Kalisz, dn.12.05.2021 r.

POWIADOMIENIE

Zarząd DGCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu dla Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056678, na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 31.05.2021 roku o godz. 08:45, w mieście siedziby spółki, w Kancelarii notarialnej Notariusza Arkadiusza Fraj mieszczącej się pod adresem 62-800 Kalisz ul. Sukiennicza 8 / 2.

Porządek zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór przewodniczącego.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie i rozpatrzenie sporządzonego przez Zarząd oraz poddanego badaniu przez
  biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za rok 2020.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.
 6. Przedstawienie przez Zarząd propozycji podziału zysku za rok 2020.
 7. Przedstawienie kandydatur na członków zarządu Spółki w nowej kadencji.
 8. Przedstawienie propozycji zatwierdzenia budżetu Spółki na rok 2021.
 9. Przedstawienie propozycji ustanowienia wynagrodzenia dla członków zarządu.
 10. Przedstawienie propozycji sprzedaży, a także na nabycie w tym zakup udziałów w spółkach z
  ograniczoną odpowiedzialnością, w tym w spółkach, w których udziałowcem jest już Spółka, a
  także omówienie kwestii zgody na połączenie, przekształcenie, względnie likwidację spółek z
  ograniczoną odpowiedzialnością, w których udziałowcem jest Spółka, a także zawiązania
  nowych spółek.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego
   Spółki za rok 2020;
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020;
  3. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  4. podziału zysku za rok 2020;
  5. powołania zarządu Spółki na nową kadencję;
  6. zatwierdzenia projektu budżetu spółki na rok 2021;
  7. ustalenia wynagrodzenia dla członków zarządu;
  8. udzielenia zgody na sprzedaż posiadanych udziałów w spółkach z ograniczoną
   odpowiedzialnością, względnie na nabycie w tym zakup udziałów w spółkach z ograniczoną
   odpowiedzialnością, także w spółkach w których udziałowcem jest Spółka, a także wyrażania
   zgody na połączenie, przekształcenie, względnie likwidację spółek z ograniczoną
   odpowiedzialnością, w których udziały posiada Spółka, a ponadto zawiązanie lub przystąpienie
   do nowych spółek;
 12. Wolne głosy i zamknięcie obrad.

Dariusz Puchalski                                          Tomasz Kolinka                                    Andrzej Puchalski

Prezes Zarządu                                              Członek Zarządu                                  Członek Zarządu