicieli oraz osób współpracujących obowiązujących w 2023r. z uwzględnieniem sposobu opodatkowania, zmiany w wydrukach IRUA / IMUA przez wykazywanie w odrębnych sekcjach wydruku danych dot. różnych tytułów ubezpieczeń, a także zawiera wiele innych zmian i nowości oraz udogodnień.

Dodano: 30.01.2023

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO - nowy PIT-2 wer.9 oraz dalsze zmiany w PIT-11 i PIT-4R

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.3.16. 
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.23.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wersja zawiera między innymi: możliwość wywołania z programu wzorca nowego PIT-2 wer.9, dalsze istotne zmiany w PIT-11 oraz w PIT-4R, zmienną finansową dotyczącą waloryzacji świadczeń rehabilitacyjnych od 1/2023 r., a także wiele innych zmian, nowości oraz udogodnień.

Dodano: 18.01.2023

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO - dalsze zmiany obowiązujące od 2023 r.

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.2.13. 
Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.23.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wersja zawiera między innymi: nowy PIT-8AR wer.12, udostępnia wzorcowe składniki dotyczące potrąceń komorniczych według parametrów płacowych w roku 2023, umożliwia zautomatyzowane dodawanie w skali roku okresu płacowego służącego do rozliczeń składek ZUS właścicieli, mechanizm sprawdzania oraz komunikat ostrzegający o konieczności wyłączenia ustawień podatkowych oraz zarejestrowanych oświadczeń i wniosków podatkowych w sytuacji, gdy wypłata pracownicza ma miejsce po dacie zwolnienia, a także zawiera wiele innych zmian, nowości oraz udogodnień.

Dodano: 09.01.2023

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO - wersja ze zmianami w Polskim Ładzie obowiązującymi od 01.01.2023 r.

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.23.1.8..  Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.23.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem
Wersja implementuje zmiany w Polskim Ładzie obowiązujące od 01.01.2023 r., m.in. w zakresie możliwości stosowania częściowej ‘Ulgi podatkowej’ (części kwoty zmniejszającej podatek), możliwości stosowania ‘Ulgi podatkowej’, także dla przychodów z umów cywilnych, możliwości stosowania wniosku podatkowego o nazwie ‘Niepobieranie zaliczki na podatek do 30.000 zł dochodu’ w zakresie wynagrodzeń pracowniczych, jak i z umów cywilnych, a także zawiera wiele innych zmiany, nowości oraz udogodnień.
Dodano: 22.12.2022
Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.23.0.0 – wersja na rok 2023 – pierwsze zmiany noworoczne

Wersja wprowadza święta na rok 2023 oraz pierwsze zmienne finansowe na rok 2023, w tym dwie nowe minimalne wynagrodzenia w roku 2023 zarówno z zatrudnienia pracowniczego, jaki i z umowy zlecenia, zaktualizowano skalę podatkową oraz kwoty wolne od podatku. Aktualizacji zawiera też nowy PIT-11 wer.29 w formie wydruku oraz eksportów do E-Deklaracji zarówno przez format XML (w nowym standardzie 1-1), jak i przez plik *.DEK przygotowany do przeniesienia danych do Modułu Zbiorczych e-Deklaracji, a także zawiera wiele innych zmiany, nowości oraz udogodnień. Wersja posiada numer 9.23.0.0. Aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.Dodano: 12.12.2022

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.11.16.78 - nowa wartość zmiennej finansowej

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO, która wprowadza nową wartość zmiennej finansowej obowiązującej od 01.10.2022, ponadto uwzględnia zmianę wielkości wynagrodzenia dla płatników pobierających zaliczki na PIT oraz umożliwia używanie w polach tekstowych (imiona, nazwiska, adresy) większej ilości znaków w tym apostrofy oraz pewien zakres liter spoza polskiego alfabetu
Wersja posiada numer 9.11.16.78 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.11.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.Dodano: 28.10.2022
Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.11.15.76 - dalsze zmiany i nowości

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO, która rozwija dotychczasowe zagadnienia związane z Polskim Ładem oraz wprowadza ułatwienia w obsłudze programu.
Wersja posiada numer 9.11.15.76 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.11.x.x. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.Dodano: 29.08.2022
Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.11.14.73 - kolejne zmiany wynikające z poprawy Polskiego Ładu obowiązujące od 01.07.2022 r.

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.11.14.73 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.11. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Dodano: 29.07.2022

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.11.12.72 - zmiany wynikające z poprawy Polskiego Ładu obowiązujące od 01.07.2022 r.

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.11.12.72 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.11. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Dodano: 29.06.2022

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.11.11.67 - wersja realizująca dalsze zmiany w stosowaniu Polskiego Ładu oraz nowy PIT-2 wer.8

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.11.11.67 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.11. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

 

Dodano: 08.06.2022

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.11.10.57 - wersja realizująca dalsze zmiany w stosowaniu Polskiego Ładu

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.11.10.57 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.11. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

 

Dodano: 11.04.2022

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.11.9.55 - wersja umożliwia wprowadzenie zasady przesunięcia terminu wpłaty zaliczki na podatek do ustawy, a także realizuje dalsze zmiany w stosowaniu Polskiego Ładu

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.11.9.55 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.11. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wersja wprowadza funkcjonalności dotyczące przesunięcia terminu wpłaty zaliczki na podatek wprowadzonej od 3/2022 r. do ustaw podatkowej niezależnej od ustawień indywidualny zmiennej finansowej, która odpowiadała za stosowanie rozporządzenia z dnia 07.01.2022 r. Ponadto wersja umożliwia wyliczenie wartości składek ZUS ubezpieczonego nieobniżających podstawy opodatkowania w sytuacji gdy podstawy ZUSowskie mają większą wartość niż składniki do opodatkowania objęte tymi podstawami ZUS, a także wersja zawiera cały szereg dalszych zmian związanych ze stosowaniem Polskiego Ładu oraz z innymi zagadnieniami.

Dodano: 29.03.2022

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.11.8.49 - wersja umożliwiająca obsługę składek ZUS oraz eksport osobnego DRA dla wspólników spółek osobowych, rozliczenie prokurentów, a także z dalsze zmiany w stosowaniu Polskiego Ładu

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.11.8.49 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.11. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wersja wprowadza funkcjonalności dotyczące obsługi liczenia składek ZUS w tym zdrowotnej dla wspólników spółek osobowych wraz z eksportem osobnego DRA dla takich wspólników oraz przygotowaniem osobnych przelewów na ZUS dla nich. Ponadto wersja umożliwia rozliczanie prokurentów wraz z eksportem do płatnika danych do RCA oraz zawiera cały szereg dalszych zmian związanych ze stosowaniem Polskiego Ładu oraz z innymi zagadnieniami.

Dodano: 04.03.2022

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.11.7.41 - dalsze zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r. dotyczące stosowania naliczeń zaliczki na podatek w ramach Polskiego Ładu

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.11.7.41 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.11. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wersja wprowadza możliwość eksportu do nowego DRA wyłącznie danych o właścicielu (danych takich jak kod ubezpieczenia, podstawy i składki ZUS) ponadto zawiera wzór druku ‘Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej’, a także uwzględnia wyjątek dot. stosowania rozporządzenia o przesunięciu terminu płatności zaliczki na podatek w sytuacji, gdy z uwagi na małe wynagrodzenie nie występuje zaliczka na podatek w żadnym z dwóch sposobów liczenia. Ponadto wersja ta zawiera inne zmiany.

Dodano: 18.02.2022

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.11.6.37 - wersja z eksportem do nowego DRA danych wyłącznie o właścicielu oraz wzorem wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.11.6.37 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.11. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wersja wprowadza możliwość eksportu do nowego DRA wyłącznie danych o właścicielu (danych takich jak kod ubezpieczenia, podstawy i składki ZUS) ponadto zawiera wzór druku ‘Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej’, a także uwzględnia wyjątek dot. stosowania rozporządzenia o przesunięciu terminu płatności zaliczki na podatek w sytuacji gdy z uwagi na małe wynagrodzenie nie występuje zaliczka na podatek w żadnym z dwóch sposobów liczenia. Ponadto wersja ta zawiera inne zmiany.

Dodano: 10.02.2022

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.11.5.35 - wersja z nową składką zdrowotną właściciela oraz nowy raport RCA do Płatnika

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.11.5.35 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.11. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Największa zmianą w nowej wersji jest możliwość definiowana zasad liczenia składki zdrowotnej właściciela w poszczególnych miesiącach oraz wprowadzenie nowego eksportu danych w zakresie raportu RCA do programu Płatnik. Ponadto wersja ta zawiera cały szereg dalszych zmian związanych zarówno z Polskim Ładem jak i innymi zagadnieniami.

Dodano: 04.02.2022

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.11.4.21 - wersja umożliwiająca stosowanie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.01.2022 r. dotyczącego zmian w stosowaniu Polskiego Ładu

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.11.4.21 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.11. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Największa zmianą w nowej wersji jest wprowadzenie funkcjonalności dotyczącej przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek co wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.01.2022r. Funkcjonalność ta naliczenia zaliczki na podatek w roku 2022 z tytułu umowy o pracę albo z umowy zlecenia w kwocie przychodu do 12.800 zł. Implementowanie możliwości stosowania tego rozporządzenia związane jest wprowadzeniem dodatkowej zmiennej i dodatkowych składników płacowych obsługujących to zagadnienie. Ponadto wersja ta zawiera cały szereg dalszych zmian związanych zarówno z Polskim Ładem jak i innymi zagadnieniami.

Dodano: 21.01.2022

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.11.3.10 - wersja na rok 2022 z kolejnymi zmianami wynikającymi z Polskiego Ładu

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.11.3.10 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.11. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Nowa wersja wprowadza kolejne zmiany wynikające z Polskiego Ładu, m.in. nowy kod tytułu ubezpieczenia (2250XX) dla wynagrodzeń prezesów i prokurentów; nowy PIT2 wersja 7; możliwość zarejestrowania wniosku o nie pobieranie zaliczki na podatek z tytułu umów cywilnych; definicje wzorcowych składników dot. potraceń komorniczych w roku 2022; uwzględnia przychody z wpłat do PPK przy liczeniu tzw. Ulgi dla Klasy Średniej, a także zawiera wiele innych zmian, nowości oraz udogodnień.

Dodano: 04.01.2022

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.11.2.2 - wersja na rok 2022

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.11.2.2.
Aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.Wersja wprowadza święta na rok 2022 oraz pierwsze zmienne finansowe w tym nową skalę podatkową, nowe kwoty wolne od podatku. Obsługuje większość zmian wynikających Polskiego Ładu i umożliwia wyliczenia wynagrodzeń począwszy od wypłat, które mają miejsce w 1/2022. W tym od wypłat mających miejsce w 2022 roku uwzględnia zaprzestanie odliczania składki zdrowotnej od podatku, nalicza tzw. ulgę dla klasy średniej i umożliwia obsługę wniosków związanych z tą ulgą, a także wprowadza obsługę nowych zwolnień podatkowych takich jak zerowy PIT dla rodzin 4+, seniorów, osób przenoszących miejsce zamieszkania do Polski, a także wiele innych zmian, nowości oraz udogodnień.Dodano: 17.12.2021
Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.10.3.4 - nowa zmienna finansowa

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.10.3.4 i jest bezpłatna dla użytkowników wersji 9.10. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wersja zawiera nową wartość wskaźnika waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego.

Dodano: 04.11.2021


Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.10.2.3 - nowe zaświadczenie o zarobkach do dodatku mieszkaniowego i nowa zmienna finansowa

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.10.2.3 i jest bezpłatna dla użytkowników wersji 9.10. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wersja zawiera nowe wzorce zaświadczenia o zarobkach do dodatku mieszkaniowego oraz nową zmienną finansową, a także zmienia sposób prezentacji rodzaju badania na skierowaniu na badania wstępne i okresowe.

Dodano: 27.08.2021


Pobierz

Nowa, płatna wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.10.1.1 - nowe funkcjonalności

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Aktualizacja ta jest płatna, przy czym dla użytkowników wersji 9.9 i następnych nowa wersja dostępna jest w preferencyjnej cenie aktualizacji update.
Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja dostępna jest w normalnej cenie upgrade. Wersja posiada numer 9.10.1.1 i realizuje wiele funkcjonalności oczekiwanych przez użytkowników, które ułatwiają czynności kadrowo płacowe oraz pozwalają na sprawną realizację nowych zadań wynikających ze zmieniających się przepisów.Dodano: 30.07.2021
Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.9.9.55 - nowa zmienna finansowa oraz zmiana na liście Instytucji Finansowych PPK

informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.9.9.55 i jest bezpłatna dla użytkowników wersji 9.9. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wersja zawiera nową zmienną finansową obowiązującą od 01.06.2021 r. oraz zmianę na liście Instytucji Finansowych PPK oraz udogodnienia.

Dodano: 18.05.2021


Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.9.8.52 - nowe e-deklaracje PIT4R wer.12 i PIT 8AR wer.11

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.9.8.52 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.9. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wersja zawiera eksporty nowych PITów 4R i 8AR w formie deklaracji zarówno do aktywnych formularzy PDF przez pliki XML, jak i do modułu zbiorczych e-deklaracji przez pliki DEK. Ponadto wersja usprawnia pracę z harmonogramami pracy (kalendarzami o typie rozszerzony), a także zawiera inne zmiany i nowości oraz udogodnienia.

Dodano: 13.04.2021


Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.9.7.42 - PIT-4R wer.12 i PIT-8AR wer.11

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.9.7.42 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.9. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wersja zawiera wydruki nowych PITów 4R i 8AR oraz umożliwia wykazywanie w PIT4R w osobnej sekcji C2 zaliczek na podatek od wynagrodzeń z tytułu praktyk absolwenckich, ponadto usprawnia pracę z harmonogramami pracy (kalendarzami o typie rozszerzony), a także zawiera inne zmiany i nowości oraz udogodnienia.

Dodano: 22.03.2021


Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.9.6.37 - raport GUS Z-12 za rok 2020 oraz inne zmiany

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.9.6.37 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.9. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wersja zawiera eksport danych do raportu GUS Z-12 za rok 2020, możliwość zdefiniowania na potrzeby PIT-11 składnika o charakterze ‘Wynagrodzenie z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach’, oznaczanie / nazywanie wydruków ‘Karta składników’ w sposób wskazujący na Nazwisko i imię oraz rok i miesiąc w zakresie danych, których wydruk dotyczy, przygotowanie eksportu PIT-11 wer.27 obowiązującego w roku 2021 do pliku XML w celu zaczytania do aktywnych e-deklaracji w formacie PDF udostępnianym przez Ministerstwo Finansów, a także zawiera inne zmiany, nowości oraz udogodnienia.

Dodano: 09.03.2021


Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.9.5.34 - PIT-11 wer.27 oraz zaliczka na podatek od wpłat do PPK z umów zlecenia

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.9.5.34 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.9. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Aktualizacja zawiera nowe zmienne finansowe obowiązujące od 01.03.2021 oraz 01.04.2021, wydruk PIT-11 wer.27, możliwość naliczania zaliczki na podatek od wpłat do PPK finansowanych przez firmę z tytułu umów cywilnych (zlecenia, kontraktów menadżerskich), a także zawiera inne zmiany, nowości oraz udogodnienia.

Dodano: 25.02.2021


Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.9.4.29 – zmiany usprawniające obsługę programu

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.9.4.29 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.9. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Nowa wersja ułatwia przechodzenie miedzy miesiącami, w których występuję okresy płacowe zamknięte, a także zawiera wiele innych zmian, nowości oraz udogodnień.

Dodano: 12.02.2021


Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.9.3.22 – ostatnia zmienna na rok 2021 – podstawa zdrowotna dla właściciela

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.9.3.22 i jest bezpłatna dla użytkowników wersji 9.9. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.
Nowa wersja poza zmienną “Podstawa zdrowotna dla właściciela” na 2021 rok umożliwia eksport e-Deklaracji IFT-1R wer.16 w dwóch formatach, zawiera propozycję składników płacowych obsługujących potrącenia komornicze w 2021 r. oraz wydruk miesięczny “Ewidencja czasu pracy – detale od / do”, a także zawiera wiele innych zmian, nowości oraz udogodnień.Dodano: 28.01.2021
Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.9.2.15

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.9.2.15 i jest bezpłatna dla użytkowników wersji 9.9. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Dodano: 19.01.2021

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.9.1.13 – wersja z deklaracjami PIT za rok 2020 oraz dalszymi zmianami na 2021 r.

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.9.1.13 i jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.9. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.
Nowa wersja umożliwia m.in. wydruki nowych wzorów deklaracji PIT-4R wer.11 oraz PIT-8A wer.10 obowiązujących dla dochodów 2020 roku, a także zawiera wiele innych zmian, nowości oraz udogodnień.Dodano: 13.01.2021
Pobierz

Nowa, płatna wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO 9.9.0.5 - zmienne finansowe od 01.01.2021 r.

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.9.0.5 i wprowadza pierwsze zmienne finansowe oraz święta na rok 2021. Ponadto umożliwia wydruki nowych wzorów deklaracji PIT-4R wer.10 oraz PIT-8A wer.9, a także PIT-11 wer.26. Zawiera również wiele innych zmian, nowości oraz udogodnień ułatwiających codzienną pracę. Wersja jest płatna dla wszystkich użytkowników zgodnie z cennikiem.

Dodano: 17.12.2020

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry, Płace ZUS PRO 9.8.3.13 – rozwój funkcjonalności oraz zestaw ułatwień związanych z PPK

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.8.3.13 i jest bezpłatna dla użytkowników wersji 9.8. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja jest płatna zgodnie z cennikiem.
Nowa wersja rozszerza funkcjonalności związane z PPK oraz wprowadza dodatkowe ułatwienia dotyczące obsługi PPK (m.in. zespół alertów i przypomnień).
Ponadto wersja umożliwia eksporty deklaracji PIT-4R(9) i PIT-11(25)  do aktualnych struktur plików XML, które można zaczytać do obowiązujących wzorców e-deklaracji dostępnych na stronie Ministerstwa Finansów w formacie PDF.Dodano: 05.11.2020
Pobierz

Nowa, płatna wersja programu Kadry Płace i ZUS PRO 9.8.2.6 - dalsze funkcjonalności dotyczące wykorzystania kalendarzy typu rozszerzonego

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Aktualizacja jest bezpłatna dla użytkowników wersji 9.8. Dla użytkowników wersji 9.7 i następnych nowa wersja dostępna jest w preferencyjnej cenie aktualizacji update. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja dostępna jest w cenie upgrade.
Wersja posiada numer 9.8.2.6 i rozszerza możliwości dotyczące wykorzystania kalendarzy typu rozszerzonego, w tym drukowania nowych typów list obecności dla osób z tego typu kalendarzami.Dodano: 06.10.2020
Pobierz

Nowa, płatna wersja programu Kadry Płace i ZUS PRO 9.8.1.2 - dalsze funkcjonalności dotyczące ewidencjonowania czasu pracy oraz przeliczanie urlopów

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Aktualizacja jest bezpłatna tylko dla użytkowników wersji 9.8. Wersja jest płatna, przy czym dla użytkowników wersji 9.7 i następnych nowa wersja dostępna jest w preferencyjnej cenie aktualizacji update.
Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja dostępna jest w normalnej cenie upgrade.
Wersja posiada numer 9.8.1.2 i rozszerza możliwości ewidencjonowania czasu pracy z uwzględnieniem godzin rozpoczęcia i kończenia pracy.Dodano: 10.09.2020
Pobierz

Nowa, płatna wersja programu Kadry Płace i ZUS PRO 9.8.0.0 - nowe możliwości ewidencjonowania czasu pracy oraz przeliczanie urlopów przy zmianie wymiaru etatu

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Aktualizacja ta jest płatna, przy czym dla użytkowników wersji 9.7 i następnych nowa wersja dostępna jest w preferencyjnej cenie aktualizacji update. Dla użytkowników wcześniejszych wersji aktualizacja dostępna jest w normalnej cenie upgrade.
Wersja posiada numer 9.8.0.0 i uwzględnia obsługę zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 roku życia wraz z rejestracją oświadczenia oraz wskazaniem okresu stosowania zwolnienia, a także wzorem oświadczenia kierowanym do zakładu pracy przez osoby w wieku poniżej 26 lat.Dodano: 27.08.2020
Pobierz

Nowa wersja programu Kadry Płace i ZUS PRO 9.7.16.59 - zmienna finansowa obowiązująca od 6/2020

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.7.16.59. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.7.0.0. Uzupełnia zmienne finansowe o wartość obowiązującą od 6/2020. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.

Dodano: 04.06.2020

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry Płace i ZUS PRO 9.7.14.55 - ze zmianami związanymi z COVID-19

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.7.14.55.  Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.7.0.0. Rozwija funkcjonalności dostępne w programie umożliwiając eksport plików INFDP do PFRON SODiR Offline dostosowanych do wersji oraz struktury wynikającej z ustawy o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19. . Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.

Dodano: 12.05.2020

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry Płace i ZUS PRO 9.7.12.54 - ze zmianami związanymi z COVID-19

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.7.12.54.  Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.7.0.0. Aktualizacja rozwija i modyfikuje funkcjonalności dostępne w programie umożliwiając łatwiejsze oraz pełniejsze obsłużenie zagadnień związanych z COVID-19. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.

Dodano: 23.04.2020

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry Płace i ZUS PRO 9.7.11.51 - ze zmianą ostrzeżenia dla opieki związanej z koronawirusem (COVID-19)

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.7.11.51.  Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.7.0.0. Modyfikuje ostrzeżenie co do przekroczenia limitu zasiłku opiekuńczego specjalnego związanego z COVID-19. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.

Dodano: 06.04.2020

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry Płace i ZUS PRO 9.7.10.49 - z nowym typem opieki związanej z koronawirusem (COVID-19)

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.7.10.49. Zawiera funkcjonalności obsługujące nowy rodzaj nieobecności skutkującej zasiłkiem opiekuńczym związanym, ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu COVID-19 oraz kilka innych zmian. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.7.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.

Dodano: 17.03.2020

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry Płace i ZUS PRO 9.7.9.47 - z nową zmienną finansową

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.7.9.47. Zawiera wartość nowej zmiennej finansowej oraz kilka innych zmian. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.7.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.

Dodano: 13.03.2020

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry Płace i ZUS PRO 9.7.8.44 - z nowym RCA2 dla obsługi Mały ZUS Plus

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.7.8.44. Umożliwia zrobienie nowej wersji raportu RCA2 (cz.II) dla osób objętych od 2/2020 ulgą ‘Mały ZUS Plus’. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.7.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.

Dodano: 04.03.2020

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry Płace i ZUS PRO 9.7.7.41 - rozwijająca funkcjonalności

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.7.7.41. Uwzględnia zmiany związane z ulgą “Mały ZUS Plus” oraz zmieniony od 2020 r. mechanizm naliczania zaliczki na podatek przy przekroczeniu progu podatkowego w trakcie roku oraz modyfikacje naliczeń płacowych, a także rachunków umów zlecenia, dla osób w wieku do 26 lat w sytuacji, gdy w trakcie roku podatkowego następuje wykorzystanie limitu ulgi podatkowej ‘26 minus’. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.7.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.

Dodano: 25.02.2020

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry Płace i ZUS PRO 9.7.6.36 - nowa wersja rozwijająca funkcjonalności

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.7.6.36, rozwija funkcjonalności związane z prezentowaniem naliczeń elementów wynagrodzeń dla osób w wieku do 26 lat, funkcjonalności dot. PPK oraz umożliwiająca rejestrację ilości godzin urlopu, za który wypłacono ekwiwalent w trakcie zatrudnienia (przy przedłużeniu umowy o pracę) Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.7.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.

Dodano: 13.02.2020

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry Płace i ZUS PRO 9.7.5.28 - PIT-11 wer. 25 z dwoma sposobami wprowadzania danych

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.7.5.28.Rozwija funkcjonalność deklaracji PIT-11 obowiązującej od 1/2020. Umożliwia wybór jednego z dwóch sposobów wykazania w formularzu danych dotyczących osób w wieku do ukończenia 26 lat. Dane można wykazać zgodnie stricte z opisem wypełnienia oraz adnotacjami zawartymi na PIT-11 wer. 25 lub według instrukcji umieszczonej na stronie Ministerstwa Finansów. Wersja zawiera też zmienną finansową dot. składek zdrowotnych właścicieli na rok 2020. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.7.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.

Dodano: 23.01.2020

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry Płace i ZUS PRO 9.7.4.23 - PIT-11 wer. 25 z wykazaniem ulgi dla osób w wieku do 26 lat oraz z uzupełnieniem zasiłków chorobowych

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.7.4.23.Zawiera zmiany związane z deklaracjami PIT-11 obowiązującymi od 1/2020 wykazujące zasiłki chorobowe pracowników w osobnym wierszu E8. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.7.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.

Dodano: 17.01.2020

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry Płace i ZUS PRO 9.7.3.21 - PIT-11 wer. 25 uwzględniający rozliczenie ulgi podatkowej dla osób w wieku do 26 lat

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.7.3.21, udostępniono w niej PIT-11 wer.25 uwzględniający rozliczenie ulgi podatkowej dla osób w wieku do 26 lat. Poza deklaracją podatkową PIT-11 wer.25 wprowadzono narzędzie ułatwiające przygotowanie procesu sporządzania deklaracji z rozliczeniem ulgi podatkowej dla osób wieku do 26 lat. Nowa wersja zawiera także wiele innych zmian, nowości oraz udogodnień. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.7.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.

Dodano: 14.01.2020

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry Płace i ZUS PRO 9.7.1.9 - wprowadzenie Mikrorachunku podatkowego oraz dalsze zmiany dotyczące stosowania ulgi 26 minus w 2020 roku

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.7.1.9, wprowadza m.in. obsługę MIKRORACHUNKU PODATKOWEGO. Ponadto rozwijane są zagadnienia stosowania w roku 2020 ulgi podatkowej dla osób do 26 roku życia. Umożliwia ona przygotowanie eksportów do e-deklaracji podatkowych obowiązujących w 2020 roku w zakresie eksportu danych do aktywnych formularzy PDF dla deklaracji PIT-4R (9); PIT-8A (8) oraz IFT-1R (15) (na razie bez PIT-11 (25), który to formularz jest w fazie testów). Nowa wersja zawiera także wiele innych zmian, nowości oraz udogodnień. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.7.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.

Dodano: 03.01.2020

Pobierz

Nowa, płatna wersja programu Kadry Płace i ZUS PRO 9.7.0.0 - zmienne finansowe od 01.01.2020 r.

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.7.0.0 i wprowadza pierwsze zmienne finansowe oraz święta na rok 2020. Ponadto modyfikuje zasady rozliczania ulgi podatkowej dla osób do 26 roku życia oraz umożliwia wydruki nowych wzorów deklaracji PIT-4R v9 oraz PIT-8A v8, a także PIT-2 obowiązujących do 2020 roku. Zawiera również wiele innych zmian, nowości oraz udogodnień ułatwiających codzienną pracę. Wersja jest płatna dla wszystkich użytkowników zgodnie z cennikiem.

Dodano: 18.12.2019

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry Płace i ZUS PRO 9.6.5.42 - modyfikacja obsługi procesów PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych)

Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.6.5.42 i modyfikuje głównie obsługę procesów PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych). Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.6.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.

Dodano: 09.12.2019

Pobierz

Nowa wersja programu Kadry Płace i ZUS PRO 9.6.4.32 - obsługa PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych)

Nowa wersja programu Kadry Płace i ZUS PRO 9.6.4.32. Informujemy, że ukazała się nowa wersja programu Kadry, Płace i ZUS PRO. Wersja posiada numer 9.6.4.32 i uwzględnia między innymi: obsługę procesów PPK w zakresie rejestracji uczestników, zgłaszania zmian procentów składek, naliczania składek oraz uwzględniania przychodów do opodatkowania w tym zakresie oraz eksportu do Instytucji finansowych danych rejestrowych i naliczonych składek. Aktualizacja jest bezpłatna dla posiadaczy programu w generacji od 9.6.0.0. Dla użytkowników wcześniejszych wersji płatna jest zgodnie z cennikiem.

Dodano: 07.11.2019

Pobierz

 

 

Wersja próbna

Warunki

Wersja próbna pozwala na darmowe korzystanie z oprogramowania przez trzydzieści dni. Po okresie trzydziestu dni praca w programie przestanie być możliwa. Wersja próbna zawiera wszystkie funkcjonalności. Zapraszamy do wypróbowania DGCS System (dawniej INFOR System) najbezpieczniejszego oprogramowania dla firm i biur rachunkowych. Jeśli wpiszesz adres e-mail dołączysz do naszego newslettera.Windows

Zamów

[toggle title=’Kadry, Płace i ZUS PRO do obsługi 50 firm’]
Pola oznaczone symbolem * są wymagane

DGCS S.A. nie prowadzi sprzedaży detalicznej. Sprzedaż oprogramowania odbywa się przez sieć naszych Dystrybutorów.

Zamów moduł

Dane kontaktowe

 

 

[/toggle] [toggle title=’Kadry, Płace i ZUS PRO do obsługi 500 firm’]
Pola oznaczone symbolem * są wymagane

DGCS S.A. nie prowadzi sprzedaży detalicznej. Sprzedaż oprogramowania odbywa się przez sieć naszych Dystrybutorów.

Zamów moduł

Dane kontaktowe

 

[/toggle]

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ