Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 22.23 r220607. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Usprawniono generowanie zestawu raportów w przypadku, gdy jednym z raportów jest „Rozliczenie magazynu”;
 • Moduł dodatkowy „Bezpieczne dane”. Przywrócono możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa w usłudze Dropbox.

Moduły magazynowe:

 • Terminal płatniczy – dodano parametr konfiguracyjny (ustawiony domyślnie), który pozwoli na przerywanie transakcji;
 • Przywrócono możliwość wydruku różnic z zaokrągleń na kopiach faktury;
 • Przywrócono możliwość usuwania pozycji z kartoteki dokumentów przyjęcia (PW, PZ).

Moduły księgowe:

 • Usprawniono weryfikację poprawności przygotowania e-deklaracji CIT-8 do wysyłki w przypadku zaznaczenia pola 37;
 • Wprowadzono zmiany w algorytmie obliczania składki zdrowotnej.
  Nowy algorytm, gdzie X, to miesiąc poprzedzający miesiąc z raportu rozliczenia ZUS (np. dla rozliczenia ZUS za maj X=kwiecień), a miesiące poprzedzające, to miesiące wcześniejsze od X:

  1. Pobranie z poprzednich miesięcy największej wartości narastająco z dochodu z podstawowej działalności powiększonej o dochody z innych źródeł i pomniejszonych o odliczenia ZUS (wartość nie może być ujemna, więc jeżeli jest ujemna, to będzie 0);
  2. Pobranie z poprzednich miesięcy największej wartości narastająco z dochodu z podstawowej działalności powiększonej o dochody z innych źródeł (wartość nie może być ujemna, wiec jeżeli jest ujemna, to będzie 0);
  3. Pobranie z miesiąca X wartości narastająco z dochodu z podstawowej działalności powiększonej o dochody z innych źródeł i pomniejszonych o odliczenia ZUS;
  4. Pobranie z miesiąca X wartości narastająco z dochodu z podstawowej działalności powiększonej o dochody z innych źródeł;
  5. Podstawa składki zdrowotnej, to różnica kwot z pkt. 3 i 1;
  6. Dochód podatnika, to różnica kwot z pkt. 4 i 2;
  7. Odliczenia ZUS (i tu zawierają się też te nieodliczone w poprzednich miesiącach), to różnica kwot z pkt. 6 i 5.

Moduł Środki trwałe:

 • Usprawniono obliczanie amortyzacji środka trwałego w sytuacji, gdy środek trwały jest obliczany metodą liniową ze współczynnikiem zwiększającym większym niż 1,00 i wprowadzono modernizację;
 • Usprawniono numerację stron w raporcie „Plan amortyzacji (układ B)”;
 • Usprawniono numerację stron w raportach odpisów amortyzacyjnych.

Moduł Kadry i płace:

 • Usprawniono obliczanie rachunków do umów cywilnoprawnych po zmianie daty wypłaty rachunku w sytuacji, gdy zaliczka na podatek jest obliczana dwutorowo wg rozporządzenia z 07.01.2022 (przeniesionego do ustawy od 10.03.2022);
 • Usprawniono edycję rachunków do umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy użytkownik zapisze rachunek bezpośrednio po zmianie jego daty wypłaty;
 • Uproszczono wypełnianie identyfikatora i rodzaju identyfikatora przy eksporcie danych do RCA i RSA. W RCA oraz RSA, w cz. III.A pola są wypełniane w następujący sposób:

  p3 – rodzaj identyfikatora;
  p4 – identyfikator.
  Rodzaj identyfikatora jest zawsze ustawiany zgodnie z wartością w polu „Identyfikator”, w sekcji „Dane o zatrudnieniu” w kartotece pracowników. Możliwe wartości rodzaju identyfikatora to:

  „P” – PESEL;
  „N” – NIP;
  „1” – dowód osobisty;
  „2” – paszport.

  W przypadku, gdy ustawiono pusty rodzaj identyfikatora, dane osoby nie zostaną wyeksportowane do KEDU (nie powstanie dokument RCA lub RSA).

  Jeśli identyfikator jest pusty, to zostanie przyjęta wartość „00000000000”.

 • Zmieniono zasady wypełniania wymiaru czasu pracy przy eksporcie do programu Płatnik (KEDU – RCA):
  – jeśli osoba nie ma umowy cywilnoprawnej, to wymiar czasu pracy jest wypełniany,
  – jeśli osoba ma umowę cywilnoprawną i na niej taki sam kod jak w danych pracownika, to wymiar czasu pracy jest wypełniany,
  – jeśli osoba ma umowę cywilnoprawną i na niej inny kod niż w danych pracownika, to dla umowy cywilnoprawnej wymiar czasu pracy nie jest wypełniany.
  Ponadto, wymiar czasu pracy nie jest wypełniany jeśli kod tytułu ubezpieczenia to 05xxxx;
 • Dodano okno z informacjami o błędnych danych przy eksporcie do programu Płatnik (KEDU – RCA i RSA). W oknie wyświetlane są informacje o braku: imienia, nazwiska lub identyfikatora. Po wyświetleniu ostrzeżeń można kontynuować lub przerwać eksport, a także skopiować tekst ostrzeżeń do schowka.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.