Czeka nas nowelizacja ustawy o podatku dochodowym (PIT, CIT) oraz o podatku od towarów i usług (VAT). Od nowego roku czekają nas również zmiany dotyczące składania informacji o dochodach osób zatrudnionych, podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne czy prowadzenia i przechowywania dokumentacji kadrowej. Zmian będzie oczywiście dużo więcej i dotyczyć będą zarówno prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i duże przedsiębiorstwa.

 

Główne zmiany w prawie podatkowym oraz w prawie pracy

1. Odpis amortyzacyjny będzie kosztem podatkowym w pełnej wysokości jedynie dla samochodów o wartości (brutto – odliczony VAT) do 150 tys. zł lub 225 tys. zł (samochody elektryczne).

Limit 150 tys. zł dotyczy jedynie samochodów osobowych. Dla pojazdów o wartości wyższej niż 150 tys. zł (lub odpowiednio 225 tys. zł) kosztem podatkowym będzie odpis amortyzacyjny przemnożony przez współczynnik proporcji:

2. Do 150 tys. zł wzrośnie limit zaliczenia do kosztów podatkowych nieobowiązkowej składki na ubezpieczenie samochodu osobowego.

Limit wynosi aktualnie 20 tys. euro. Od 2019 roku będzie wynosił 150 tys. zł dla samochodów osobowych oraz 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych.

3. Opłaty za leasing, najem czy dzierżawę będą kosztem podatkowym w pełnej wysokości jedynie dla samochodów o wartości (brutto – odliczony VAT) do 150 tys. zł lub 225 tys. zł (samochody elektryczne).

Limit 150 tys. zł dotyczy jedynie samochodów osobowych. Dla pojazdów o wartości wyższej niż 150 tys. zł (lub odpowiednio 225 tys. zł) kosztem podatkowym będą raty leasingowe przemnożone przez współczynnik proporcji: Zmiana dotyczy umów zawieranych od 1 stycznia 2019 roku. Do umów leasingowych zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy obowiązujące obecnie.

4. Kosztem uzyskania przychodu będzie jedynie 75% wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego.

Limit dotyczy wszystkich opłat eksploatacyjnych (paliwo, części, itp.). Obowiązuje jedynie samochody osobowe wykorzystywane zarówno do działalności gospodarczej, jak i prywatnej, wprowadzone do ewidencji środków trwałych. Przy samochodach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (wymagana ewidencja przebiegu pojazdu taka sama jak dla celów VAT) kosztem będzie 100% wydatków.

5. Kosztem uzyskania przychodu będzie jedynie 20% wydatków związanych z użytkowaniem prywatnego samochodu osobowego.

Limit obowiązuje jedynie samochody osobowe niewprowadzone do ewidencji środków trwałych, będące majątkiem prywatnym przedsiębiorcy. Dotyczy wszystkich opłat eksploatacyjnych (paliwo, części, itp.).

6. Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

e-Sprawozdanie Finansowe, to sprawozdanie finansowe sporządzone w strukturze logicznej. Po 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki (cały zarząd). Wydruk w postaci papierowej sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej będzie tylko kopią sprawozdania finansowego, nie zaś oryginałem sprawozdania finansowego. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, przekazują e-Sprawozdania Finansowe Szefowi KAS za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj. poprzez dedykowany do tych celów interfejs webAPI. Do przeglądania lub edycji udostępnionych plików struktur logicznych sprawozdań finansowych należy użyć narzędzi umożliwiających przeglądanie lub edycję plików w formacie XSD (XML Schema Definition). Należy pamiętać, że jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostanie złożone w ustawowym terminie, zobowiązana jednostka popełnia wykroczenie skarbowe zagrożone karą grzywny lub ograniczenia wolności (art. 79 pkt 4 uor).

7. Nowe wzory formularzy PIT-36(26), PIT-36L(15), PIT-37(25) oraz PIT-28(21).

Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2018 należy złożyć na nowych formularzach.

8. Informacje o dochodach osób zatrudnionych należy złożyć do US w terminie do 31 stycznia 2019.

  Zmianie ulega termin złożenia deklaracji PIT-8C, PIT-11, PIT-R. Nie zmienia się termin składania rocznej deklaracji PIT-4R (8), PIT-8AR (7) – składane do 31 stycznia. Natomiast informację IFT-1/IFT-1R(14) -składa się do 28 lutego. Na przesłanie informacji pracownikowi jest czas do końca lutego.

9. Nowe wzory formularzy PIT-8C (9), PIT-11 (24) oraz PIT-R (19).

Informacje o wypłaconych w 2018 r. wynagrodzeniach należy złożyć na nowych formularzach.

10. Deklaracje o wypłaconych wynagrodzeniach można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej.

Obowiązek zachowania formy elektronicznej dotyczy deklaracji za 2018 rok, które składa się do Urzędu Skarbowego. Formularze można podpisać za pomocą  kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub danych autoryzujących. Danymi autoryzującymi nie potwierdzimy jednak formularza PIT-R. W przypadku egzemplarza deklaracji doręczanego podatnikowi (np. PIT-11 pracownikowi), może być on nadal przekazany zarówno w formie elektronicznej (np. na jego skrzynkę e-mail), jak i papierowej.

11. Podstawowa forma wypłaty wynagrodzeń pracowniczych to przelew na rachunek bankowy.

Od 2019 roku wypłata wynagrodzenia gotówką będzie możliwa tylko na wniosek pracownika złożony w formie pisemnej lub elektronicznej. Podstawową formą wypłaty będzie przelew bankowy.

12. Prowadzone akta osobowe pracownika będą zawierać 4 części (A-D).

Z 3 do 4 wzrośnie ilość części akt osobowych. W części A znajdować się będą oświadczenia lub dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, w części B – oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, w części C – oświadczenia i dokumenty związane z rozwiązaniem, a w części D – dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej i innej (zatarcie kary po upływie określonego czasu).

13. Skróceniu do 10 lat ulega okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Pracodawca będzie zobowiązany przechowywać dokumentację pracowniczą przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Do tej pory okres ten wynosił 50 lat.

14. Elektronizacja akt pracowniczych.

  Obecnie dokumentację pracowniczą przechowuje się wyłącznie w formie papierowej. Od stycznia będzie można przechowywać ją także w wersji elektronicznej. Dopuszczalna będzie również zmiana wcześniej przyjętej formy przechowywania dokumentacji.

15. „Mały ZUS” od 1 stycznia 2019 r.

  Od 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy prowadzący działalność na mniejszą skalę będą mogli opłacać obniżone składki na ubezpieczenie społeczne. Podstawa wymiaru składek będzie uzależniona od uzyskanych przychodów. Z ulgi będą mogły skorzystać osoby fizyczne:

  • wykonujące działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEiDG lub na podstawie innych przepisów szczególnych na mniejszą skalę,
  • których przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadzona była przez cały rok, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (tj. w 2018 r. kwoty 63 000 zł = 30 x 2 100 zł).

Podstawa ZUS wg wzoru przewidzianego w ustawie – nie będzie mogła być:

  • niższa od kwoty 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku,
  • wyższa od kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Z obniżonych stawek można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych.