Od stycznia 2019 roku z niższego ZUS-u będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy osiągnęli niewielkie przychody w 2018 roku, czyli uśredniając nie przekraczające 2,5 krotności płacy minimalnej. Składki na ubezpieczenie społeczne mają być uzależnione od przychodów firmy, a nie od dochodów.

W poniższej tabeli przedstawiamy podstawowe założenia nowej ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

 

Wyjątki / ograniczenia
Jakich składek dotyczy nowa ustawa?  

Składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz składek na Fundusz Pracy

 

 

Od kiedy obowiązuje?

 

Styczeń 2019 r.
Dla jakiego podmiotu?

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Osoby rozliczające się za poprzedni rok w formie karty podatkowej oraz te, które wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, wspólnicy spółek osobowych
Jaki jest czas obowiązywania niższych składek? Maksymalnie 3 lata Po upływie 3 lat płatnik na dwa lata musi wrócić do opłacania ZUS-u w normalnej wysokości.
Jaki jest maksymalny przychód, aby móc skorzystać z obniżonych składek? Przychód nie mógł przekroczyć 30x minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku – za rok 2018 jest to wartość 63.000 zł
Jaka będzie wysokość składki na ubezpieczenie społeczne ? Składka nie może wynieść mniej niż 520,10 zł (dane dla 2018 roku razem ze składką zdrowotną). Górna granica to ,,normalne składki ZUS” czyli 1228,70 zł (dane dla 2018 roku razem ze składką zdrowotną).
Jak obliczyć indywidualną podstawę wymiaru składek? Średni miesięczny przychód uzyskany w poprzednim roku według wzoru: (Roczny przychód z roku poprzedniego / Liczba dni prowadzenia działalności w roku poprzednim) x 30

Uzyskaną kwotę mnożymy przez ustawowy współczynnik ustalany na dany rok zgodnie z poniższym wzorem:(Prognozowane przeciętne wynagrodzenie na dany rok / Minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu danego roku) x 0,24

Jaka będzie wysokość składki zdrowotnej w 2019 roku? Bez zmian (w roku 2018 jest to 319,94 zł )