W tym artykule przybliżymy Czytelnikom temat, którego do tej pory nie poruszaliśmy, czyli kredytów dla firm przy wsparciu ze środków publicznych. Zaczniemy jednak od tego, czym jest pomoc publiczna i dla kogo może być przeznaczona.

Pomoc publiczna to wszelka pomoc, która dotyczy przedsiębiorcy w rozumieniu unijnego prawa konkurencji. Przyznawana jest przez państwo lub pochodzi ze środków państwowych, a udzielana jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku. Ma charakter selektywny, co oznacza, że daje uprzywilejowanie wybranym przedsiębiorcom albo producentom określonych towarów oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

Generalnie pomoc publiczną dzieli się na trzy rodzaje, ze względu na cel udzielanej pomocy. Pomoc sektorowa skierowana jest do tych gałęzi gospodarki, które przeżywają długotrwałe problemy strukturalne (takie jak nadmierne zatrudnienie czy nadwyżka mocy produkcyjnych) i ma ułatwić restrukturyzację czy też likwidację tych sektorów. W Polsce dotyczy głównie górnictwa węgla kamiennego, motoryzacji czy przemysłu stoczniowego.

Pomoc regionalna wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej przez beneficjenta na określonym obszarze. Pomoc taka ma na celu zmniejszanie dysproporcji w rozwoju ekonomiczno-społecznym pomiędzy poszczególnymi regionami Unii Europejskiej. Jest to pomoc o charakterze rozwojowym ukierunkowana na dofinansowanie działań inwestycyjnych oraz zwiększanie zatrudnienia.

Pomoc horyzontalną najłatwiej zdefiniować jako taką, która nie jest związana z działalnością beneficjenta w określonym sektorze lub regionie, a służy różnorakim celom. Są to przykładowo: ochrona środowiska naturalnego, szkolenia, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, czy wzrost zatrudnienia. Do pomocy horyzontalnej zalicza się także wsparcie przy restrukturyzacji.

Osobną kategorię pomocy publicznej stanowi pomoc de minimis. Oparta jest na zasadzie prawa rzymskiego de minimis non curat lex – prawo nie troszczy się o drobiazgi. Przyznawana jest jednemu przedsiębiorcy w danym okresie i nie przekracza pewnej określonej kwoty. Stanowi wsparcie o niewielkich rozmiarach, które nie wpływa na handel między państwami członkowskimi i nie grozi zakłóceniem konkurencji. Udzielana jest w różnych formach, przez różne instytucje i na różne cele.

Najpowszechniejsze formy pomocy de minimis to dotacje, dopłaty,  ulgi, jednorazowa amortyzacja środka trwałego, prolongaty. Udzielać jej mogą takie instytucje jak: ministerstwa, fundusze, urzędy skarbowe, ośrodki Krajowej Sieci Innowacji KSU, stowarzyszenia i wszystkie inne podmioty, które na mocy podpisanych z PARP umów świadczą systemowe usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym.

Szczególnie interesującą z punktu widzenia planowania finansowego formą pomocy jest gwarancja de minimis. Definiując najprościej, jest to forma zabezpieczenia spłaty kredytów obrotowych i inwestycyjnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw (według kategoryzacji UE). Praktyczne znaczenie tego wsparcia odczuć mogą zwłaszcza ci kredytobiorcy, którzy nie mieliby szans na uzyskanie finansowania przy standardowych procedurach bankowych. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców o zbyt krótkim stażu działalności, czy też tych, którzy nie mają majątku mogącego stanowić zabezpieczenie kredytu. Korzyści z gwarancji mogą odnieść także podmioty o bardzo dobrej zdolności kredytowej, poszukujące najtańszego kapitału. Proces wnioskowania jest szybki i prosty, bezkosztowy i przy minimum formalności, a koszt kredytu mniejszy z uwagi na niższą marżę i prowizję. Dzięki temu przedsiębiorca może oszczędzić sporo czasu i pieniędzy.

Program „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego” funkcjonuje dopiero od lipca 2018 roku. Z tego też powodu nie jest jeszcze szeroko rozpowszechniony. Warto wiedzieć, że łączna wartość pomocy de minimis udzielana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tys. euro w ciągu trzech kolejnych lat podatkowych i obejmuje wyłącznie niespłaconą kwotę kapitału, bez odsetek oraz kosztów związanych z udzielonym kredytem.

Dostępność kredytów z gwarancją de minimis jest stosunkowo duża, gdyż oferuje je obecnie 19 banków. Każdy z nich ma inną ofertę cenową, przyznawalność i procedurę. Dlatego też, chcąc skorzystać z opisanej formy pomocy, warto wcześniej poznać swoją zdolność kredytową.

Jeśli interesuje Cię ten temat i chciałbyś się dowiedzieć, jak skorzystać z pomocy publicznej – zapraszamy do kontaktu przez nasz profil facebookowy!