REGULAMIN ABONAMENTÓW OPROGRAMOWANIA DGCS

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w szczególności obowiązkami określonymi w art. 8 ust. 1, 3 i 4 tej ustawy, DGCS S.A. jako Usługodawca wprowadza niniejszy Regulamin.

§1

1. Niniejszy Regulamin stanowi umowę (wzorzec umowny) określającą warunki i zasady korzystania przez Usługobiorcę z Abonamentów Oprogramowania DGCS (Usługa abonamentowa).

2. Regulamin jest wiążący dla Stron (Użytkownika i Usługodawcy) i kształtuje ich wzajemne prawa i obowiązki. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają postanowień Umowy licencyjnej.

3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu nabywanie i dalsze korzystanie przez Użytkownika z Oprogramowania DGCS i aktualizacji w ramach Abonamentu odbywa się wyłącznie na zasadzie określonej tym Regulaminem, Umową licencyjną oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

4. Niezbędnym warunkiem skorzystania z Usługi abonamentowej jest akceptacja przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu – akceptacja Umowy licencyjnej jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.

5. Postanowienia ust.3 i 4 nie wpływają w żaden sposób na zakres praw i obowiązków Usługodawcy oraz Użytkowników, wynikających z umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu.

6. Nieznajomość postanowień niniejszego Regulaminu nie może stanowić podstawy do składania reklamacji przez Użytkownika.

7. W odniesieniu do Usługi abonamentowej Usługodawcą, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest DGCS S.A. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Zielonej 12 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla dzielnic Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000056678, NIP: 618-004-00-84.

§2

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:

1) Roczny Abonament Oprogramowania DGCS (w skrócie także jako Abonament) – nabyte na warunkach określonych niniejszym Regulaminem uprawnienie Użytkownika do pobierania, instalowania i korzystania z Oprogramowania DGCS, a także jego Aktualizacji, Dodatkowych funkcjonalności, Rozszerzeń nabytych na warunkach odrębnie ustalonych przez DGCS przez Okres obowiązywania tego Abonamentu;

2) Aktualizacja – każda kolejna, numerowana wersja Oprogramowania DGCS (modułu lub zespołu modułów) udostępniana do sprzedaży ogółowi Użytkowników przez producenta, wprowadzająca nowe funkcjonalności lub rozwiązania techniczne, wykonywana w ramach podstawowej działalności DGCS, celem zwiększenia użyteczności Oprogramowania DGCS lub jego dostosowania do zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,

3) DGCS (dalej także jako Producent lub Wydawca) – DGCS S.A. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Zielonej 12 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla dzielnic Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000056678, NIP: 618-004-00-84,

4) Dodatkowe funkcjonalności – dodatkowe funkcje modułu lub zespołu modułów Oprogramowania DGCS dostępne w Okresie obowiązywania Abonamentu. Aktualna lista Dodatkowych funkcjonalności oraz warunki korzystania z nich zamieszczona jest na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem https://dgcs.pl/dodatkowe-funkcjonalnosci-programu-dgcs-system/,

5) Rozszerzenia – dodatkowe programy rozwijające możliwości i funkcje danego Oprogramowania DGCS dostępne dla Użytkownika w Okresie obowiązywania Abonamentu, nabyte na warunkach odrębnie ustalonych przez DGCS,

6) Kodeks cywilny – Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny,

7) Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

8) Okres obowiązywania Abonamentu – okres realizacji Usługi abonamentowej na rzecz Użytkownika, obejmujący 12 miesięcy, przyjmując za pierwszy dzień tego okresu dzień wygenerowania głównej licencji nabywanej wersji abonamentowej Oprogramowania DGCS,

9) Opłata abonamentowa – opłata za Abonament wnoszona przez Użytkownika na rzecz DGCS jako Usługodawcy lub właściwego Partnera DGCS w wysokości ustalonej Cennikiem,

10) Oprogramowanie DGCS – moduł lub zespół modułów wchodzących w skład oprogramowania DGCS System,

11) Partner DGCS – przedsiębiorcę w rozumieniu przepisu art. 43Kodeksu cywilnego, który wypełnił warunki uzyskania statusu partnera przedsiębiorstwa DGCS w zakresie dystrybucji Oprogramowania DGCS określone w Regulaminie Partnerstwa Handlowego DGCS S.A.,

12) Prawo autorskie – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

13) Usługodawca – DGCS,

14) Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu cywilnego, który korzysta z Oprogramowania DGCS oraz nabył Usługę abonamentową na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 3

1. Usługa abonamentowa, świadczona na rzecz Użytkownika polega na czasowym oraz odpłatnym udostępnieniu temu Użytkownikowi możliwości pobierania, instalowania i korzystania z:

a) nabytych wersji Oprogramowania DGCS;

b) Aktualizacji, Dodatkowych Funkcjonalności nabytych w zakresie wersji Oprogramowania DGCS;

c) Rozszerzeń nabytych na warunkach odrębnie ustalonych przez DGCS.

2. Udostępnienie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym następuje na czas określony równy Okresowi obowiązywania Abonamentu.

§ 4

1. Usługa abonamentowa, świadczona jest na indywidualne żądanie Użytkownika zgłaszane Usługodawcy (złożenie zamówienia) poprzez:

a) dokonanie zakupu wersji Oprogramowania DGCS objętej Usługą abonamentową za pośrednictwem Partnera DGCS,

b) zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 62 735 62 98,

c) zgłoszenie mailowe na adres: info@dgcs.pl.

2. Za chwilę zawarcia umowy o świadczenie Usługi abonamentowej uznaje się moment, w którym informacja o złożonym przez Użytkownika zamówieniu dotarła do Usługodawcy.

§ 5

1. Usługa abonamentowa ma charakter odpłatny.

2. Wysokość opłaty abonamentowej dla poszczególnych grup Użytkowników określa aktualny cennik Usługodawcy. Cennik dostępny jest pod adresem www.dgcs.pl/cennik

3. Zaliczenie do grupy Użytkowników, od którego zależy wysokość opłaty abonamentowej zależy wyłącznie od dotychczas posiadanej wersji Oprogramowania DGCS.

4. Opłatę abonamentową wnosi się za pomocą internetowego serwisu usługowego, pośredniczącego w przekazywaniu płatności – „Przelewy 24” lub bezpośrednim przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę z zastrzeżeniem ustępu następnego.

5. W przypadku dokonania zakupu wersji Oprogramowania DGCS objętej Usługą abonamentową za pośrednictwem Partnera DGCS, Opłatę abonamentową wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez tego Partnera.

6. Opłata abonamentowa płatna jest z góry za cały Okres obowiązywania Abonamentu.

7. Brak wniesienia opłaty w ustalonej płatności i terminie wskazanym na fakturze skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie Usługi Abonamentowej.

§ 6

W przypadku, gdy Użytkownik w czasie okresu obowiązywania Abonamentu dokona zakupu kolejnego modułu lub zespołu modułów Oprogramowania DGCS, okres obowiązywania Abonamentu nie ulega przedłużeniu. Jest równy 12 – miesięcznemu okresowi obowiązywania wyznaczonemu z dniem pierwszego nabycia wciąż aktualnego Abonamentu DGCS.

§ 7

Usługodawca oświadcza, iż z dniem rozpoczęcia Okresu obowiązywania Abonamentu ustalonym zgodnie z niniejszym Regulaminem, Użytkownik nabywa prawo do pobierania, instalowania i korzystania z określonego modułu lub zespołu modułów Oprogramowania DGCS, Aktualizacji, Dodatkowych funkcjonalności oraz Rozszerzeń na warunkach odrębnie ustalonych przez DGCS na wskazanej w bazie Usługodawcy liczbie komputerów (stanowisk).

§ 8

1.Korzystanie z Usługi abonamentowej świadczonej przez Usługodawcę wymaga łącznego spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących warunków technicznych:

a) urządzenia pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego wskazanego przez Wydawcę Usługi abonamentowej;

b) dostępu urządzenia do sieci Internet;

2. W Okresie obowiązywania Abonamentu brak jest ograniczeń czasowych dla korzystania z Oprogramowania DGCS, Aktualizacji, udostępnianych Dodatkowych funkcjonalności oraz Rozszerzeń nabytych na warunkach osobno ustalonych przez DGCS.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia dotyczące oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają albo znacząco utrudniają korzystanie z Usługi abonamentowej.

4. Usługodawca zwraca uwagę, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym do danych osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, każdy Użytkownik powinien stosować we własnym zakresie odpowiednie zabezpieczenia techniczne, w szczególności z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet.

§ 9

1. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokona Opłaty abonamentowej w celu dalszego korzystania z Usługi abonamentowej przed upływem Okresu obowiązywania Abonamentu niniejsza umowa wygasa (co oznacza zakończenie Usługi abonamentowej).

2. Wygaśnięcie umowy, o którym mowa w ustępie poprzedzającym oznacza, że Użytkownik będąc dalej klientem Usługodawcy zachowuje możliwość korzystania z ostatniej wersji Oprogramowania DGCS udostępnionej dla Użytkownika w ramach Usługi abonamentowej, jednak nie ma możliwości dalszego:

a) pobierania, a tym samym także instalacji oraz korzystania z Aktualizacji Oprogramowania DGCS,

b) pobierania, a tym samym także instalacji oraz korzystania z udostępnianych Dodatkowych funkcjonalności,

c) pobierania, a tym samym także instalacji oraz korzystania z udostępnianych Rozszerzeń.

3. Przedłużenie Okresu obowiązywania Abonamentu dla posiadanych wersji Oprogramowania DGCS nie oznacza równoczesnego przedłużenia Okresu obowiązywania Abonamentu dla nabytych Rozszerzeń Oprogramowania DGCS.

4. Jeśli Użytkownik dokonuje skutecznego przedłużenia Okresu obowiązywania Abonamentu przed upływem Okresu obowiązywania Abonamentu, za dzień, od którego liczy się kolejny przedłużony okres obowiązywania Abonamentu przyjmuje się pierwszy dzień po upływie dotychczasowego Okresu obowiązywania Abonamentu.

§ 10

Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Usługi abonamentowej w sposób bezprawny, w szczególności zabrania się:

a) przesyłania treści o charakterze bezprawnym, w tym treści naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) wykorzystywania świadczonej Usługi do popełniania przestępstw, przestępstw skarbowych, wykroczeń lub innych czynów zabronionych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa polskiego lub prawa międzynarodowego,

c) wykorzystywania świadczonej Usługi w sposób naruszający przepisy obowiązującego prawa lub w celu obejścia prawa lub w sposób, który stałby w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.

§ 11

1. Usługodawca zapewnia każdemu Użytkownikowi możliwość złożenia reklamacji w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: info@dgcs.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika,

b) adres korespondencyjny,

c) dokładny opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia lub przedmiotu zastrzeżeń Użytkownika,

d) oczekiwany przez Użytkownika stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń.

3. W przypadku stwierdzenia braku informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji Usługodawca prosi Użytkownika o ich uzupełnienie. Odmowa podania przez Użytkownika informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji (w szczególności nie podanie adres korespondencyjnego) skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego przewidzianego w niniejszym Regulaminie. O niemożności rozpatrzenia reklamacji ze względu na niekompletność udzielonych informacji niezwłocznie powiadamia się Użytkownika pod warunkiem, że Użytkownik uprzednio wskazał adres na jaki odpowiedź może zostać jemu udzielona.

§ 12

1. Złożone reklamacje Usługodawca rozpatruje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia reklamacji spełniającej wymogi, o których mowa w § 11 ust. 2 Regulaminu.

2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa w ustępie poprzedzającym może ulec wydłużeniu, maksymalnie do 20 dni roboczych. O przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie informuje się Użytkownika, jednocześnie wskazując przyczyny przedłużenia.

3. Do zachowania terminów, o których mowa w ustępie poprzedzającym wystarczy wysłanie odpowiedzi przez Usługodawcę Użytkownikowi przed upływem tych terminów.

4. W przypadku niezachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Użytkownika.

§ 13

1. Odpowiedź na reklamację zawiera informację o tym, czy reklamacja została uznana za uzasadnioną oraz wskazanie sposobu załatwienia sprawy. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, w odpowiedzi na reklamację Usługodawca informuje Użytkownika o braku podstaw do uznania reklamacji za uzasadnioną wraz ze wskazaniem powodów swojej decyzji.

2. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Usługodawca realizuje żądanie Użytkownika zgodnie z jego treścią oraz przepisami obowiązującego prawa.

§14

Reklamacje dotyczące produktów i usług świadczonych przez Usługodawcę innych niż Usługa abonamentowa są zgłaszane i rozpatrywane na zasadach odrębnych.

§15

1. Usługodawca jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w odniesieniu dla danych osobowych Użytkowników przekazywanych przez nich w związku z korzystaniem z Usługi abonamentowej.

2. Usługodawca będąc administratorem danych osobowych przed przekazaniem danych przez Użytkownika zgłaszającego chęć skorzystania z Usługi abonamentowej w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. a lub b, udostępnia mu informację o przetwarzaniu ich danych osobowych w zakresie przewidzianym w art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3. W przypadku, gdy Użytkownik zgłasza chęć skorzystania z Usługi abonamentowej w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. C niniejszego Regulaminu, Partner DGCS wskazuje takiemu Użytkownikowi adres strony internetowej, na której znajdują się informację o przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w ustępie poprzedzającym.

4. Uwzględniając zasady przetwarzania danych osobowych oraz zasady zabezpieczania tych danych, o których mowa w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym obowiązki wynikające z art. 25 oraz art. 32 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające legalność oraz adekwatny poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

5. Zapewnienie adekwatnego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, polega w szczególności na minimalizacji ryzyka nieuprawnionego dostępu lub pobrania danych, nieuprawnionej modyfikacji, ich uszkodzenia bądź zniszczenia.

§16

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w tym Cennika Usługi abonamentowej.

2. O planowanych zmianach Usługodawca informuje za pomocą komunikatu w Oprogramowaniu DGCS, z wyprzedzeniem co najmniej tygodnia przed dniem wejścia tych zmian w życie.

3. Każdy Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi abonamentowej zawartej z Usługodawcą od chwili, gdy otrzymał informację o zmianach niniejszego Regulaminu lub Cennika na zasadach ogólnych, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

§17

1. Usługodawca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie Usługi abonamentowej, gdy Użytkownik:

a) korzysta z usługi w sposób rażąco niezgodny z Regulaminem lub niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności narusza zakazy o których mowa w § 10 tego Regulaminu,

b) działa na szkodę Usługodawcy bądź podmiotów współpracujących z Usługodawcą,

c) wypełniając formularz stanowiący podstawę zawarcia umowy lub w trakcie korzystania z Usługi podał nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na jej wykonywanie.

2. Oświadczenie woli Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy składane jest Użytkownikowi w formie dokumentowej o której mowa w art. 772 Kodeksu cywilnego.

3. Wypowiedzenie umowy przez Usługodawcę nie narusza w żaden sposób uprawnień Usługodawcy do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody będącej skutkiem zachowań Użytkownika, o których mowa w ust. 1.

§18

1. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi abonamentowej ze skutkiem natychmiastowym, gdy Usługodawca świadczy Usługę w sposób rażąco naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu lub w sposób naruszający przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Oświadczenie woli Użytkownika o wypowiedzeniu umowy składane jest Usługodawcy w formie pisemnej o której mowa w art. 78 Kodeksu cywilnego.

§19

Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 16 ust. 2 oraz § 18 ust. 1 Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§20

Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi abonamentowej nie powoduje po stronie Usługodawcy obowiązku zwrotu uiszczonej przez Użytkownika Opłaty abonamentowej.

§21

Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego i korzysta z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach prawa, w szczególności nie może być kopiowany dla innych celów niż wskazane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, rozpowszechniany ani wykorzystywany przez inne podmioty bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§22

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.

2. Uznanie któregokolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważny, pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

3. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2024 roku.