Kalisz, dn.19.04.2021 r.

POWIADOMIENIE

Zarząd DGCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056678, na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 06.05.2021 roku o godz. 16:30, w mieście siedziby spółki, w Kancelarii notarialnej Notariusza Arkadiusza Fraj mieszczącej się pod adresem 62-800 Kalisz ul. Sukiennicza 8 / 2.

Porządek zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Omówienie propozycji zmiany statutu Spółki dot. wykonywania zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany statutu Spółki poprzez dodanie nowego §17A w proponowanym brzmieniu:
   „§ 17A Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji samodzielnie – to jest bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”
  2. powierzenia Zarządowi opracowania tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego wprowadzone w nim zmiany.
 6. Wolne głosy i zamknięcie obrad.

Dariusz Puchalski                                          Tomasz Kolinka                                    Andrzej Puchalski

Prezes Zarządu                                              Członek Zarządu                                  Członek Zarządu