W styczniu tego roku ZUS zaczął wysyłać do firm zatrudniających przynajmniej 20 osób pisma informujące o obowiązku skontrolowania prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego przez swoich pracowników.

 

Jakie nowe obowiązki pracodawcy?

Jak informuje portal Interia.pl, poza wspomnianym obowiązkiem kontroli należy także co miesiąc raportować informacje z przeprowadzonych kontroli. Pracodawcom załączono wzór informacji, jaką trzeba przesyłać danemu oddziałowi ZUS-u. Sprawa budzi jednak kontrowersje, ponieważ przywoływany w rzeczonych pismach art. 68 „Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa” mówi tylko o możliwości, a nie o obowiązku pracodawcy względem kontrolowania swojego pracownika. Obowiązek kontroli powodowałby z kolei wysokie, dodatkowe koszty dla właścicieli przedsiębiorstw. Przypomnijmy, że gdy firma ma mniej niż 20 pracowników, wówczas może sama zwrócić się do ZUS-u o kontrolę chorego pracownika.

Należy podać adres pobytu, a nie zameldowania

Aktualnie wszyscy pracownicy muszą podać miejsce pobytu podczas choroby. W przypadku jego zmiany powinni poinformować o tym zarówno ZUS, jak i pracodawcę. Ma to na celu szybsze przesłanie informacji o podjęciu kontroli, czyli zawiadomienia o konieczności udania się na dodatkowe badania lekarskie i przedstawienia swojej dokumentacji medycznej. Informacja taka może również dotrzeć drogą telefoniczną (nagranie rozmowy może się odbyć wyłącznie za zgodą pracownika), e-mailem (jednak i w tym wypadku wszystko zależy od pracownika, który musi potwierdzić odbiór wiadomości). Jeśli droga telefoniczna i elektroniczna byłyby nieskuteczne, do chorego w celu przedłożenia informacji o kontroli może wybrać się pracownik ZUS-u lub przedstawiciel pracodawcy.

Jakie prawa ma lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

  1. Może on zbadać chorego w wyznaczonym przez siebie miejscu (np. w aktualnym miejscu pobytu ubezpieczonego).
  2. Skierować go na badanie specjalistyczne.
  3. Zażądać od lekarza, który wystawił zaświadczenie, udostępnienia dokumentacji medycznej lub udzielenia wyjaśnień i informacji o jego przypadku.
  4. Zlecić wykonanie dodatkowych badań.

Kiedy będziemy przebywać na zwolnieniu krócej? Jeśli osoba przebywająca na zwolnieniu uniemożliwia przeprowadzenie badania albo nie dostarczy wyników w określonym czasie, zaświadczenie lekarskie traci ważność w kolejnym dniu po tym terminie. Lekarz może też określić wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy, niż orzeczona w zaświadczeniu lekarskim.

W ostatnich miesiącach ZUS nasilił kontrole i zakwestionował wiele zwolnień lekarskich. Pamiętajmy wszakże, iż od niekorzystnej dla pracownika decyzji zawsze może się on odwołać.