REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ W DGCS S.A. “Ale jaja. Kup więcej, zapłać mniej”.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

“Ale jaja. Kup więcej, zapłać mniej”.

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzenia promocji “Ale jaja. Kup więcej, zapłać mniej” (zwaną dalej jako Akcja promocyjna).

 2. Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o zasady określone niniejszym Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 2

Organizatorem Akcji promocyjnej jest DGCS S.A. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Zielonej 12 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla dzielnic Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000056678, NIP: 618-004-00-84 (dalej także jako Organizator).

§ 3

 1. W Akcji promocyjnej wezmą udział wszystkie osoby, które w okresie jej trwania (zob. § 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu) dokonały zakupu pełnej wersji oprogramowania DGCS, którego producentem jest Organizator.

 2. Rabaty łączą się tylko przy jednoczesnym zakupie przez danego klienta.

§ 4

 1. Akcja promocyjna rozpoczyna się 18.04.2019 r. i trwa do 30.04.2019 r.

§ 5

1. Promocją objęte są wszystkie pełne wersje programów z serii DGCS System, Multi Firma (DOS/WINDOWS) oraz Kadry, Płace i ZUS PRO wskazane szczegółowo w cenniku DGCS S.A. dostępnym pod adresem https://dgcs.pl/cennik/ z wyłączeniem:

– DGCS ERP;

– DGCS System Rozszerzenia (synchronizacja ze sklepami internetowymi).

§ 6

Promocja polega na tym, że Klient, który: 

 • w okresie obowiązywania Promocji, zgodnie z Regulaminem zakupi jeden program o którym mowa powyżej w pkt.§ 5 ust. 1 , ma możliwość skorzystania z udostępnionego przez Organizatora rabatu przy pomocy, którego może obniżyć cenę netto nabywanego w ramach Promocji programu o 10%;

 • w okresie obowiązywania Promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu zakupi dwa programy o których mowa powyżej w pkt.§ 5 ust. 1, ma możliwość skorzystania z udostępnionego przez Organizatora rabatu przy pomocy, którego może obniżyć cenę netto jednego, tańszego nabywanego w ramach Promocji Programu o 15 %;

 • w okresie obowiązywania Promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu zakupi trzy programy o których mowa powyżej w pkt.§ 5 ust. 1 ma możliwość skorzystania z udostępnionego przez Organizatora rabatu przy pomocy, którego może obniżyć cenę netto jednego, najtańszego nabywanego w ramach Promocji programu o 20%;

 • w okresie obowiązywania Promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu zakupi cztery programy o których mowa powyżej w pkt.§ 5 ust. 1 ma możliwość skorzystania z udostępnionego przez Organizatora rabatu przy pomocy, którego może obniżyć cenę netto jednego, najtańszego nabywanego w ramach Promocji programu o 25 %.

§ 7

1. Rabat 10%, Rabat 15% i Rabat 20% i Rabat 25 % nie podlegają zamianie na gotówkę, ani inne ekwiwalenty.

§ 8

 1. Organizator jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w odniesieniu do danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej.

 2. Informacje o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dotyczące przetwarzania danych Uczestników Organizator udostępnia w Polityce Prywatności DGCS S.A. dostępnej pod adresem https://dgcs.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 9

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. O zmianie Regulaminu Organizator powiadamia Uczestników poprzez publikację:

a) informacji zawierającej treść zmian na stronie internetowej Organizatora (https://dgcs.pl/)

b) postu z treścią zmian na profilu Organizatora na portalu Facebook.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 24 godzin od publikacji ww. informacji.

§ 10

 1. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi możliwość złożenia reklamacji:

a) w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem: info@dgcs.pl

b) za pośrednictwem komunikatora (wiadomości prywatnej) na portalu Facebook.

 1. Reklamacja złożona w formie o której mowa w ust. 1 lit. a powinna zawierać:

a) dokładny opis zdarzenia budzącego zastrzeżenia lub przedmiotu zastrzeżeń Użytkownika;

b) oczekiwany przez Użytkownika stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń.

Reklamacja złożona w formie o której mowa w ust. 1 lit. b powinna zawierać ponadto imię i nazwisko Uczestnika oraz jego adres korespondencyjny.

 1. W przypadku stwierdzenia braku informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji Organizator prosi Uczestnika o ich uzupełnienie. Odmowa podania przez Uczestnika informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego przewidzianego w niniejszym Regulaminie. O niemożności rozpatrzenia reklamacji ze względu na niekompletność udzielonych informacji niezwłocznie powiadamia się Uczestnika.

§ 11

 1. Złożone reklamacje Organizator rozpatruje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia reklamacji spełniającej wymogi o których mowa w § 12 ust. 2 Regulaminu.

 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa może ulec wydłużeniu, maksymalnie do 10 dni roboczych. O przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie informuje się Uczestnika, jednocześnie wskazując przyczyny przedłużenia.

 3. Do zachowania terminów, o których mowa w ustępie poprzedzającym wystarczy wysłanie odpowiedzi przez Organizatora Uczestnikowi przed upływem tych terminów.

 4. W przypadku niezachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Uczestnika.

§ 12

 1. Odpowiedź na reklamację zawiera informację o tym, czy reklamacja została uznana za uzasadnioną oraz wskazanie sposobu załatwienia sprawy. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, w odpowiedzi na reklamację Organizator informuje Uczestnika o braku podstaw do uznania reklamacji za uzasadnioną wraz ze wskazaniem powodów swojej decyzji.

 2. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w formie właściwej do formy jej złożenia.

 3. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Organizator realizuje żądanie Uczestnika zgodnie z jego treścią oraz przepisami obowiązującego prawa.

§ 13

Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 Prawa autorskiego i korzysta z przewidzianej w ustawie ochrony prawnej, w szczególności nie może być kopiowany dla innych celów niż wskazane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, rozpowszechniany ani wykorzystywany przez inne podmioty bez zgody Organizatora wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

§ 14

 1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 94 z późn. zm.).

 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji promocyjnej.