Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.23 r230327. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły księgowe:

 • Usprawniono obliczanie danych na deklaracji PIT-28 w sekcji F.2. o proporcjonalne odliczenie składki zdrowotnej dla przychodów z działalności gospodarczej;
 • Usprawniono wysyłkę e-Deklaracji CIT-8 z załącznikiem CIT-8/O, gdy uzupełnione jest pole 100 w załączniku;
 • Usprawniono zapisywanie danych w tabeli z płatnością kontrahenta oraz płatnością naszą w przypadku edycji wyciągu bankowego i wybraniu opcji Dowiąż płatność i zapisaniu danych przy użyciu opcji OK w przypadku, gdy w oknie „Wybierz płatność kontrahenta” nie było danych;
 • Na raporcie „Rozliczenie podatnika” zmieniono opis z „PIT / CIT” na „PIT-28”, „PIT-36”, „PIT-36L” generowany w zależności od tego, jaką formę opodatkowania wybrano;
 • Na raporcie „Rozliczenie ryczałtu” dodano dodatkowe pola ułatwiające rozliczenie z ZUS-em:
  „Przychód narastająco (od początku roku zsumowane wszystkie stawki)”; „Odliczenia ZUS narastająco”; „Różnica”.

Moduły Kadry i Płace:

 • Usprawniono wygląd panelu szczegółów w oknie kariery w firmie podczas zaznaczania/odznaczania pola „Praca w szczególnych warunkach”;
 • Dodano przyciski: „Edytuj”, „Zapisz” oraz „Anuluj” do okna kariery w firmie. Przy zapisywaniu danych program sprawdza, czy wypełniono datę początkową i datę końcową, a także czy data początkowa nie jest późniejsza od daty końcowej;
 • Dodano sprawdzanie poprawności wpisów kariery w firmie przy generowaniu świadectwa pracy. Dla wpisów danego pracownika następuje sprawdzenie, czy została podana data początkowa i data końcowa. Jeśli istnieją niepoprawne wpisy, zostanie wyświetlony stosowny komunikat, a następnie zostanie otwarte okno kariery w firmie;
 • Ulepszono wygląd pól z listami rozwijalnymi („Stanowisko”, „Dział”, „Grupa”, „Status”) w oknie kariery w firmie;
 • Usprawniono wypełnianie dat na wydruku umowy o pracę oraz aneksu do umowy o pracę;
 • Dodano datę urodzenia pracownika w oknie umów o pracę. Data urodzenia jest automatycznie wypełniana przy dodawaniu nowej umowy o pracę oraz nowego aneksu; istnieje również możliwość ręcznego wypełniania. Data urodzenia jest drukowana na wydruku umowy o pracę / aneksu do umowy o pracę (jeśli została wypełniona);
 • Dodano nowy raport „Raport urlopowy (w godz.)”;
 • Usprawniono filtrowanie danych w oknie „PPK status i parametry osoby” po zmianie daty kontekstowej w sytuacji, gdy w oknie były ustawione filtry: działu, grupy lub aktywnych/nieaktywnych osób;
 • Usprawniono generowanie zaświadczenia o zatrudnieniu w sytuacji, gdy wybrano pracownika w filtrze kontekstowym pracowników (do góry, po prawej stronie okna);
 • Przy obliczaniu list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych zmodyfikowano sprawdzanie czy naliczać wpłaty PPK, dodając uwzględnianie dat wpłat do IF (Instytucji Finansowej) – jeśli data rezygnacji z PPK jest taka sama lub późniejsza niż data wpłaty do IF za dany miesiąc, to mimo złożenia rezygnacji nie można wyzerować wpłat PPK, bo zostały już przekazane do IF.

  Przykłady:
      – jeśli wypłata listy płac za luty jest w dniu 10.03.2023, a wpłata do IF za marzec jest realizowana w dniu 15.04.2023, ale dla danej osoby obowiązuje rezygnacja z PPK od 11.04.2023, to wpłaty PPK na liście płac powinny być wyzerowane, bo rezygnacja jest przed datą wpłaty do IF.
      – jeśli jest wypłata 05.03.2023 i złożono rezygnację w dniu 06.03.2023 i wpłata do IF za marzec 2023 jest realizowana w dniu 07.03.2023, to wpłaty PPK powinny być wyzerowane, bo rezygnacja jest przed datą wpłaty do IF.
      – jeśli jest wypłata 05.03.2023 i złożono rezygnację w dniu 31.03.2023 i wpłata do IF za marzec 2023 jest realizowana w dniu 07.03.2023, to wpłaty PPK NIE powinny być wyzerowane, bo rezygnacja jest po dacie wpłaty do IF.
      – jeśli jest wypłata 05.03.2023 i złożono rezygnację w dniu 07.03.2023 i wpłata do IF za marzec 2023 jest realizowana w dniu 07.03.2023, to wpłaty PPK NIE powinny być wyzerowane, bo rezygnacja jest w tej samej dacie co data wpłaty do IF (nie jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, czy należy wyzerować wpłaty PPK, więc nie są zerowane).

 • Wprowadzono zmiany filtrowania w oknie „Lista płac” – „PPK status i parametry osoby” na zakładkach „Parametry i historia uczestnika” oraz „Procesy PPK”:
      – usprawniono uwzględnianie daty kontekstowej przy filtrowaniu wg statusu pracownika w PPK;
      – dla daty kontekstowej od 01.03.2023 włącznie dodano traktowanie osób z rezygnacją obowiązującą przed 01.03.2023 jako osób z nieustalonym statusem PPK;
      – dla opcji wyświetlania pracowników zarejestrowanych i pracowników którzy zrezygnowali dodano sprawdzanie statusu zatrudnienia: czy jest zaznaczenie w polu „Aktywny”, czy pracownik został już zatrudniony i nie został jeszcze zwolniony lub czy ma obowiązującą umowę cywilnoprawną z ubezpieczeniem emerytalnym.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.