Szanowni Państwo,

informujemy, że jest już dostępna nowa generacja DGCS System – 20.00, jest ona płatna zgodnie z cennikiem. Wersję można pobrać ze strony dgcs.pl.
W nowej generacji gwarantujemy dostęp do oprogramowania, które jest na bieżąco aktualizowane przez 12 miesięcy od momentu zakupu. Dzięki temu użytkownik będzie zawsze posiadał najnowszą wersję programu. Zapewniamy klientom jedną roczną opłatę oraz przewidywalność kosztów ponoszonych na oprogramowanie.

Generacja 20 jest dostępna w modelu abonamentowym – użytkownik otrzymuje

12-miesięczny dostęp do wszystkich aktualizacji, dodatkowych funkcjonalności programu usprawniających jego pracę oraz zakupionych rozszerzeń.

W związku z wprowadzeniem nowej generacji zapewniamy gwarancję wymiany oprogramowania. Klienci, którzy dokonali zakupu pełnej wersji lub aktualizacji programów DGCS S.A. w terminie od 16 września do 17 października 2019 r., otrzymają bezpłatnie nową generację programu.

Wszelkie powstałe zmiany są przez zespół DGCS S.A. śledzone i na bieżąco wprowadzane do naszych programów tak, aby był zawsze dostosowany do wytycznych prawno-podatkowych.

Poniżej prezentujemy nowości i zmiany wprowadzone w generacji 20.00:

1. System

1.1. Firebird 3.0

Od generacji 20 używaną i wymaganą wersją serwera Firebird jest wersja 3.0.x. Dzięki uaktualnionej wersji serwera wiele czynności wykonywanych w DGCS System będzie szybszych;

1.2. Zmiana zarządzania certyfikatami.

Zmieniono sposób zarządzania certyfikatami. Od najnowszej generacji zmiana certyfikatu przez Ministerstwo Finansów nie będzie wymagała uaktualnienia programu;

1.3. DGCS System dostępny w wersji abonamentowej.

Od generacji 20.00 programu zmieniony został sposób jego dystrybucji;

1.4. Zabezpieczenie słownika stawek VAT .

Wprowadzono zabezpieczenie słownika stawek VAT poprzez zablokowanie edycji i usuwania prawnie obowiązujących stawek VAT. W przypadku obowiązujących stawek VAT możliwa pozostaje edycja kodu drukarki fiskalnej. Zabezpieczenie to pozwala w każdym momencie poprawnie wygenerować JPK VAT oraz deklaracje VAT. Pozostaje możliwość modyfikacji stawek nieobowiązujących oraz dodawanych przez użytkownika;

1.5. Nowy raport zaległych zobowiązań z kwotami netto i VAT .

Dodano raport zaległych zobowiązań z rozdzielonymi kwotami netto i VAT. Raport jest przydatny, gdy potrzebna jest zapłata za zobowiązania z mechanizmem podzielonej płatności (split payment). Na raporcie osobno pokazana jest kwota netto i VAT, co pozwala na wykonanie przelewu z mechanizmem podzielonej płatności.

1.6. Usprawnienie wystawiania dokumentów KP/KW dotyczących bilansu otwarcia kasy.

Dokumenty KP/KW dotyczące bilansu otwarcia kasy będą wystawiane z numerem uwzględniającym kasę, w której bilans otwarcia jest wprowadzany.

1.7. Usprawnienie generowania raportu kasowego w przypadku, gdy istnieją dokumenty KP/KW z dużymi kwotami.

Możliwe będzie generowanie raportu kasowego w przypadku, gdy na kasie wystawiono dokumenty KP/KW o dużych kwotach (rzędu milionów).

1.8. Usprawnienie wyboru operacji ze słownika operacji przy wystawianiu dokumentów KP/KW.

Dotychczas, jeśli podczas wystawiania dokumentu KP/KW wybrano wartość w polu “Operacja” ze słownika operacji, ale w oknie słownika nie zaznaczono pola “Kopiuj operację do treści”, pole “Treść” dotyczące pozycji dokumentu, było czyszczone. Obecnie, w opisanej sytuacji, w polu “Treść” będzie pozostawiona poprzednio wpisana wartość.

1.9. Dodanie możliwości wejścia do słowników klawiszem F2 podczas wystawiania dokumentów KP/KW.

W oknie wystawiania dokumentów KP/KW dodano obsługę klawisza F2. Pozwala on na wejście do słownika, np. w celu wyboru wartości, w zależności od zaznaczonego pola: – jeśli zaznaczono pole “Operacja” – wejście do słownika operacji; · jeśli zaznaczono pole “Symbol księgowy” – wejście do słownika typów operacji (symboli księgowych);

1.10. Usprawnienie parowania płatności z zobowiązaniami przy drukowaniu wystawianego dokumentu KP/KW .

We wcześniejszych wersjach DGCS System, jeśli w oknie wystawiania dokumentu KP/KW kliknięto przycisk “Drukuj”, parowanie płatności z zobowiązaniami było wykonywane tylko dla jednej pozycji dokumentu. Obecnie w opisanej sytuacji parowanie będzie następowało tak, jak dla przycisku “OK”, czyli dla wszystkich pozycji wystawianego dokumentu.

1.11. Zablokowanie możliwości wystawienia dokumentu KP/KW z zerową kwotą.

Jeśli kwota wystawianego dokumentu KP/KW to 0, program nie pozwoli na wystawienie dokumentu (zostanie wyświetlony komunikat z informacją o zerowej kwocie).

1.12. Zmiana układu okna wystawiania dokumentu KP/KW oraz okien kartotek dokumentów KP/KW.

Dostosowano okno wystawiania dokumentów KP/KW oraz okna kartotek dokumentów KP/KW do niższych rozdzielczości, np. 1024×768. Ulepszono widoczność pozycji dokumentu kasowego;

1.13. Dodanie okna “Konfiguracja kasy”, zastępującego oddzielne okna modyfikacji, dodawania i usuwania kasy.

Stworzono nowe okno “Konfiguracja kasy”, które umożliwia dodawanie, edycję i usuwanie kas. Po lewej stronie okna znajduje się tabela kas z możliwością wyszukiwania. Po prawej stronie prezentowane są szczegółowe dane kasy wybranej w tabeli:

 • nazwa kasy;
 • nazwa skrócona;
 • numer raportu kasowego; stan kasy.

Ponadto, widoczny jest również panel bilansu otwarcia.

W oknie dodawania kasy znajdują się takie same pola, jak opisane, oprócz stanu kasy.

Dane bilansu otwarcia mogą być wprowadzane podczas dodawania lub edycji kasy. Jeśli dla danej kasy wprowadzono już bilans otwarcia (lub wystawiono jakieś dokumenty KP/KW), wprowadzenie bilansu otwarcia jest zablokowane. Przy dodawaniu pozycji bilansu otwarcia, możliwe jest ustawienie następujących danych:

 • data dokumentu;
 • waluta;
 • nr tabeli walut;
 • kurs;
 • data kursu;
 • kwota.

W oknie konfiguracji kasy dostępne są następujące przyciski:

 • “Dodaj” – wyświetla okno dodawania kasy;
 • “Edytuj” – uruchamia edycję zaznaczonej kasy;
 • “Usuń” – usuwa wybraną kasę;
 • “Zapisz” – zapisuje edytowane dane kasy;
 • “Anuluj” – anuluje edycję danych kasy.

Przed usunięciem kasy program wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie. Usunięcie kasy nie jest możliwe, jeśli na kasie wystawiono już jakieś dokumenty KP/KW lub dana kasa jest ustawiona jako aktualna kasa. W wymienionych przypadkach, kasa nie zostanie usunięta i zostanie wyświetlony komunikat z informacją o przyczynie.

2.Moduły księgowe

2.1. Nowe przepisy na rok 2019 i 2020 w obliczaniu podatku dochodowego PIT.

Od października 2019 obowiązuje nowa stawka podatku PIT i nowa kwota ulgi podatkowej. W DGCS System obsłużono zarówno okres przejściowy w roku 2019 jak i w pełni rok 2020. Zmiany obowiązują w zakresie rozliczeń zaliczki na podatek dochodowy oraz rozliczeń rocznych w KPiR i KPiR RR. Dotyczy to raportów:

 • Z grupy Rozliczenie PIT: Zestawienia obrotów i zobowiązań podatkowych wg skali na rok 2019 i 2020 Rozliczenie podatnika na 2019 i 2020;
 • Rozliczenie KPiR według właściciela (KPiR):

– dla roku 2019 obcięty do 30-09-2019,

– wyłączony pomiędzy 01-10-2019 a 31-12.2019,

– nowy od roku 2020.

Dodatkowo obsłużono możliwość wyboru naliczenia zaliczki za wrzesień i III kwartał 2019 według stawki 18% czy 17,75% poprzez:

 • Dodanie znacznika w Zestawieniu obrotów i zobowiązań podatkowych określającego, którą stawkę zastosować;
 • Dodanie pytania przy tworzeniu raportu Rozliczenie podatnika, którą stawkę zastosować.

2.2. Możliwość ręcznej modyfikacji kwot PLN podczas wpisu w walucie obcej do rejestru VAT.

Na zakładce VAT dodano znacznik odblokowujący edycję przeliczonych kwot w PLN. Podczas dodawania i edycji zapisu walutowego w rejestrze VAT można teraz zmodyfikować przeliczone automatycznie przez system kwoty w PLN przy zapisach walutowych. Ma to duże znaczenie przy wprowadzaniu zakupów walutowych, gdzie przeliczone kwoty na otrzymanej fakturze od kontrahenta różnią się od kwot przeliczonych przez DGCS System.

2.3. Rozbudowany moduł wzorców księgowania oraz automatycznego księgowania.

Rozbudowa modułu wzorców do automatycznego księgowania dokumentów z innych modułów obejmuje następujące obszary:

 • Odblokowanie dodatkowych i zaawansowanych warunków księgowania dla rozksięgowania na koncie rozrachunkowym kontrahenta w przypadkach, gdy cały typ dokumentu ma odblokowane takie warunki;
 • We wszystkich dokumentach z kontrahentem dodanie w systemie możliwości grupowania po grupie kontrahentów dla typów dokumentów w przypadkach, gdzie odblokowane są dodatkowe warunki księgowania;
 • We wzorcach księgowania kompensat dodanie dodatkowych warunków księgowania dla grupy kontrahentów i waluty.

Rozwiązania te pozwalają na lepsze zarządzanie księgowaniami na różne syntetyki kont rozrachunkowych różnych grup kontrahentów (np. kontrahenci z różnych rejonów czy miast na różnych syntetykach) oraz otwierają drogę do bardziej skomplikowanych ustawień wzorców księgowania na kontach rozrachunkowych.

2.4. Dodane raporty potwierdzenia sald.

Dodane zostały dwa raporty potwierdzenia sald, gdzie odcinek A i B znajduje się na jednym raporcie. Pozwala to na jednoczesny wydruk odcinka A i B.

2.5. Nowe wersje e-sprawozdań finansowych.

Dodano nowe wersje e-sprawozdań finansowych według wersji schematów XSD 1-2. Nowe wersje będą obowiązywać przy składaniu e-sprawozdań za rok 2019.

2.6. Możliwość edycji kwot na obliczonym sprawozdaniu finansowym.

Dodano możliwość edycji kwot na obliczonym sprawozdaniu finansowym z poziomu kartoteki obliczonych sprawozdań. Funkcjonalność pozwala na zmianę wybranej kwoty na obliczonym i zapisanym już sprawozdaniu finansowym.

2.7. Dodany wydruk całego e-sprawozdania finansowego .

Dodano możliwość wydruku wygenerowanego e-sprawozdania finansowego. Wydruk zawiera wszystkie sekcje e-sprawozdania, takie jak wprowadzenie, bilans itd.

2.8. Dodany wybór stawki ryczałtu przy automatycznym księgowaniu różnic kursowych w module Ryczałt.

Przy automatycznym księgowaniu różnic kursowych w module Ryczałt umożliwiono wybór stawki ryczałtu zgodnie z ustawieniem w konfiguracji parametru „Pytaj o stawkę ryczałtu podczas automatycznego księgowania”.

2.9. Dodana kontrola przy automatycznym księgowaniu dokumentów w celu zabezpieczenia przed kilkukrotnym zaksięgowaniem wprowadzonego już dokumentu.

Podczas księgowania m.in. różnic kursowych czy kompensat kontroli takiej wcześniej nie było, co pozwalało na kilkukrotne zaksięgowanie tego samego dokumentu przez użytkownika. Kontrola taka została dodana, żeby przez przypadek użytkownik nie zaksięgował raz już wprowadzonego dokumentu.

2.10. Przy księgowaniach z plików zewnętrznych (np. z DANE_FIK.DBF) dodano sprawdzenie, czy taki dokument już istnieje w module księgowym.

Sprawdzenie takie jest realizowane podobnie, jak przy księgowaniu ręcznym dokumentu. System wykonuje taką kontrolę także przy automatycznym księgowaniu z plików zewnętrznych. Dodatkowo użytkownik ma udostępnioną możliwość przerwania automatycznego księgowania z pliku zewnętrznego. Funkcjonalność pozwala przerwać księgowanie z pliku zewnętrznego, gdy użytkownik omyłkowo wykona księgowanie z pliku, który został już raz zaksięgowany.

2.11. Wzorzec księgowania podczas ręcznego księgowania podpowiadany jest na podstawie najczęściej używanego z danym kontrahentem.

We wszystkich modułach księgowych podczas ręcznego księgowania z wybranym kontrahentem, gdy księgowanie w księdze, ryczałcie czy dzienniku odbywa się za pomocą wybranego wzorca księgowania, system podpowiada wzorzec najczęściej używany z wybranym kontrahentem. We wcześniejszych wersjach DGCS System podpowiadany był ogólnie najczęściej wybierany wzorzec bez względu na to, jakiego wybraliśmy kontrahenta.

2.12. Przy automatycznym księgowaniu z JPK FA dodano możliwość określenia, czy sprzedaż z odwrotnym obciążeniem dotyczy towaru czy usługi.

Przy napotkaniu pierwszego dokumentu sprzedaży z odwrotnym obciążeniem dodano pytanie dla użytkownika, jak taki dokument ma być interpretowany przez DGCS System. Wybór użytkownika jest następnie zastosowany do wszystkich dokumentów sprzedaży z odwrotnym obciążeniem w księgowanym JPK FA.

2.13. Podczas edycji zapisu w Księdze Handlowej zapamiętane ustawienie opcji, czy wpis był wykonany bez generowania rozrachunków.

We wcześniejszych wersjach DGCS System, gdy zapis był wykonany bez rozrachunków, rozrachunki nie były generowane, ale podczas wejścia w edycję tego zapisu nie był zaznaczony znacznik “Nie generuj rozrachunków”. Od generacji 20 zapamiętywane jest ustawienie tego znacznika przy kolejnym wejściu w edycję zapisu.

2.14. Przy generowaniu pliku JPK i zapisie go na dysku proponowana nazwa pliku JPK obcinana jest tak, żeby całkowita długość nazwy nie przekraczała dozwolonej długości nazwy pliku.

Nazwa firmy wklejana w nazwę pliku JPK jest ograniczana do długości pozwalającej na wygenerowanie nazwy nieprzekraczającej maksymalnej dozwolonej długości nazwy pliku JPK określonej w dokumentacji.

2.15. Dodana opcja sortowania LP według kolejności wprowadzania.

W narzędziach administracyjnych w opcji Księgowania dodana możliwość posortowania LP według faktycznej kolejności wprowadzania dokumentów do systemu. Ta funkcjonalność nie bierze pod uwagę daty księgowania, a tylko kolejność wprowadzania dokumentu do systemu.

2.16. Kopiowanie typów rejestrów przy kopiowaniu planu kont i wzorców z roku poprzedniego.

 Dodana możliwość kopiowania typów rejestrów, gdy dodawany jest rok obrachunkowy i kopiowany jest plan kont oraz wzorce księgowania z roku poprzedniego.

2.17. Na deklaracji VAT-7 pola 52 i 53 ustawione jako nieliczone.

Pola 52 i 53 na deklarację VAT-7 przenoszone są z ewidencji doliczeń z rejestru VAT, a na samej deklaracji te pola ustawione są jako nieliczone.

2.18. W Księdze Handlowej zmiana komunikatu, gdy zapis nie posiada rozksięgowań na konta.

Zmieniony został komunikat na bardziej zrozumiały dla użytkownika, gdy zapis nie posiada rozksięgowań na żadne konto księgowe.

2.19. Na formularzu deklaracji PIT-B udziały właścicieli zwiększone do 6 miejsc po przecinku.

We wcześniejszych wersjach DGCS System można było wprowadzić jedynie 2 miejsca po przecinku. Od generacji 20 zwiększona ilość do 6 miejsc po przecinku.

2.20. Przy definiowaniu wzorców księgowania lista do wyboru statusu oraz rodzaju zakupu rozpoczyna się od wartości “Wszystkie”.

We wcześniejszych wersjach wartość “Wszystkie” znajdowała się ostatnia na liście. Od generacji 20 wartość ta jest podpowiadana jako pierwsza na liście.

3.Moduły Magazynowe

3.1. Przypisanie numeru konta bankowego do nabywcy.

Funkcja umożliwi użytkownikowi wprowadzenie numeru konta bankowego, które będzie przypisane indywidualnie do kontrahenta. W tym celu należy w opcji Słowniki → Kontrahenci → Konta bankowe wprowadzić nasze konto bankowe jako pierwsze (domyślnie to pole służy do wpisywania konta bankowego klienta) i na wydruku faktury VAT wybrać wzorzec Faktura standardowa – konto indywidualne. Po takim ustawieniu i wystawieniu Faktury VAT na wydruku widoczny będzie numer konta bankowego, które zostało indywidualnie przypisane do kontrahenta.

 

 

W okresie trwania abonamentu na program DGCS System, wszystkie kolejne zmiany będą wprowadzane regularnie w formie bezpłatnych aktualizacji.