Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 22.19 r220421. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono edycję dokumentów RW, na którym znajdują się pozycje z wielu przyjęć.

Moduły księgowe:

 • Przy obliczaniu odliczeń od podstawy z tytułu ZUS dla właściciela pominięto pobieranie składki na „Fundusz Pracy”, a także zmieniono pobierane składki do odliczenia z modułu Kadry i Płace za miesiąc X na podstawie składek z miesiąca X-1;
 • Przy obliczaniu wyceny podatkowej do rozliczenia wpływów i wypływów umożliwiono wybór czy pobierać „Bilans otwarcia” do wpływów i wypływów czy nie;
 • Usprawniono import ze Scanye przy imporcie stawek zeroprocentowych: „0%, zw i np”, w przypadku, gdy faktura w Scanye zawiera stawkę/stawki zeroprocentowe i we wzorcu VAT w DGCS System jest kilka pozycji ze stawkami zeroprocentowymi;
 • Import ze Scanye rozszerzono o możliwość importu faktur zakupu do rejestrów VAT w module Ryczałt;
 • Import ze Scanye – w oknie głównym modułów księgowych oraz w rejestrach VAT dodano możliwość otwarcia podglądu zaimportowanego dokumentu w przeglądarce pod prawym przyciskiem myszy;
 • Zmieniono algorytm liczenia dochodu dla składki zdrowotnej w przypadku wprowadzenia dochodów z innych źródeł;
 • Zmieniono algorytm liczenia dochodu dla składki zdrowotnej w przypadku, gdy w jednym miesiącu jest strata a w kolejnym zysk oraz w każdym miesiącu w odliczeniach właściciela wprowadzone są kwoty większe niż można było odliczyć od dochodu w danym miesiącu.

Moduł Kadry i Płace:

 • Dodano nowy schemat wysyłki 2-0E dla deklaracji PIT-4R wer.12. Nowy schemat deklaracji podpowiadany jest w przypadku ustawienia roku 2022;
 • Dodano nowy wzór deklaracji PIT-8AR wer.12 wraz z obsługą w e-Deklaracjach;
 • Dodano przykładowe wydruki dotyczące ulg i zwolnień podatkowych:
  – Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek od umów cywilnych;
  – Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru i przekazania zaliczki na podatek;
  – Wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej;
  – Wniosek o pobieranie zaliczki na podatek osoby do 26 lat;
  – Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek osoby do 26 lat;
  – Zerowy PIT dla rodzin 4+;
  – Zerowy PIT dla seniorów;
  – Zerowy PIT powrót z zagranicy.
 • Dodano możliwość wydruku „Zaświadczenie o zatrudnieniu”;
 • Dodano ostrzeżenie w sytuacji, gdy w zakładce “Podstawa zdrowotna właściciela” w formularzu pracownika użytkownik wpisze wartość ujemną:
  – w tabeli “Zasady ogólne” w kolumnie “Dochód z poprzedniego miesiąca”;
  – w tabeli “Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych” w kolumnie “Suma przychodów w bieżącym roku” lub “Kwota przychodów w ubiegłym roku”.
  Przy wyświetlaniu ostrzeżenia program proponuje zmianę wartości ujemnej na 0,00.
  Przy eksporcie wartości z ww. kolumn do programu Płatnik (KEDU – RCA i DRA) wartości ujemne są zamieniane na 0,00;
 • Dodano komunikat przy zmianie wartości w polu “Podst. zdrow. właściciel” w kartotece pracowników w zakładce “Ustawienia płacowe”. Komunikat zawiera ostrzeżenie o tym, że dane podstawy zdrowotnej właściciela należy wypełniać w nowej zakładce “Podstawa zdrowotna właściciela” w kartotece pracowników;
 • Zaktualizowano treść podstaw rozwiązania w oknie generowania świadectwa pracy;
 • Dla nowych baz danych domyślnie włączono dwutorowe liczenie zaliczki na podatek wg rozporządzenia z 07.01.2022 przeniesionego do ustawy od 10.03.2022.
  W istniejących bazach danych, jeśli stosowanie rozporządzenia jest wyłączone, przy uruchomieniu programu wyświetli się okno z zaleceniem włączenia stosowania rozporządzenia. Można w nim wybrać jedną z opcji:
  – “Tak” – stosowanie rozporządzenia zostanie włączone;
  – “Nie” – stosowanie rozporządzenia zostanie wyłączone;
  – “Zdecyduję później” – komunikat zostanie wyświetlony ponownie przy kolejnym uruchomieniu programu.

  W oknie ustawień płacowych dodano informację do opisu pola oznaczającego, czy liczyć dwutorowo zaliczkę na podatek – opis to: “Liczenie zaliczki na podatek wg rozporządzenia z 07.01.2022 (od 10.03.2022 r. zapisy rozporządzenia przeniesiono do ustawy)”.

 • Dodano podpowiadanie zmiany statusu oraz wartości podstaw i składek dla kodów tytułu ubezpieczenia 0580xx i 0581xx.
  Przy zmianie na kod 0580xx są podpowiadane następujące wartości:
  – status “Właściciel”;
  – składki jak dla kodu 0510xx;
  – podstawa ZUS właściciel 0,00;
  – podstawa zdrowotna właściciel jak dla kodu 0510xx.

  Przy zmianie na kod 0581xx są podpowiadane następujące wartości:
  – status “Osoba współpracująca”;
  – składki jak dla kodu 0511xx;
  – podstawa ZUS właściciel 0,00;
  – podstawa zdrowotna właściciel jak dla kodu 0511xx.

 • Zmieniono weryfikację kryterium kwotowego (przychód do 12800 zł) przy sprawdzaniu, czy obliczać dwutorowo zaliczkę na podatek w taki sposób, aby przychód był liczony z list płac rozliczonych z Urzędem Skarbowym w tym samym miesiącu co obliczona lista płac;
 • Dodano zmianę wartości składek zdrowotnych na 0,00 przy eksporcie danych do programu Płatnik (KEDU – RCA i DRA) dla osób z kodami tytułu ubezpieczenia 0580xx i 0581xx;
 • Usprawniono eksport danych składki chorobowej i wypadkowej do programu Płatnik (KEDU – RCA i DRA) dla osób z kodami tytułu ubezpieczenia 0581xx;
 • Dodano ostrzeżenie w sytuacji, gdy użytkownik zapisuje listę płac, na której data rozliczenia z ZUS lub data rozliczenia z US jest taka sama, jak na jednej z istniejących list płac;
 • KEDU – umożliwiono eksport do KEDU niezależnie od kodu tytułu ubezpieczenia.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.