INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA ODBIORCÓW NEWSLETTERA

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako Ogólne rozporządzenie) pozyskując Twoje dane informujemy, że:
1. Podanie przez Ciebie swojego adresu e-mail jest w pełni dobrowolne. Jednakże, brak takiej zgody uniemożliwi nam niestety bieżące informowanie Ciebie o naszych najciekawszych ofertach, w tym o wielu atrakcyjnych promocjach oraz organizowanych przez nas wydarzeniach.
2. Administratorem Twoich danych osobowych będziemy my – DGCS S.A. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Zielonej 12, wpisana do KRS pod nr 0000056678, NIP: 618-004-00-84.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Nami pisząc na adres e-mail rodo@dgcs.pl. Lub dzwoniąc pod nr tel. 517-715-459.
4. Dane osobowe, w postaci udostępnionego nam adresu e-mail będą przetwarzane wyłącznie w celu reklamowania Tobie produktów i usług oferowanych przez DGCS S.A. poprzez przesyłanie drogą mailową informacji o promocjach i ofertach specjalnych DGCS S.A., a także organizowanych przez nas wydarzeniach (wysyłka newslettera) na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia.
5. Odbiorcami Twoich danych mogą być:
– przedsiębiorstwo świadczące usługi IT w celu świadczenia usług pomocy technicznej (serwisowania systemu informatycznego),
– przedsiębiorstwo hostingowe w celu przechowywania tych danych na zabezpieczonym serwerze.
Dane osobowe nie będą udostępniane lub powierzane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
6. Dane osobowe podane w ankiecie będą przez nas przetwarzane przez okres korzystania z usługi przesyłania Tobie zamówionych informacji o promocjach i ofertach specjalnych, a także organizowanych przez nas wydarzeniach. W przypadku wycofania udzielonej nam zgody lub skutecznego wyrażenia sprzeciwu Twoje dane zostaną niezwłocznie usunięte.
7. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec Ciebie jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, nie będziesz podlegał profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Ogólnego rozporządzenia.
8. Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia: żądania od nas w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych, sprostowania danych, żądania ograniczenia lub sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych, prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego Administratora, a także prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych z prowadzonych przez nas zbiorów.
9. Masz prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w takiej formie, w jakiej była ona wyrażona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Masz także prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uznasz, ze doszło do naruszenia prawa w zakresie ochrony Twoich danych osobowych.

Niezwłocznie zrealizujemy Twoje żądania, o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia nie przewidują możliwości realizacji określonego uprawnienia w odniesieniu do danych osobowych wskazanych w Twoim żądaniu. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomimy Cię bez zbędnej zwłoki.

Dziękujemy, że zapoznałeś się z powyższą informacją