Kalisz, dn.17.01.2021 r.

POWIADOMIENIE

Zarząd DGCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056678, na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 01.02.2022 roku o godz. 08:30, w mieście siedziby spółki, w Kancelarii notarialnej Notariusza Arkadiusza Fraj mieszczącej się pod adresem 62-800 Kalisz ul. Sukiennicza 8 / 2. Porządek zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Omówienie kwestii zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
 5. Przedstawienie propozycji zatwierdzenia budżetu Spółki na rok 2022.
 6. Przedstawienie propozycji ustanowienia wynagrodzenia dla członków zarządu.
 7. Dyskusja nad powołaniem pełnomocnika do zawierania przez Spółkę umów o świadczenie usług z członkami zarządu Spółki.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym skrócenie kadencji obecnej Rady Nadzorczej oraz powołanie Rady Nadzorczej Spółki w nowym składzie;
  2. ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki;
  3. zatwierdzenia projektu budżetu spółki na rok 2022;
  4. ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki;
  5. zgody na zawieranie i zmianę zawartych przez Spółkę z członkami Zarządu umów o świadczenie usług oraz powołania pełnomocnika do zawierania i zmiany przez Spółkę umów o świadczenie usług z członkami zarządu Spółki.
 9. Wolne głosy i zamknięcie obrad.

Dariusz Puchalski                                          Tomasz Kolinka                                    Andrzej Puchalski

Prezes Zarządu                                              Członek Zarządu                                  Członek Zarządu