Regulamin konkursu ,,Mój pomysł na osiągnięcie sukcesu w biznesie”

REGULAMIN KONKURSU

GRASZ O STAŻ. Mój pomysł na osiągnięcie sukcesu w biznesie”

dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim

I. TEMAT I CEL KONKURSU

1. Niniejszy Regulamin Konkursu „GRASZ O STAŻ. Mój pomysł na osiągnięcie sukcesu w biznesie”, zwany dalej „Regulaminem Konkursu” określa warunki uczestnictwa oraz zasady przeprowadzenia Konkursu dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w oparciu o zasady określone niniejszym Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. Celem Konkursu jest upowszechnianie i pogłębianie wśród uczniów ZSE w Ostrowie Wielkopolskim, wiedzy ekonomicznej oraz kształcenie umiejętności przygotowania profesjonalnej prezentacji tematycznej.

4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych należy rozumieć przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z przedsiębiorstwem DGCS S.A. z siedzibą w Kaliszu (62-800) przy ul. Zielonej 12, dalej zwanym Współorganizatorem.

III. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

IV. MIEJSCE PUBLIKACJI INFORMACJI O KONKURSIE I JEGO WYNIKACH

1. Strona internetowa szkoły www.zse.osw.pl oraz profil fb https://www.facebook.com/Zespol-Szkol-Ekonomicznych-w-Ostrowie-Wielkopolskim-625642547583148

2. Strona internetowa firmy www.dgcs.pl zakładka „Wydarzenia” oraz profil fb www.facebook.com/dgcspl

V. ZASADY KONKURSU

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Decydując się na udział w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany do zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.

3.Zadanie konkursowe polega na stworzeniu przez Uczestnika pracy o tytule ,,Mój pomysł na osiągnięcie sukcesu w biznesie”.

4. Forma pracy może być dowolna np. esej, projekt graficzny, prezentacja multimedialna,biznes plan, strona internetowa, profil na fb.

5. Do udziału w Konkursie można zgłaszać jedynie pracę przygotowaną samodzielnie przez Uczestnika, wyklucza się prace zespołowe. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

6. Praca konkursowa nie może być obciążona wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich, nie może być kopią ani przedrukiem istniejących opracowań.

7. Każda praca powinna zawierać wyraźny opis, sporządzony według następującego wzoru:

-imię i nazwisko Uczestnika,

– klasa oraz nazwa szkoły

-adres e-mail lub numer telefonu Uczestnika

8. Warunkiem formalnym przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie pacy konkursowej wraz z opisem na adres mailowy szkoły magdabz@zse.osw.pl lub dostarczenie jej do sekretariatu szkoły. Praca powinna zawierać także pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w konkursie. Prace konkursowe, do których nie dołączono ww. oświadczenia nie będą brały udziału w Konkursie.

9. Z chwilą przystąpienia Uczestnika do Konkursu, Organizator oraz Współorganizator nabywają na czas nieoznaczony niewyłączną licencję, która upoważnia do nieodpłatnego wykorzystywania Pracy konkursowej Uczestnika poprzez jej zwielokrotnianie i rozpowszechnianie – publikowanie:

a) na stronie internetowej Organizatora,

b) na stronach (fanpage) Organizatora i Współorganizatora na portalu Facebook,

c) w katalogach udostępnianych przez Organizatora lub Współorganizatora w wersji papierowej,

w celu promowania działalności Organizatora oraz Współorganizatora.

VI. PRZEBIEG KONKURSU I TERMINY

1. Przebieg konkursu odbędzie w następujących etapach

– ogłoszenie konkursu 03 grudnia 2018 r.

-wysyłka prac konkursowych od 3 grudnia 2018 do 1 marca 2019 r.

– ocena prac konkursowych przez Komisję 08 marca 2019 r i ogłoszenie trzech Laureatów Konkursu

– spotkanie z trzema Laureatami Konkursu w szkole ZSE i prezentacja przez nich prac 15 marca 2019 r. ogłoszenie zwycięzcy Konkursu.

VII. OCENA PRACY KONKURSOWEJ

1. Prace konkursowe biorące udział w Konkursie będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, zwaną dalej „Komisją”.

2. W skład Komisji powołanej przez Organizatora wchodzą dyrektorzy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim oraz przedstawiciele Współorganizatora.

3. Zadaniem Komisji jest ocena prac konkursowych oraz wyłonienie spośród Uczestników trzech Laureatów Konkursu, których prace konkursowe zostaną sklasyfikowane odpowiednio na I miejsce i 2 miejsca wyróżnienia.

4. Przy ocenie nadesłanych prac konkursowych Komisja zastosuje następujące kryteria:

-zgodność z tematyką Konkursu, struktura, sposób ujęcia tematu i konstrukcja pracy,

-walory merytoryczne,

-umiejętność dokonywania analiz na podstawie posiadanych wiadomości oraz formułowania tez, ocen i wniosków, jak również logika argumentacji

-innowacyjność, kreatywność w pracy.

VIII. NAGRODA I WYRÓŻNIENIA

1. Organizator przyzna Laureatom Konkursu wyłonionym przez Komisję dyplomy oraz następujące nagrody rzeczowe :

-Laureat I miejsca Konkursu otrzyma zaproszenie na staż w firmie DGCS

-pozostałych dwóch wyróżnionych Laureatów Konkursu otrzyma dyplom

2. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów przez Organizatora odbędzie podczas Targów Biznesu i Przedsiębiorczości w ZSE Ostrowie Wielkopolskim.

3. Z chwilą wydania nagród Laureatom, Organizator oraz Współorganizator nabywają na czas nieoznaczony autorskie prawa majątkowe do Prac konkursowych tych Laureatów.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW, RODZICÓW I OPIEKUNÓW PRAWNYCH

1. Organizator i Współorganizator są współadministratorami w rozumieniu art. 26 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w odniesieniu do danych osobowych Uczestników oraz ich rodziców i opiekunów prawnych zbieranych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

2. Przed przekazaniem danych osobowych przez Uczestnika Konkursu, Organizator zapoznaje Uczestnika ze stosowną klauzulą zawierającą informacje o zasadach i celach przetwarzania tych danych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

X. ZMIANY REGULAMINU

Organizator oraz Współorganizator zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn. O planowanych zmianach Organizator informuje Uczestników drogą elektroniczną, zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Uczestnika, z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed dniem wejścia tych zmian w życie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.

2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ………….. 2018 roku.

Zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie

,,Grasz o staż. Twój pomysł na osiągnięcie sukcesu w biznesie”

organizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim i przedsiębiorstwo DGCS S.A. w Kaliszu

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………………….. (imię i nazwisko)

w konkursie ,,Grasz o staż. Twój pomysł na osiągnięcie sukcesu w biznesie”.

……………………………..… … ……………………………………………. Miejscowość i data Podpisy rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu