DGCS System Należyta staranność

DGCS System Należyta staranność

rozszerzenie do programu DGCS System

 

Program dla firm i biur rachunkowych korzystających z  DGCS Systemu

CENA:

 • 400,oo zł netto 

Program jest rozwiązaniem dla każdej firmy, która chce w profesjonalny sposób zautomatyzować proces dochowania należytej staranności w transakcji.

GŁÓWNE FUNKCJE PROGRAMU

SPRAWDZANIE KONTRAHENTA POD KĄTEM NALEŻYTEJ STARANNOŚCI

SPRAWDZANIE KONTRAHENTÓW W JPK VAT POD KĄTEM NALEŻYTEJ STARANNOŚCI

TWORZENIE CERTYFIKATU NALEŻYTEJ STARANNOŚCI

 

Za pomocą jednego programu można zweryfikować kontrahenta pod kątem należytej staranności.  Wprowadzone dane sprawdzane w systemach urzędowych. Użytkownik oszczędza czas, który musiałby przeznaczyć na wpisywanie danych dotyczących kontrahenta w kilku systemach. Z otrzymanych informacji obliczane jest ryzyko podjęcia/kontynuacji współpracy i tworzony jest raport. Dzięki programowi można również wygenerować wiarygodny certyfikat informujący, że firma stosuje procedury weryfikacji i metodyki obliczania ryzyka podatkowego swoich kontrahentów.

Sprawdzanie kontrahentów na białej liście podatników VAT

Sprawdzanie kontrahentów na białej liście jest standardowo dostępne w aktualnej wersji oprogramowania DGCS System – generacja 20. W słowniku kontrahentów dodano przycisk weryfikacji z białą listą. Po jego wybraniu zostanie wyświetlony raport z weryfikacji oraz na życzenie użytkownika konta bankowe kontrahenta zostaną uzupełnione o takie, które zostały odczytane z białej listy.

Praktyczne wsparcie dla przedsiębiorstw we wdrażaniu zasad należytej staranności.

Zawsze aktualne i wiarygodne informacje – raporty sporządzane są z bieżących informacji zwrotnych uzyskanych z systemów Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Sprawiedliwości, takich jak: 

– CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) – sprawdzenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;

– baza internetowa REGON – sprawdzenie podmiotu gospodarczego w ewidencji Głównego Urzędu Statystycznego;

– portal podatkowy Ministerstwa Finansów – sprawdzanie statusu podatnika VAT;

– baza VIES udostępniana przez Komisję Europejską;

– baza wykazu podatników VAT (biała lista podatników VAT) – sprawdzenie statusu podatnika VAT na dany dzień oraz zgłoszonych kont bankowych podatnika.

 • Szybka weryfikacja kontrahentanatychmiastowe pobieranie danych z systemów urzędowych;
 • Weryfikacja nowych, jak i stałych kontrahentów;
 • Oszczędność czasu – weryfikacja zarówno pojedynczego kontrahenta jak i wielu kontrahentów jednocześnie (masowe sprawdzanie kontrahentów na podstawie JPK VAT);
 • Szeroki wybór kryteriów, branych pod uwagę podczas analizy;
 • Przejrzysty i łatwy w obsłudze interfejszaznaczanie kryteriów podlegających sprawdzeniu, bez konieczności ich wpisywania. Słownik gotowych opisów. Do programu dołączona jest instrukcja przedstawiająca proces instalacji i sposób korzystania z poszczególnych funkcji.
 • Wydruk każdego stworzonego raportu.

Poznaj wszystkie możliwości programu „DGCS System Należyta staranność

Sprawdzanie kontrahenta pod kątem należytej starannościweryfikacja nowego lub obecnego kontrahenta w celu dochowania należytej staranności.

Program dokonuje weryfikacji kontrahenta z uwzględnieniem między innymi wytycznych przedstawionych w dokumencie opublikowanym przez Ministerstwo Finansów „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. Zgodnie z dokumentem, aby dochować należytej staranności podatnik powinien szczegółowo zweryfikować swojego kontrahenta i okoliczności transakcji z nim zawieranej zarówno na etapie rozpoczęcia współpracy, jak i w trakcie jej trwania.

Podczas transakcji należy ocenić wiarygodność każdego z kontrahentów. Sprawdzenie statusu podatnika VAT to nie wszystko. Ważne jest również np. sprawdzenie wpisu przedsiębiorcy w KRS lub CEiDG. W zależności od rodzaju podjętej transakcji w dalszej kolejności należy ustalić czy dany kontrahent posiada zezwolenia lub koncesje na prowadzenie swojej działalności, a także sprawdzić wirtualną siedzibę firmy. To tylko kilka z zadań. Ich lista jest długa, a ich wykonanie czasochłonne, ale i obowiązkowe, gdyż zapobiega obciążeniu sankcjami.

Program „DGCS System Należyta staranność” dokonuje niezbędnych czynności weryfikacyjnych kontrahenta. Użytkownik programu oszczędza czas, który musiałby poświęcić na wpisywanie danych kontrahenta w kilku systemach urzędowych. Pełna weryfikacja w jednym programie skraca ten czasochłonny proces do minimum. Z otrzymanych informacji tworzony jest raport. Dzięki programowi użytkownik ma pewność, że dochował należytej staranności w kontaktach biznesowych. Uzyskane informacje pozwalają na bezpieczne nawiązywanie i kontynuowanie relacji biznesowych, tak by uniknąć skutków ewentualnych oszustw i nadużyć podatkowych tych kontrahentów.

Sprawdzić kontrahenta pod kątem należytej staranności w programie DGCS System można:

– w bazie kontrahentów ( wybierając danego kontrahenta z listy)

– podczas dodawania nowego kontrahenta do bazy.

Dane potrzebne do stworzenia raportu:

-NIP kontrahenta;

-Etap współpracy (rozpoczęcie lub kontynuacja współpracy);

-Typ podmiotu – nieokreślony, osoba fizyczna (weryfikacja w CEiDG), osoba niefizyczna;

-Sprawdzane typy – określenie jak szeroki zakres weryfikacji ma być dokonany.

W zależności od tego jakiej weryfikacji chcemy dokonać do wyboru są:
-Kryteria formalne;

-Kryteria transakcyjne – ryzyko transakcyjne;

-Kryteria transakcyjne – ryzyko kontraktu.

Informacje automatycznie sprawdzane przez program w systemach Ministerstwa Finansów:
I. Kryteria formalne:
– Brak rejestracji kontrahenta w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
– Kontrahent nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
– W przypadku, jeżeli przedmiotem dostawy mają być towary, które uprzednio były objęte u dostawcy WNT – posiadanie statusu podatnika VAT UE.
II. Kryteria transakcyjne – wiarygodność dostawcy:
– Czy badany podmiot został zarejestrowany w przeciągu ostatnich 12 miesięcy?;
– Siedziba w biurze wirtualnym? 

Otrzymane informacje:

-Odpowiedzi do zapytań. Każdą odpowiedź można modyfikować oraz dodać do niej opis. Taki opis może być wpisany samodzielnie lub pobrany ze słownika. Słownik jest ogromną pomocą, gdyż podpowiadając objaśnienie przyspiesza użytkownikowi pracę;

-Obliczone ryzyko podjęcia transakcji w każdym z wybranych kryteriów;

-Wyniki weryfikacji przedstawione są w formie przejrzystego raportu wraz z osobną oceną ryzyka podatkowego dla każdego wybranego kryterium (m.in. wiarygodność dostawcy, ryzyko kontraktu, ryzyko transakcji, informacje od KAS);

-Zakładki dotyczące kryteriów transakcyjnych zawierają dla każdego kryterium wagę, za pomocą której przy liczeniu ryzyka można określić czy dane kryterium jest ważniejsze niż inne;

-W podsumowaniu wyliczona jest całościowa ocena ryzyka podatkowego podjęcia współpracy z danym kontrahentem.

Po dokonaniu końcowego obliczenia tworzony jest raport (certyfikat) zawierający analizę wszystkich otrzymanych informacji. Pozwala on na oszacowanie ryzyka podjęcia transakcji z danym kontrahentem. Dzięki niemu będziemy mieć ostateczną odpowiedź czy kontrahent jest wiarygodnym partnerem w biznesie. W przypadku kontroli urzędniczej raport będzie także potwierdzeniem, że dochowaliśmy należytej staranności podczas zawierania transakcji weryfikując kontrahenta według wytycznych Ministerstwa Finansów.

Sprawdzanie kontrahentów w JPK VAT pod kątem należytej starannościweryfikacja kontrahenta na podstawie JPK VAT oraz wskazanie transakcji, która może być uznana za podejrzaną przez KAS

Dzięki programowi zweryfikujesz wszystkich kontrahentów jednocześnie i sprawdzisz kilkanaście punktów poprawności pliku JPK VAT.

Dane potrzebne do stworzenia raportu:

-JPK VAT w postaci XML;

-Kwota minimalna – minimalna całkowita kwota transakcji dla dokumentu, z jakiego ma być wykonane sprawdzanie kontrahenta.

System pobiera z JPK VAT dokumenty (sprzedaży i zakupu) o całkowitej kwocie transakcji przekraczającej wskazaną kwotę minimalną.

Otrzymane informacje:

-Przedstawienie kontrahentów pod kątem REGON, CEiDG, czynnego statusu VAT, VIES, biura wirtualnego;

-Każdego z widocznego w wynikach kontrahenta w następnym kroku można poddać indywidualnej, dalszej weryfikacji m.in sprawdzić pod kątem należytej staranności.

Certyfikat należytej staranności – stworzenie certyfikatu informującego, że firma stosuje procedury weryfikacji i metodyki obliczania ryzyka podatkowego swoich kontrahentów.

Za pomocą programu wygenerować można certyfikat potwierdzający zachowanie należytej staranności w weryfikacji kontrahentów. W szczególności zapewnia zgodność działań z opracowaną przez Ministerstwo Finansów „Metodyką w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”

Dane potrzebne do stworzenia raportu:

-NIP –  firmy użytkownika programu;

-Okres od – początek okresu, w jakim stosujemy należytą staranność;

-Okres do – koniec okresu stosowania należytej staranności.

Ocena poszczególnych czynników ryzyka w systemie DGCS jest przeprowadzana na podstawie następujących źródeł informacji:

1.Biała lista.

2.Wyszukiwarka kaucji gwarancyjnych.

3.Rejestr Należności Publicznoprawnych.

4.Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

5.System VIES.

6.Krajowy Rejestr Sądowy.

7.Przeglądarka Dokumentów Finansowych.

8.Baza Internetowa REGON.

9.Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

10.Baza Biur Wirtualnych.

11.Informacje podane przez podatnika.

Łącznie ocenianych jest 50 czynników ryzyka, z czego 10 ma charakter dyskryminacyjny, a 40 zwiększa ryzyko podatkowe; 15 z czynników system ocenia automatycznie, a 35 na podstawie informacji podanych przez użytkownika programu.

Otrzymane informacje w certyfikacie:

-Raport z certyfikacji działań dotyczących zachowania należytej staranności;

– Przedstawienie podstaw prawnych, które są uwzględnione w raporcie;

-Obliczenie ryzyka podatkowego;

-Podstawowe informacje o certyfikowanym podmiocie;

-Weryfikacja kontrahentów na etapie rozpoczęcia współpracy z kontrahentem;

-Weryfikacja kontrahentów na etapie kontynuacji z nimi działalności;

-Podsumowanie, w którym przedstawione są liczby zweryfikowanych kontrahentów, z którymi firma podjęła (lub nie) współpracę w danym okresie.

Zamów rozszerzenie do DGCS Systemu – „DGCS System Należyta staranność”  i zminimalizuj ilość czynności związanych z weryfikacją kontrahenta podczas transakcji.

Model sprzedaży:

– wersja abonamentowa, ważna przez okres obowiązywania abonamentu na DGCS System,

– ilość stanowisk zgodna z posiadaną licencją na moduł główny.

Wymagania techniczne:

Konieczność posiadania programu DGCS Systemu.

Minimalne:

 • procesor: 1GHz;
 • pamięć RAM: 1 GB;
 • rozdzielczość ekranu: 1024×768 pkt;
 • wolne miejsce na dysku twardym: >1 GB (zależy od ilości danych);
 • system operacyjny: Windows (od XP);
 • serwer bazy danych Firebird w wersji 3.0.x.

Zalecane:

 • procesor: 1.5 GHz;
 • pamięć RAM: 2 GB;
 • min. rozdzielczość ekranu: 1024×768 pkt;
 • wolne miejsce na dysku twardym: >1 GB (zależy od ilości danych);
 • system operacyjny: Windows (od 7);
 • serwer bazy danych Firebird w wersji 3.0.x.
Zapraszamy także do obejrzenia filmu prezentującego pełną funkcjonalność dodatku DGCS Należyta staranność i biała lista