Zaznacz stronę

Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 22.24 r220630. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Dodano obsługę protokołu ECR-EFT dla terminali płatniczych;
 • Dodano drukowanie numeru konta bankowego na protokole „Posnet online” w przypadku faktury wystawionej ze sposobem płatności ustawionym na „przelew”;
 • Usprawniono edycję pozycji przy wystawianiu faktury z dokumentu WZ o ustawienie kursora na ostatnio zmienianej pozycji.

Moduły księgowe:

 • Przy imporcie danych z pliku JPK V7M/K usprawniono podpowiadanie daty wpływu dla zakupów z VAT należnym;
 • Usprawniono zapisywanie oznaczeń procedur sprzedaży WSTO_EE i IED przy integracji z MójKsięgowy24.pl.

Moduł Środki trwałe:

 • Dodano opisy do przycisków drukowania w zakładce “Modernizacje” w kartotece środków trwałych:
  – przycisk drukowania modernizacji wybranego środka trwałego – “Drukuj modernizacje ŚT”;
  – przycisk drukowania dowodu modernizacji dla wybranej, pojedynczej modernizacji – “Drukuj dowód modernizacji”.

Moduł Kadry i płace:

 • Usprawniono obliczanie składki zdrowotnej pobranej w sytuacji, gdy składka obliczana jest według zasad na koniec roku 2021 jest korzystniejsza, niż składka obliczana według zasad obowiązujących w roku 2022;
 • Dodano nowe wartości zmiennych finansowych od 01.07.2022:
  – “Podatek”: z 17% na 12%;
  – “Kwota wolna od podatku”: z 5100,00 na 3600,00;
  – “Ulga podatkowa”: z 425,00 na 300,00.

  W przypadku, gdy dla danej osoby są wprowadzone niestandardowe wartości tych zmiennych, nie zostaną one nadpisane, ale zostanie wyświetlony stosowny komunikat. W wyświetlonym oknie będzie możliwość poprawy ustawień płacowych. Dotyczy to sytuacji, kiedy w ustawieniach płacowych w kartotece pracowników:
  – “Podatek” ma wartość inną niż 17% lub 32%;
  – “Ulga podatkowa” ma wartość inną niż 0,00 lub 425,00.

 • Wyłączono dwutorowe liczenie zaliczki na podatek dla list płac, których data rozliczenia z US to 01.07.2022 lub później;
 • Wyłączono ulgę dla klasy średniej dla list płac z datą wypłaty 01.07.2022 lub późniejszą;
 • Dodano kolumnę “Ulga dla klasy średniej” do zakładki “Składki i podatek pracownika” w oknie edycji listy płac;
 • Dodano nowe kolumny do widoku karty wynagrodzeń:
  – Składka zdrowotna odliczona (zwol. Pod.);
  – Dochód (zwol. Pod.);
  – Koszty (zwol. Pod.);
  – Zaliczka na 31.12.2021; – Składki ZUS (zwol. Pod.);
  – Hipotetyczna składka zdrowotna odliczana;
  – Ulga dla klasy średniej;
  – Różnica UJEMNA zaliczki na podatek przedłużona płatność;
  – Różnica zaliczki na podatek przedłużona płatność;
  – Przychód zwolniony (zwol. Pod.).
 • Zablokowano możliwość edycji, usunięcia lub wykonania opcji na liście płac w sytuacji, gdy jest już otwarte okno edycji listy płac. Przy próbie wykonania jednej z wymienionych czynności zostanie wyświetlony stosowny komunikat;
 • Usprawniono wyświetlanie komunikatu przy próbie usunięcia rachunku do umowy cywilnoprawnej w sytuacji, gdy rachunek został już zaksięgowany;
 • Usprawniono podsumowanie listy płac w sytuacji, gdy zaznaczono wiersz z wartościami podsumowania i kliknięto przycisk “Podsumowanie”;
 • Dodano możliwość generowania deklaracji PIT-2;
 • Usprawniono edycję pola “Konto bankowe IF” w oknie: “Konfiguracja” → “Dane Firmy” – zakładka “PPK”. Umożliwiono wpisanie w polu “Konto bankowe IF” maksymalnie 100 znaków. Dodano sprawdzenie, czy numer konta zawiera maksymalnie 26 cyfr nie wliczając spacji oraz czy numer konta nie zawiera innych znaków niż cyfry i spacje;
 • Zablokowano możliwość otwarcia, edycji lub usunięcia listy płac dla rachunku do umowy cywilnoprawnej w sytuacji, gdy jest już otwarte okno edycji listy płac. Przy próbie wykonania jednej z wymienionych czynności zostanie wyświetlony stosowny komunikat;
 • Usprawniono wyświetlanie komunikatu przy próbie usunięcia rachunku do umowy cywilnoprawnej w sytuacji, gdy rachunek został już zaksięgowany;
 • Zablokowano edycję rachunku do umowy cywilnoprawnej w sytuacji, gdy rachunek został już zaksięgowany. Przy próbie edycji zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.

 

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ