Pytania czytelników
Czytelnik zadał nam następujące pytania:

1. Jakie kary grożą za brak dokumentacji cen transferowych?

Odpowiedź na powyższe pytanie czytelnika.

W odpowiedzi postaramy się przedstawić jak ważne jest sporządzenie dokumentacji cen transferowych oraz jakie konsekwencje za jej brak lub błędne sporządzenie grozą.

W świetle wytycznych Ministra Finansów kontrole związane z badaniem cen transferowych są obecnie jednym z priorytetów kontroli podatkowych i kontroli celno skarbowych. Kontrola prawidłowości transakcji między podmiotami powiązanymi może odbywać się w ramach kontroli podatkowej zgodnie z działem IV ustawy Ordynacja podatkowa.

Sankcje podatkowe
Na wstępie opiszemy krótko jakie sankcje podatkowe grożą naszemu czytelnikowi. W przypadku, gdy na czytelniku ciążyłby obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o CIT organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej występuje do podatnika o przedstawienie dokumentacji cen transferowych w terminie siedmiu dni.
W przypadku, gdy podczas kontroli, kontrolujący uzna, że ceny pomiędzy podmiotami powiązanymi zostały zaniżone w celu uniknięcia sporządzenia dokumentacji cen transferowych, zgodnie z art. 9a ust. 4 ustawy o CIT organ podatkowy może wystąpić do podatnika z żądaniem sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów określonych w ust. 1d lub 1e. W tym przypadku podatnik jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej w terminie 30 dni.
Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o CIT, jeżeli organ podatkowy określi, na podstawie art. 11, dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji lub ujęciem innych zdarzeń, o których mowa w art. 9a, a podatnik nie przedłoży tym organom dokumentacji podatkowej – różnicę między dochodem
zadeklarowanym przez podatnika, a określonym przez te organy opodatkowuje się stawką 50%.

Organy podatkowe nałożą powyższą sankcję również w przypadku, gdy przedłożona dokumentacja będzie niekompletna lub nie będzie spełniała warunków ustawowych.

Kary z ustawy KKS.
Za nieprzedstawienie dokumentacji cen transferowych, która stanowi informację podatkową zgodnie z art. 80 § 1 ustawy KKS podatnikowi grozi kara grzywna w wysokości do 120 stawek dziennych. Ponadto Podatnik może zostać ukarany na podstawie art. 54 § 1 ustawy KKS. W świetle art. 54 § 1 ustawy KKS podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi podmiotu podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.  W świetle art. 54 § 2 ustawy KKS, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Podsumowanie

W przypadku oszacowania dochodu przez organ podatkowy i nie przedstawienia przez czytelnika dokumentacji cen transferowych lub przedstawienia dokumentacji nierzetelnej-kwota do szacowanego dochodu będzie opodatkowana stawką sankcyjną w wysokości 50%.
Poza sankcjami grożą naszemu czytelnikowi również kary z ustawy KKS.

Czyli sporządzenie prawidłowej dokumentacji cen transferowych jest bardzo istotne i może naszego czytelnika uchronić przed poważnymi konsekwencjami.

Dziękujemy za pierwsze pytanie i zapraszamy do zadawania nam nowych pytań, na które chętnie odpowiemy.

Autor: Tomasz Burchard