Kalisz, dn. 21.04.2023 r.

POWIADOMIENIE

Zarząd DGCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056678, na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 09.05.2023 roku o godz. 08:30, w mieście siedziby spółki, w Kancelarii notarialnej Notariusza Arkadiusza Fraj mieszczącej się pod adresem 62-800 Kalisz ul. Sukiennicza 8 / 2. Porządek zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i rozpatrzenie sporządzonego przez Zarząd oraz poddanego badaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za rok 2022.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.
 6. Przedstawienie przez Zarząd propozycji podziału zysku za rok 2022.
 7. Przedstawienie propozycji zatwierdzenia budżetu Spółki na rok 2023.
 8. Przedstawienie propozycji ustanowienia wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki.
 9. Dyskusja nad powołaniem pełnomocnika do zawierania przez Spółkę umów o świadczenie
  usług z członkami zarządu Spółki.
 10. Przedstawienie propozycji ustanowienia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
  Spółki.
 11. Przedstawienie propozycji sprzedaży, a także na nabycie w tym zakup udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w spółkach, w których udziałowcem jest już Spółka, a także omówienie kwestii zgody na połączenie, przekształcenie, względnie likwidację spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których udziałowcem jest Spółka, a także zawiązania nowych spółek.
 12. Przedstawienie propozycji rozwiązania części kapitału (funduszu) rezerwowego utworzonego zgodnie przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu spółki, który to kapitał może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat i przekazania tej rozwiązanej części na kapitał zapasowy Spółki, przy czym rozwiązywana i przekazywana na kapitał zapasowych część kapitału rezerwowego uzyskana z uwagi na obniżenie kapitału zakładowego, które miało miejsce we wcześniejszych latach.
 13. Przedstawienie propozycji nabycia przez spółkę udziałów w nieruchomościach położonych w miejscowości Wtórek.
 14. Przedstawienie propozycji zbycia przez spółkę nieruchomości, względnie udziałów w nieruchomościach położonych w miejscowości Wtórek, a należących do spółki.
 15. Omówienie propozycji zmiany statutu Spółki dot. uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej.
 16. Przedstawienie propozycji przekształcenie spółki z obecnej formy prawnej spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 17. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego
   Spółki za rok 2022;
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022;
  3. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  4. podziału zysku za rok 2022;
  5. zatwierdzenia projektu budżetu spółki na rok 2023;
  6. ustalenia wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki;
  7. zgody na zawieranie i zmianę zawartych przez Spółkę z członkami Zarządu umów o świadczenie usług oraz powołania pełnomocnika do zawierania i zmiany przez Spółkę umów o świadczenie usług z członkami zarządu Spółki;
  8. ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki;
  9. udzielenia zgody na sprzedaż posiadanych udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, względnie na nabycie w tym zakup udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, także w spółkach w których udziałowcem jest Spółka, a także wyrażania zgody na połączenie, przekształcenie, względnie likwidację spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w których udziały posiada Spółka, a ponadto zawiązanie lub przystąpienie do nowych spółek;
  10. rozwiązania części kapitału (funduszu) rezerwowego utworzonego zgodnie przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu spółki, który to kapitał może być wykorzystany jedynie na pokrycie strat i przekazania tej rozwiązanej części na kapitał (fundusz) zapasowy Spółki, przy czym rozwiązywana i przekazywana na kapitał (fundusz) zapasowy części kapitału rezerwowego uzyskanej z uwagi na obniżenie kapitału zakładowego, które miało miejsce we wcześniejszych latach i przy którym wynagrodzenie akcjonariusza za umarzane akcje zostało pokryte w trybie przewidzianym w art. 360 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, to jest z kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich, czyli ze środków, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogły być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy;
  11. wyrażania zgody na nabycia przez spółkę udziałów w nieruchomościach położonych w miejscowości Wtórek;
  12. wyrażania zgody na zbycie przez spółkę nieruchomości, względnie udziałów w nieruchomościach położonych w miejscowości Wtórek;
  13. zmiany statutu Spółki poprzez dodanie w §13 nowego ustępu numer 5 w proponowanym brzmieniu:
   „5. Zawarcie przez spółkę ze spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.”;
  14. rozpoczęcia procedur przekształcenia spółki z obecnej formy prawnej spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 18. Wolne głosy i zamknięcie obrad.

 

Dariusz Puchalski                                          Tomasz Kolinka                                    Andrzej Puchalski

Prezes Zarządu                                              Członek Zarządu                                  Członek Zarządu