Zaznacz stronę

 

Noworoczna PROMOCJA na DGCS System

 

Promocja 

Z okazji Nowego Roku 2023 przygotowaliśmy dla Państwa rabaty:

 

20 %

moduły i dodatki
DGCS Systemu

dla Firm i Biur Rachunkowych

 

 

23 %

pakiety
DGCS Systemu

dla Firm i Biur Rachunkowych

 

 

 

Warunki skorzystania z promocji

Warunki skorzystania z promocji “Rabat na Nowy Rok 2023”:

  • Promocja trwa od 10.01.2023 r. do 28.02.2023 r.
  • Rabat 20% dotyczy zakupu pełnych wersji modułów i dodatków oprogramowania DGCS System;
  • Rabat 23% dotyczy zakupu pełnych wersji Pakietów dla Firm i Biur Rachunkowych oprogramowania DGCS System;
  • Promocja dotyczy wszystkich Firm i Biur rachunkowych, zarówno nowych i obecnych klientów;
  • Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

Pełen regulamin promocji

Regulamin akcji promocyjnej

Rabat na Nowy Rok 2023 

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzenia promocji “Rabat na Nowy Rok 2023’, (zwanej dalej jako Akcja promocyjna).

2. Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o zasady określone niniejszym Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 2

Organizatorem Akcji promocyjnej jest DGCS S.A. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Zielonej 12 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla dzielnic Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000056678, NIP: 618-004-00-84 (dalej także jako Organizator).

§ 3

W Akcji promocyjnej wezmą udział wszystkie osoby, które w okresie jej trwania (zob. § 4 niniejszego Regulaminu) dokonały zakupu pełnej wersji oprogramowania DGCS którego producentem jest Organizator.

§ 4

Akcja promocyjna rozpoczyna się 10.01.2023 r. i trwa do 28.02.2023 r.

§ 5

Promocją objęte są wszystkie pełne wersje pakietów, modułów i dodatków DGCS System wskazanych szczegółowo w cenniku DGCS S.A. (wyszczególnione w nim jako zakup abonamentu) dostępnym pod adresem https://dgcs.pl/cennik/.

§ 6

1. Promocja polega na tym, że Klient, który w okresie obowiązywania Promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu zakupi pełną wersję pakietu dla firm lub dla biur rachunkowych, o których mowa powyżej w pkt. §5 ust. 1 ma możliwość  skorzystania z udostępnionego przez Organizatora 23% rabatu, przy pomocy którego może obniżyć cenę netto zakupu programu.

2. Przy zakupie pełnej wersji modułu lub dodatku, o których mowa powyżej w pkt. §5 ust. 1, klient ma możliwość skorzystania z udostępnionego przez Organizatora 20% rabatu, przy pomocy którego może obniżyć cenę netto zakupu programu. 

§ 7

Rabat nie podlega zamianie na gotówkę, ani na inne ekwiwalenty.

§ 8

1. Organizator jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w odniesieniu do danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej.

2. Informacje o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dotyczące przetwarzania danych Uczestników Organizator udostępnia w Polityce Prywatności DGCS S.A. dostępnej pod adresem https://dgcs.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 9

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. O zmianie Regulaminu Organizator powiadamia Uczestników poprzez publikację:

a) informacji zawierającej treść zmian na stronie internetowej Organizatora (https://dgcs.pl/)

b) postu z treścią zmian na profilu Organizatora na portalu Facebook.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 24 godzin od publikacji ww. informacji.

§ 10

1. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi możliwość złożenia reklamacji:

a) w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: info@dgcs.pl

b) za pośrednictwem komunikatora (wiadomości prywatnej) na portalu Facebook.

2. Reklamacja złożona w formie o której mowa w ust. 1 lit. a powinna zawierać

a) dokładny opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia lub przedmiotu zastrzeżeń Użytkownika;

b) oczekiwany przez Użytkownika stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń.

Reklamacja złożona w formie o której mowa w ust. 1 lit. b powinna zawierać ponadto imię i nazwisko Uczestnika oraz jego adres korespondencyjny.

3. W przypadku stwierdzenia braku informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji Organizator prosi Uczestnika o ich uzupełnienie. Odmowa podania przez Uczestnika informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego przewidzianego w niniejszym Regulaminie. O niemożności rozpatrzenia reklamacji ze względu na niekompletność udzielonych informacji niezwłocznie powiadamia się Uczestnika.

§ 11

1. Złożone reklamacje Organizator rozpatruje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia reklamacji spełniającej wymogi o których mowa w § 12 ust. 2 Regulaminu.

2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa może ulec wydłużeniu, maksymalnie do 10 dni roboczych. O przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie informuje się Uczestnika, jednocześnie wskazując przyczyny przedłużenia.

3. Do zachowania terminów, o których mowa w ustępie poprzedzającym wystarczy wysłanie odpowiedzi przez Organizatora Uczestnikowi przed upływem tych terminów.

4. W przypadku niezachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Uczestnika.

§ 12

1. Odpowiedź na reklamację zawiera informację o tym, czy reklamacja została uznana za uzasadnioną oraz wskazanie sposobu załatwienia sprawy. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, w odpowiedzi na reklamację Organizator informuje Uczestnika o braku podstaw do uznania reklamacji za uzasadnioną wraz ze wskazaniem powodów swojej decyzji.

2. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w formie właściwej do formy jej złożenia.

3. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Organizator realizuje żądanie Uczestnika zgodnie z jego treścią oraz przepisami obowiązującego prawa.

§ 13

Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 Prawa autorskiego i korzysta z przewidzianej w ustawie ochrony prawnej, w szczególności nie może być kopiowany dla innych celów niż wskazane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, rozpowszechniany ani wykorzystywany przez inne podmioty bez zgody Organizatora wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 14

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 94 z późn. zm.).

2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji promocyjnej.

Zapytaj nas
Pola oznaczone symbolem * są wymagane

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ