Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.24 r230404. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Usprawniono prezentowanie pola „Kwota płatności” w przypadku, gdy „data do” pozycji noty wynika z dokonanej płatności. Jeżeli natomiast „data do” noty wynika ze zmiany stopy procentowej, to kwota płatności jest prezentowana zerowa, bo nie wystąpiła w takim przypadku żadna płatność;
 • Usprawniono możliwość ustawienia parametrów wydruku tabel jeżeli przy definiowaniu parametrów wydruku ustawimy błędne dane.

Moduły magazynowe:

 • Umożliwiono zapisywanie danych na korekcie faktury sprzedaży przy dodawaniu nowej pozycji ze słownika wraz ze zmianą nazwy;
 • Dodano ostrzeżenie przy próbie zrealizowania dwukrotnie tego samego zamówienia przy realizacji w oknie głównym;
 • Dodano ostrzeżenie przy wprowadzeniu zbyt długiej nazwy towaru w oknie „Edycji pozycji” w oknie głównym.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono generowanie e-deklaracji CIT-8 wer. 32 w przypadku zaznaczania pola 7;
 • Usprawniono generowanie e-deklaracji CIT-8 wer. 32 w przypadku obliczeń dla pola 115;
 • Usprawniono generowanie raportu z poprawek w sprawdzaniu księgowań w przypadku, gdy nazwa kontrahenta jest długa i pole z nazwą jest rozszerzane w pionie;
 • Poprawiono obliczanie wyceny bilansowej z kont rozrachunkowych, gdzie nie pobierane były nierozliczone rozrachunki sprzed „daty od”. Po zmianie ujmowane są wszystkie historyczne zapisy od początku prowadzenia księgowości do „daty do”;
 • Usprawniono generowanie e-Deklaracji PIT-36 wer.30 w przypadku, gdy jest wypełnione pole 140 wartością niezerową, ale wypełnione jest pole 145 lub 146 jakimikolwiek wartościami;
 • Dodano nowy schemat (2-0E) wysyłki e-deklaracji PIT-36 wer.30.

Moduły Kadry i Płace:

 • W kartotece pracowników na zakładce „US/Zwolnienia podatkowe” dodano nową sekcję „Dane do CIT-8ST” zawierającą pole „Adres zakładu”. Umożliwia ono wybór zakładu, do którego jest przypisany pracownik. Na podstawie tego pola jest wypełniana deklaracja CIT-8ST. W polu można wybrać jeden z zakładów z okna danych firmy („Konfiguracja” – „Dane firmy” – zakładka „Dane adresowe” – sekcja „Adresy”). Dodano możliwość generowania deklaracji CIT-8ST wer.1.
  Nowa deklaracja jest dostępna w menu „Lista płac” pod pozycją „Deklaracja CIT-8ST”. W danych do deklaracji są uwzględniane osoby:
        – z zaznaczeniem w polu „Aktywny”;
        – zatrudnione na dzień określony w parametrze „Wg stanu na dzień” (na podstawie dat zatrudnienia i zwolnienia w kartotece pracowników);
        – ze statusem: „Pracownik”, „Stażysta”, „Uczeń” lub „Osoba współpracująca”;
        – z ustawionym zakładem.
  Dodano nowy raport „Raport do CIT-ST” dostępny w menu „Raporty”. Przed wygenerowaniem raportu jest wyświetlane okno z danymi poszczególnych osób, które zostaną uwzględnione w raporcie (nazwisko, imię, PESEL, adres zakładu). Raport zawiera ogólną liczbę zatrudnionych oraz liczbę osób zatrudnionych w poszczególnych zakładach. Dane osób do raportu są filtrowane tak samo, jak do deklaracji CIT-8ST;
 • W oknie „Lista płac” – „PPK status i parametry osoby”, na zakładce „Daty dokonania wpłat do IF” zablokowano możliwość dodania daty wpłaty w sytuacji, gdy:
        – istnieje już data wpłaty za dany miesiąc;
        – data wpłaty jest przed miesiącem, za który jest wpłata.
  Ponadto dodano wyświetlanie komunikatu w sytuacji, gdy data wpłaty jest pusta;
 • Dodano możliwość wprowadzania większej liczby zakładów w oknie „Konfiguracja” – „Dane firmy” na zakładce „Dane adresowe”. Adresy mogą być wybierane jako adres na wydruki oraz adres na umowie o pracę / aneksie (w oknie „Dokumenty” – „Umowa o pracę / Aneksy” – po kliknięciu przycisku „…” dla umowy lub dla aneksu do umowy);
 • Usprawniono drukowanie daty na dokumentach z menu „Dokumenty” – „Ulgi i zwolnienia podatkowe”;
 • Usprawniono drukowanie daty na raportach.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.