Od 1 listopada 2019 zniknie odwrotne obciążenie w obrocie krajowym – usługi budowlane, odpady, pręty, elektronika itd. i w zamian wejdzie przymusowa płatność mechanizmem podzielonej płatności z licznymi nowymi karami za ominięcie tego przepisu.

Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, podatnicy są zobowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności (za transakcje, z załącznika 15, o wartości powyżej 15.000zł obowiązek płacenia podzieloną płatnością).

W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (ponad 15.000zł), obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy – wyrazy „mechanizm podzielonej płatności„;

Obowiązek dokonywania podzielonej płatności dotyczy również wpłat zaliczkowych:

Art. 108a ust. 1C Przepisy ust. 1–1b stosuje się odpowiednio do płatności, o których mowa w art. 19a ust. 8. W takim przypadku w komunikacie przelewu, o którym mowa w ust. 3, podatnik w miejsce informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wpisuje wyraz „zaliczka”.

Split payment nie ma zastosowania w przypadku kompensaty (potrącenia).

 

Załącznik nr 15 – WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 105A UST. 1, ART. 106E UST. 1 PKT 18A, ART. 108A UST. 1A ORAZ ART. 108E USTAWY