Zaznacz stronę

Regulamin akcji promocyjnej
“20% lub 10% rabatu na program”

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzenia promocji ,,20% lub 10% rabatu na program ’’ (zwanej dalej jako Akcja promocyjna).
2. Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o zasady określone niniejszym Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 2

Organizatorem Akcji promocyjnej jest DGCS S.A. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Zielonej 12 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla dzielnic Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000056678, NIP: 618-004-00-84 (dalej także jako Organizator).

§ 3

1. W Akcji promocyjnej wezmą udział wszystkie osoby, które w okresie jej trwania (zob. § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu) dokonały zakupu pełnej wersji lub aktualizacji oprogramowania DGCS którego producentem jest Organizator.

§ 4

1. Akcja promocyjna rozpoczyna się 10.08.2020 r. i trwa do 31.08.2020 r.

§ 5

1. Promocją objęte są programy wskazane szczegółowo w cenniku DGCS S.A. pod adresem https://dgcs.pl/cennik/ :

  • pełne wersje programów (dostępne w opłacie podstawowej) DGCS System, Multi Firma (DOS / Windows),
  • aktualizacje programów (dostępne w opłacie promocyjnej/standardowej) DGCS System, Multi Firma (DOS / Windows)

2. Promocja nie dotyczy:

  • Kadry, Płace i ZUS PRO,
  • DGCS ERP,
  • DGCS System Rozszerzenia (synchronizacja ze sklepami internetowymi).

§ 6

1. Promocja polega na tym, że Klient, który w okresie obowiązywania Promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu zakupi program, o którym mowa powyżej w pkt.§ 3 ust. 1 ma możliwość skorzystania z udostępnionego przez Organizatora rabatu, przy pomocy którego może obniżyć cenę netto nabytego w ramach Promocji programu o 20% na pełną wersję lub o 10% przy zakupie aktualizacji programu.

§ 7

1. Klienci, którzy skorzystają z promocji i zakupią program z serii: Multi Firma (DOS / Windows) mogą wymienić go do kolejnej nowo-powstałej wersji do 30.10.2020 r.

2. Rabat na aktualizację DGCS System nie dotyczy klientów, którym kończy się abonament po dniu 30.09.2020 r.

3. Akcja promocyjna dotyczy tylko zakupu pełnej wersji programu lub jego aktualizacji na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 8

1. Rabat nie podlega zamianie na gotówkę, ani inne ekwiwalenty.

§ 9

1. Organizator jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w odniesieniu do danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej.
2. Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dotyczące przetwarzania danych Uczestników Organizator udostępnia w Polityce Prywatności DGCS S.A. dostępnej pod adresem https://dgcs.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 10

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. O zmianie Regulaminu Organizator powiadamia Uczestników poprzez publikację:
a) informacji zawierającej treść zmian na stronie internetowej Organizatora (https://dgcs.pl/)
b) postu z treścią zmian na profilu Organizatora na portalu Facebook.
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 24 godzin od publikacji ww. informacji.

§ 11

1. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi możliwość złożenia reklamacji:
a) w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: info@dgcs.pl
b) za pośrednictwem komunikatora (wiadomości prywatnej) na portalu Facebook.
2. Reklamacja złożona w formie o której mowa w ust. 1 lit. a powinna zawierać:
a) dokładny opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia lub przedmiotu zastrzeżeń Użytkownika;
b) oczekiwany przez Użytkownika stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń.
Reklamacja złożona w formie o której mowa w ust. 1 lit. b powinna zawierać ponadto imię i nazwisko Uczestnika oraz jego adres korespondencyjny.
3. W przypadku stwierdzenia braku informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji Organizator prosi Uczestnika o ich uzupełnienie. Odmowa podania przez Uczestnika informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego przewidzianego w niniejszym Regulaminie. O niemożności rozpatrzenia reklamacji ze względu na niekompletność udzielonych informacji niezwłocznie powiadamia się Uczestnika.

§ 12

1. Złożone reklamacje Organizator rozpatruje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia reklamacji spełniającej wymogi o których mowa w § 12 ust. 2 Regulaminu.
2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa może ulec wydłużeniu, maksymalnie do 10 dni roboczych. O przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie informuje się Uczestnika, jednocześnie wskazując przyczyny przedłużenia.
3. Do zachowania terminów, o których mowa w ustępie poprzedzającym wystarczy wysłanie odpowiedzi przez Organizatora Uczestnikowi przed upływem tych terminów.
4. W przypadku niezachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Uczestnika.

§ 13

1. Odpowiedź na reklamację zawiera informację o tym, czy reklamacja została uznana za uzasadnioną oraz wskazanie sposobu załatwienia sprawy. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, w odpowiedzi na reklamację Organizator informuje Uczestnika o braku podstaw do uznania reklamacji za uzasadnioną wraz ze wskazaniem powodów swojej decyzji.
2. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w formie właściwej do formy jej złożenia.
3. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Organizator realizuje żądanie Uczestnika zgodnie z jego treścią oraz przepisami obowiązującego prawa.

§ 14

Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 Prawa autorskiego i korzysta z przewidzianej w ustawie ochrony prawnej, w szczególności nie może być kopiowany dla innych celów niż wskazane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, rozpowszechniany ani wykorzystywany przez inne podmioty bez zgody Organizatora wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 15

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 94 z późn. zm.).
2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji promocyjnej.

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ