Nowa wersja DGCS System – 21.00 r200925

Bądź spokojny o zmiany JPK i o PPK

Zajmij się swoim biznesem – my zajmiemy się przepisami

1. Nowy JPK – zmiany sposobu rejestracji zdarzeń gospodarczych dotyczących podatku VAT

Od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy będą zobowiązani do składania nowego JPK_VAT. Nowy plik połączy ze sobą ewidencję oraz deklarację VAT.

Oznacza to, że nie będzie już konieczności generowania, podpisywania i wysyłania osobno JPK i osobno deklaracji – zamiast dwóch plików, podatnik wyśle tylko jeden. Podatnik będzie jednak musiał wybrać właściwą wersję pliku. W przypadku miesięcznych rozliczeń – JPK_V7M, a kwartalnych – JPK_V7K.

Nowy JPK_VAT zastąpi tym samym dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K.

Wprowadzone zmiany mają na celu łatwiejsze rozliczanie VAT, a także prostszą i szybszą weryfikację.

W nowym JPK przedsiębiorca będzie musiał podać informacje, których dotąd nie musiał uwzględniać w żadnym dokumencie m.in. oznaczenia dla towarów i usług, jak również rodzajów dokumentów i transakcji. 

Dowiedz się więcej

 

2. PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

Obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych przygotowaliśmy w module Kadry i Płace DGCS System.

Pracownicze Plany Kapitałowe to długoterminowy system budowania prywatnych oszczędności przez uczestników PPK z przeznaczeniem na wypłatę po 60 roku życia.

Z najważniejszych funkcji wyróżnić trzeba: prowadzenie ewidencji pracowników, rejestru przystąpień i wystąpień pracowników do PPK z uwzględnieniem informacji o procentach wpłat, kalkulacje wpłat do PPK i przygotowanie eksportu danych do systemów informatycznych Instytucji Finansowych.

W skrócie PPK finansowane jest przez pracownika, pracodawcę oraz Państwo.

 • Pracownik: wpłata podstawowa 2% + dobrowolna wpłata dodatkowa do 2%.
 • Pracodawca: wpłata podstawowa 1,5% + dobrowolna dodatkowa wpłata do 2,5%.
 • Państwo: wpłata powitalna 250 zł + 240 zł rocznie.

Standardowo – wypłata zgromadzonych oszczędności po osiągnięciu 60 roku życia25% jednorazowo oraz 75% w formie 120 miesięcznych rat. Natomiast Ustawa o PPK przewiduje możliwość wcześniejszej wypłaty środków w szczególnych sytuacjach.

3. Harmonogram obowiązku stosowania Ustawy o PPK.

3. Opis wprowadzonych zmian w wersji 21.00 r200925

W Systemie:

 • W „Słowniku kontrahentów” dodano znacznik “Kontrahent powiązany“. Zaznaczenie tej opcji będzie miało wpływ na podpowiedzi podczas wystawiania dokumentów w modułach magazynowych oraz dodawania wpisu z VAT w modułach księgowych.
 • Rozszerzono raporty rejestrów VAT o nowe kolumny typów dokumentów i oznaczeń procedur. W podsumowaniach rejestrów VAT i rozliczeń VAT sprzedaży nie są brane pod uwagę dokumenty z ustawionym typem FP (Faktura do paragonu).
 • Na podstawowym (pierwszym na liście) raporcie sprzedaży VAT dodana jest też kolumna z oznaczeniami dostaw (GTU).
 • Raporty według starych przepisów nadal dostępne są w opcji: “Raporty → VAT → Stare przepisy do 2020-09-30”.

 

Moduły magazynowe:

 • Dodano możliwość generowania pliku JPK-V7M, ale z wypełnioną tylko częścią ewidencyjną;
 • Dodano możliwość generowania plików JPK FA dla faktur bez VAT;
 • Dodano możliwość drukowania oznaczeń GTU oraz oznaczeń procedur na wydrukach;
 • Dodano możliwość edycji informacji o VAT z poziomu kartotek sprzedaży;
 • Dodano obsługę oznaczeń typu dokumentu, procedur VAT oraz oznaczeń VAT dla dokumentów sprzedaży, korekt sprzedaży oraz zaliczek.

 

Moduły księgowe:

 • Na zakładce VAT dla sprzedaży dodano znacznik “Art. 89a/89b ust. 1(-) i 4(+) ustawy”;
 • Uaktualniono opis rodzajów ewidencji na zakładce VAT z uwzględnieniem nowej deklaracji VAT-7 (21) oraz VAT-7K (15);
 • Przy ręcznym księgowaniu wpisu z VAT dodano zakładkę „Oznaczenia”, która dla dokumentów sprzedaży zawiera do wyboru typ dokumentu, oznaczenia procedur oraz kody GTU.
  Typ dokumentu znajduje się w górnej części zakładki i może przyjmować następujące wartości:
  – Dokument sprzedaży VAT,
  – RO: Sprzedaż z kas rejestrujących,
  – WEW: Dokument wewnętrzny,
  – FP: Faktura do paragonu (tego typu dokumenty nie są ujmowane w podsumowaniach rejestrów VAT np. w deklaracji VAT-7).
  Po lewej stronie zakładki jest tabela z oznaczeniami dostaw (kody GTU) z możliwością zaznaczenia wielu opcji. W przypadku wyboru typu dokumentu RO tabela jest niedostępna, ponieważ dla takiego typu dokumentu nie wybiera się oznaczenia dostaw. Po prawej stronie zakładki znajduje się tabela z oznaczeniami procedur z możliwością zaznaczenia wielu opcji. Niektóre z opcji są automatycznie podpowiadane podczas wyboru kontrahenta oraz wyboru rodzaju ewidencji i dodawania wiersza na zakładce VAT. I tak oznaczenie:
  – TP jest automatycznie zaznaczane w przypadku wyboru kontrahenta powiązanego,
  – SW jest automatycznie zaznaczane przy dodaniu wiersza z rodzajem ewidencji KRA-WY,
  – TT_D jest automatycznie zaznaczane przy dodaniu wiersza z rodzajem ewidencji WDT-TT.Dla wpisów VAT zakupu zakładka zawiera do wyboru typ dokumentu oraz oznaczenia procedur:
  Typ dokumentu znajduje się w górnej części zakładki i może przyjmować następujące wartości:
  – Dokument zakupu VAT,
  – MK: Faktura zakupu na metodzie kasowej,
  – VAT_RR: Faktura zakupu VAT RR,
  – WEW: Dokument wewnętrzny.
  W dolnej części znajduje się tabela z oznaczeniami procedur z możliwością zaznaczenia wielu opcji. Opcja IMP jest automatycznie zaznaczana przy dodaniu wiersza z rodzajem ewidencji I33. Na samym dole zakładki jest do wypełnienia kwota zakupu VAT marża. Wypełnia się ją tylko w przypadku zakupu służącemu sprzedaży VAT marża;
 • W zakładkach „Rejestry VAT sprzedaży” i „Rejestry VAT zakupu” oraz opcji “Powiązania” w zakładkach głównych dodano nowe kolumny typów dokumentów, oznaczeń dostaw i oznaczeń procedur;
 • Dodano deklaracje: VAT-7 (21) i VAT-7K (15). Obsługa deklaracji VAT-7 (21) dostępna jest w nowej formie bez “papierowego” formularza, ponieważ według nowych przepisów ma być przesyłana wraz z nowo obowiązującymi JPK-V7M oraz JPK-V7K i dostępna jest z poziomu menu głównego: “Rejestry VAT → Deklaracje VAT-7”.
  Z poziomu tej kartoteki istnieje możliwość generowania, edycji i usunięcia deklaracji VAT z Systemu;
 • Pozostawiona została opcja wyboru deklaracji VAT-7 (21) i VAT-7K (15) w “Raporty → Deklaracje → VAT”, ale tylko w celach informacyjnych dla użytkownika, gdzie po wybraniu tych opcji wyświetlany jest stosowny komunikat;
 • Dodano możliwość generowania pliku JPK-V7M (1) oraz JPK-V7K (1);
 • Dodano możliwość podpisywania plików JPK danymi autoryzującymi dla osób fizycznych;
 • Dostosowano eksport i import dekretów poprzez XML do zmian w przepisach. Eksport i import dekretów poprzez XML w pełni wspiera nowe dane w zakresie rejestrów VAT w wersji 2.0. W celu wykorzystania tych funkcjonalności należy mieć taką wersję ustawioną w konfiguracji zarówno po stronie bazy, z której wykonywany jest eksport jak i bazy, do której wykonywany jest import;
 • Dodano możliwość automatycznego księgowania z JPK-V7M (1) i JPK-V7K (1);
 • Rozbudowano wzorce VAT o oznaczenia dostaw i oznaczenia procedur;
 • Dodano obsługę „metody kasowej” w Księdze Handlowej;
 • Dodano możliwość księgowania faktur RR z wydzieleniem kwoty na fundusze. W definicjach wzorców księgowania dla faktur RR dostępna jest kwota funduszu oraz kwota brutto minus kwota funduszu. Dodatkowo dla tych faktur można określić dodatkowe warunki księgowania z grupowaniem według funduszy. Automatyczne księgowanie kwot związanych z funduszami obsłużone jest tylko przy księgowaniu na tej samej bazie danych oraz przez dekrety XML;
 • Zmieniono kolejność podglądu pliku JPK. Domyślnie wyświetlana jest opcja „Jako dane XML”;
 • W szybkim starcie uaktualniono raporty VAT oraz deklaracje;
 • Dodano przenoszenie danych ze starej deklaracji VAT-7(20) do nowej VAT-7 (21);
 • Dostosowano pobieranie sprzedaży z MójKsięgowy24 do nowych przepisów.

 

Moduł Kadry i Płace:

PPK:

 • W oknie “Dane firmy” dodano zakładkę “PPK” w celu ewidencjonowania podstawowych danych dotyczących Instytucji Finansowej, umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK;
 • Dodano okno „Zmienne finansowe PPK”, w którym określane są globalne ustawienia zmiennych finansowych dotyczących PPK- Wpłata podstawowa uczestnika procent / Wpłata dodatkowa uczestnika procent / Wpłata podstawowa zatrudniającego procent / Wpłata dodatkowa zatrudniającego procent / Minimalna wpłata podstawowa uczestnika procent / Próg minimalnej wpłaty podstawowej uczestnika;
 • Dodano okno „PPK status i parametry osoby” zawierające zakładki:
  a) „Parametry i historia uczestnika” – umożliwia przegląd historii uczestnika PPK tj. informacji o procentach składek i datach ich stosowania oraz stanu wykonania realizowanych procesów PPK (Do rejestracji – Rejestracja / Do wznowienia – wznowienie / Do zmiany składek lub Do zmiany składki podstawowej uczestnika – Zmiana składek/ Do rezygnacji – Rezygnacja/ Do zwolnienia- Zwolnienie).
  Zakładka pozwala na grupowanie osób według kryterium: Wszyscy / Z nieustalonym statusem PPK / Zarejestrowanych / Pracowników którzy zrezygnowali oraz standardowo według przypisanego Działu i Grupy. b) „Procesy PPK”- służy do przygotowywania i wykonywania procesów PPK. Można je wykonywać pojedynczo (dla wybranej osoby) oraz grupowo (dla wybranej grupy osób).
  Procesy PPK dostępne w programie to:
  – Rejestracja Uczestników (z możliwością przypisania indywidualnych wielkości składek / wpłat finansowanych przez uczestnika oraz składki dodatkowej finansowanej przez Firmę);
  – Rezygnacja Uczestników (zarówno dla osób które nie przystąpiły do PPK przed rejestracją, jak i dla osób, które decyzje o rezygnacji podjęły po pierwszej rejestracji);
  – Wznowienia Uczestników (ponowne przystąpienia do PPK po wcześniejszej rezygnacji);
  – Zwolnienie Uczestników (informacja dla Instytucji finansowej o zakończeniu współpracy z osobą / osobami);
  – Zmiany (zmniejszenie) składki podstawowej Uczestników (możliwość ograniczenia wielkości składki podstawowej finansowanej przez Uczestnika w zakresie od 0,5% do 2%);
  – Zmiany składki dodatkowej Uczestników (możliwość indywidualnego ustawienia wielkości składki dodatkowej finansowanej przez Uczestnika w zakresie od 0,0% do 2%);
  – Zmiany składki dodatkowej Zatrudniającego (możliwość indywidualnego ustawienia wielkości składki dodatkowej finansowanej przez Firmę w zakresie od 0,0% do 2,5%);
  – Zmiany kilku składek (możliwość indywidualnego ustawienia wielkości składek indywidualnie parametryzowanych przez Uczestnika / przez Firmę).
  W trakcie wykonywania procesów użytkownik w specjalnych oknach dialogowych proszony jest o wskazanie daty obowiązku dla danego procesu oraz innych ustawień charakterystycznych dla każdego procesu. Po zakończeniu każdego z procesów od dat wskazanych przy jego realizowaniu zajdą w bazie skutki charakterystyczne dla danego procesu. Wykonywanie procesów dla pojedynczego pracownika dostępne jest także po wybraniu przycisku „Dodaj proces” bezpośrednio z zakładki „Parametry i historia uczestnika”.
  c) „Ewidencja pracowników” – umożliwia przegląd realizowanych procesów PPK oraz stanu ich wykonania określanego na podstawie statusu przypisanego dla danego procesu.
  d) „Daty dokonania wpłat do IF” – zakładka pozwala na zarejestrowanie daty wykonania wpłaty do Instytucji Finansowej składek (wpłat) za wybrany okres. Rejestracja daty wpłaty ma skutek dla uwzględniania przychodów (do opodatkowania) przy liczeniu kolejnych wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz naliczania rachunków z umów cywilnoprawnych. Data wpłaty do Instytucji finansowej jest datą uzyskania przychodu z tytułu składek finansowanych przez Firmę, a wpłaconych w ramach danego przelewu. Zapisanie daty dokonania wpłaty do Instytucji finansowej skutkuje zapisaniem „Dochodu z PPK” w zakładce „Przychody PPK” dostępnej w oknie Lista płac → Listy płac / Karty wynagrodzeń (dla wynagrodzeń z umów o pracę) oraz w oknie Lista płac → Umowy cywilnoprawne (dla wynagrodzeń ze stosunków cywilnoprawnych).
  e) „Eksport do IF” – zakładka pozwalająca na generowanie eksportów do Instytucji Finansowej w zakresie Rejestracji uczestników, Deklaracji uczestników (dotyczących rezygnacji / wznowienia / zmiany procentów składek), Raportu składek PPK za dany okres. Eksporty w poszczególnych zakresach zapisywane są w plikach o formacie XML. Eksporty wykonywane są w zakresie czasowym dla miesiąca wskazanego w oknie i obejmują dane przygotowane do rejestracji lub do zgłoszenia. Wykonanie eksportu stanowi zakończenie poszczególnych procesów i zmienia statusy osób zatrudnionych odpowiednio do zrealizowanego procesu;
 • Wprowadzono mechanizm automatycznego wyrównywania (uzupełniania) obniżonej wpłaty (składki) podstawowej z tytułu wynagrodzeń pracowniczych oraz z tytułu umów cywilnych finansowanej ze środków uczestnika, którą uczestnik zadeklarował do opłacania w wartości poniżej 2% (poniżej wartości podstawowej). Automatyczne wyrównanie (uzupełnienie) tej składki (wpłaty) do wartości odpowiadającej 2% podstawy naliczenia składek na PPK następuje – jeżeli wynagrodzenia pracownicze, albo rachunki do umów cywilnych osoby wypłacane w liczonym miesiącu przekroczą wartość odpowiadającą 120% minimalnego wynagrodzenia (czyli przekroczą kwotę 3 120,00 zł w roku 2020);
 • W oknie rachunków dla umów cywilnoprawnych przygotowano zakładkę “PPK” odpowiadającą za wykazanie wartości wpłat z podziałem na źródła finansowania (uczestnik / zatrudniający) oraz na charakter (podstawowa / dodatkowa);
 • W oknie rachunków dla umów cywilnych dodano pole „Potrącenia PPK” (w które wchodzą wpłaty (składki) finansowane przez uczestnika PPK- podstawowa i dodatkowa) oraz „Należność do wypłaty” (które stanowi „Netto” po pomniejszeniu o „Potrącenia PPK” oraz „Inne potrącenia”);
 • Na rachunkach do umów cywilnych wykazywane są wpłaty (składki) finansowane ze środków uczestnika (łącznie w jednej wartości: podstawowa oraz dodatkowa) w pozycji „Potrącenia PPK”;
 • Dodano 7 wzorów wydruków (deklaracji/ wniosków dla uczestników PPK) przydatnych dla realizacji czynności związanych z PPK:
  – „PPK – Wpłaty podstawowe – obniżenie”;
  – „PPK – Wpłaty podstawowe – przywrócenie”;
  – „PPK – Rezygnacja”;
  – „PPK – Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie (55-70)”;
  – „PPK – Wniosek osoby zatrudnionej o dokonywanie wpłat”;
  – „PPK – Wpłata dodatkowa – deklaracja”;
  – „PPK – Wpłata dodatkowa – rezygnacja”.
 • Dodano możliwość generowania plików deklaracji rozliczeniowych ZUS do programu Płatnik o formacie XML według wersji kedu 5. W eksporcie deklaracji ZUS RCA obsługiwane jest pole 28 w sekcji B dedykowane wpłatom PPK finansowanym przez pracodawcę;
 • Dodano możliwość automatycznego przenoszenia danych adresowych pomiędzy adresami zameldowania, zamieszkania oraz do korespondencji;
 • Dostosowano wydruk listy płac dla wynagrodzeń pracowniczych do PPK, poprzez dodanie na wydruk nowych pozycji: Podstawa PPK, PPK- podst.ucz., PPK-dodat.ucz., PPK-podst.zatr., PPK-dodat.zatr., Potrącenia PPK (suma składki podstawowej oraz dodatkowej uczestnika);
 • Dostosowano wydruk „Zestawienie składek ZUS i podatków” do obsługi PPK poprzez dodanie wartości wpłaty do PPK do zapłaty Instytucji Finansowej za dany okres, ze wskazaniem nazwy Instytucji Finansowej, numeru kontu oraz terminy płatności;

Inne:

 • Rozszerzono słownik obywatelstw o pole kod obywatelstwa;
 • Rozszerzono pole wyboru “Płeć” o wartość “Nie podano” w zakładce „Dane personalne oraz o zatrudnieniu” w oknie „Pracownicy”;
 • Rozszerzono pole wyboru “Rodz. dok.” o wartość “Karta stałego pobytu” oraz “Inny” w zakładce „Dane personalne oraz o zatrudnieniu” w oknie „Pracownicy”.

Dla posiadaczy programu w generacji 20.00 aktualizacja jest bezpłatna. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Dowiedz się więcej o programie DGCS System w modelu abonamentowym