Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.27 r230510. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Przy pracy przez Winflector (terminal) dodano opcję podejrzenia out.log w menu Pomoc.

Moduły magazynowe:

 • Na raporcie „Zestawienie zamówień od klientów” dodano kolumnę „Kwota netto”;
 • Zwiększono marginesy na wzorcach dokumentów PW oraz zwiększono pole dla numeru faktury zakupu;
 • W słowniku kont bankowych w polu „Numer konta” ograniczono możliwość wpisania do 100 znaków;
 • Usprawniono komunikat przy wystawianiu dokumentu sprzedaży wraz ze wskazaniem przyjęcia i brakiem towaru z danego przyjęcia w sytuacji, gdy w tym samym czasie dokonano sprzedaży na innym stanowisku.

Moduły księgowe:

 • Przy wydruku deklaracji z kartoteki deklaracji do JPK V7 dodane zostało pytanie: „Czy umieścić uwagi na wydruku?” i w zależności od odpowiedzi uwagi będą umieszczone na wydruku lub nie;
 • Przy dodawaniu kontrahenta dodano przycisk „Biała lista” i po sprawdzeniu kontrahenta istnieje możliwość dodania jego kont na zakładkę „Konta bankowe”;
 • Dodano pasek postępu przy wejściu w edycję, gdy odczytywany jest zapis i na jego podstawie budowane jest okno edycji oraz przy zapisie, gdy przetwarzane są zapisy na kontach znajdujące się w tabeli;
 • Zmieniono opis okna w przypadku wybrania opcji „Anuluj” po wybraniu opcji dodaj podpis profilem zaufanym;
 • Ujednolicono wygląd okien księgowania do DANE_FIK i eksportu dekretów do XML w magazynie oraz automatycznego księgowania dokumentów z magazynu, kasy i WB w modułach księgowych;
 • Usprawniono obliczenia dla pola 311 w deklaracji PIT-36 wer.30;
 • Usprawniono automatyczne rozliczanie rozrachunków nierozliczonych od strony płatności w przypadku zaznaczenia parametru „Rozliczaj automatycznie zaznaczony rozrachunek”;
 • Zmieniono opis na panelu VAT w rodzajach ewidencji oraz w powiązaniach VAT w przypadku wprowadzenia transakcji oznaczonej jako „WDT-TT”;
 • Jeżeli w bazie wystąpiła sprzedaż oznaczona jako „WDT-TT” to przy generowaniu deklaracji VAT-7 do JPK V7 automatycznie zaznaczany jest znacznik 66;
 • Dodano obsługę nowej wersji KEDU (5.5) przy generowaniu pliku KEDU DRA w raporcie Rozliczenie ZUS;
 • Dodano kolumnę z informacją, że dany wpis nie ma być brany do wyliczenia zdrowotnego oraz kwota brana do zdrowotnego. Standardowo kolumna kwoty do zdrowotnego jest pusta, ale jak użytkownik zaznaczy, że wpis ma nie być brany do zdrowotnego, wyświetlana jest też kwota z wpisu, która ma być brana do zdrowotnego.

Moduły Kadry i Płace:

 • Dodano możliwość rejestrowania wpisów „Praca zdalna okazjonalna” w oknie nieobecności. Można je wprowadzać z datą od dnia 07.04.2023 r. Nieobecność nie obniża składników i nie wlicza się do godzin do wynagrodzenia za urlop ani chorobowego, podobnie jak „Delegacja”.

  Limit roczny pracy zdalnej okazjonalnej to 24 dni. Praca zdalna okazjonalna jest rozliczana dziennie. Wizualizacja należnych dni pracy zdalnej oraz stanu wykorzystania jest dostępna w oknie urlopów: „Czas pracy” → „Urlopy”;

 • Usprawniono wypełnianie wykorzystanych dni lub godzin nieobecności „Monitor – opieka nad dzieckiem z art 188 KP” w pkt 6 ppkt 7 świadectwa pracy;
 • Dodano możliwość rejestrowania informacji o warunkach wydłużenia okresu próbnego na umowach o pracę. W oknie „Dokumenty” – „Umowa o pracę / Aneksy”, na zakładce „Dane dodatkowe” dodano sekcję „Dot. umów na okres próbny” zawierającą pole „Warunki wydłużenia okresu próbnego”. Dodawanie, edycja i usuwanie pozycji dostępnych do wyboru są możliwe po kliknięciu przycisku „+/-” obok pola, a także po wybraniu w menu głównym opcji „Dane” – „Słowniki” – „Rodzaj warunku dla umowy okres próbny”.

  Jeśli pole zostanie wypełnione, jego treść będzie zamieszczana na wydruku umowy o pracę w nowym pkt 9: „Warunki wydłużenia okresu próbnego”;

 • Dodano nowy typ nieobecności „Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie”. Można ją wprowadzić od dnia 26.04.2023 r.

  Nieobecność „Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie” jest rozliczana dziennie. Limit roczny to 5 dni. Wizualizacja należnego urlopu oraz stanu wykorzystania jest dostępna w oknie urlopów: „Czas pracy” – „Urlopy”.

  Przy liczeniu list płac nieobecność „Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie” obniża składniki jak nieobecności urlopowe i nie dodaje wynagrodzenia (ani zasiłków) – czyli np. tak jak „Urlop bezpłatny” (ale nie jest traktowana jako urlop bezpłatny w innych miejscach programu).

  Informacja o stanie wykorzystania nowej nieobecności w roku jest umieszczana w pkt 6. ppkt 12) świadectwa pracy;

 • Usprawniono przeliczanie: wymiarów urlopów, czasu pracy oraz dni zasiłkowych po edycji absencji;
 • Dodano nowy typ nieobecności „Siła wyższa w rodzinie”. Można ją wprowadzić od dnia 26.04.2023 r.

  Nieobecność „Siła wyższa w rodzinie” może być rozliczana dziennie lub godzinowo. Limit roczny to 2 dni albo 16 godzin dla pełnego etatu. Przeliczenie z dni na godziny następuje z wykorzystaniem liczby godzin urlopu w dniu i uwzględnia wymiar etatu. Wizualizacja należnego urlopu oraz stanu wykorzystania jest dostępna w oknie urlopów: „Czas pracy” – „Urlopy”. W tym oknie można również zmienić sposób rozliczania.

  Przy liczeniu list płac nieobecność „Siła wyższa w rodzinie” obniża składniki jak nieobecność urlopowa i dodaje wynagrodzenie za urlop (np. tak jak „Monitor – opieka nad dzieckiem z art 188 KP”). Różnica polega na tym że „wynagrodzenie urlopowe” wynikające z tej nieobecności jest liczone w wartości 50% . Dotyczy to wynagrodzenia urlopowego liczonego zarówno z części stałej, jak i ze składników zmiennych.

  Informacja o stanie wykorzystania nowej nieobecności w roku jest umieszczana w pkt 6. ppkt 12) świadectwa pracy;

 • Dodano możliwość obliczania składnika „Wynagrodzenie za urlop zmienne” za nieobecności „Urlop okolicznościowy” oraz „Monitor…” ze stawką godzinową obliczaną na podstawie składników definiowalnych z miesiąca bieżącego zamiast z trzech miesięcy poprzedzających.

  W nowym sposobie obliczeń składniki definiowalne są pobierane z miesiąca ZA KTÓRY jest lista płac. Przykładowo, jeśli lista płac za marzec jest wypłacana w kwietniu, składniki zostaną pobrane z marca.

  Sposób obliczeń zależy od nowego pola „Liczenie wyn. za urlopy okolicznościowe i 'Monitor…’ ze skł. zmiennych z bieżącego miesiąca” w oknie ustawień płacowych („Konfiguracja” – „Ustawienia płacowe” – „Podstawowe”). Domyślnie jest włączony nowy sposób (pole jest zaznaczone).

  Przy pierwszym uruchomieniu programu na bazie danych po aktualizacji zostanie wyświetlony komunikat o nowym sposobie obliczania;

 • Dodano sprawdzanie poprawności wymiaru etatu poszczególnych pracowników przy uruchamianiu modułu Kadry i Płace. Sprawdzenie dotyczy osób o statusie „Pracownik” lub „Uczeń”. W przypadku, gdy program wykryje osoby z niepoprawnym wymiarem etatu, zostanie wyświetlony stosowny komunikat;
 • Usprawniono obliczanie podatku naliczonego w sytuacji, gdy dla danej osoby wprowadzono niezerową wartość podstawy opodatkowania przed zatrudnieniem;
 • Dodano nowe typy urlopów macierzyńskich i rodzicielskich:       – „Urlop macierzyński 81,50%”;
        – „Urlop rodzicielski 81,50%”;
        – „Urlop rodzicielski 70%”
  obowiązujące od dnia 26.04.2023 r. Dodano ostrzeżenie przy rejestrowaniu poniższych typów nieobecności od dnia 26.04.2023:       – „Urlop macierzyński 80%”;
        – „Urlop rodzicielski 80%”;
        – „Urlop rodzicielski 60%”;
        – „Urlop rodzicielski 100%”.
  W słowniku typów nieobecności zmieniono wyświetlanie danych w kolumnie „Współczynnik obliczeniowy” tak, aby były wyświetlane 4 miejsca po przecinku, co pozwala na prawidłowe wyświetlanie współczynnika dla nowych typów nieobecności;
 • W kartotece pracowników usprawniono wyświetlanie:
        – w widoku Tabelarycznym zakładek: Dane ewid. i adresy, Ustawienia płacowe oraz Inne;
        – w widoku Formularza zakładki US/Zwolnienia podatkowe.
  Na zakładce Dane ewid. i adresy przeniesiono edycję adresów, niepełnosprawności oraz szczegóły dokumentu tożsamości z dolnej części okna na jego prawą stronę. Po zaznaczeniu jednego z typów adresów: zameldowania, do korespondencji lub zamieszkania w tabeli zostanie zostanie wyświetlony panel edycji.

  Na zakładce Ustawienia płacowe tabelę Składniki pracownika przeniesiono z dolnej części okna na jego prawą stronę.

  Na zakładce Inne edycję Szkolenia i Badania lekarskiego przeniesiono z dolnej części okna na jego prawą stronę.

  W zakładce US/Zwolnienia podatkowe dostosowano wysokość tabeli Ulgi i zwolnienia podatkowe;

 • Ulepszono wygląd okna urlopów („Czas pracy” → „Urlopy”). Dane urlopów pracownika zostały podzielone na sekcje: „Urlop wypoczynkowy”, „Monitor – opieka nad dzieckiem”, „Siła wyższa w rodzinie”, „Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie” i „Praca zdalna okazjonalna”;
 • Usprawniono generowanie dokumentu zgłoszeniowego ZCNA – Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego;
 • Przywrócono możliwość edycji danych w panelu szczegółów dokumentu tożsamości na zakładce „Dane ewid.” w widoku tabelarycznym w kartotece pracowników;
 • Dostosowano eksport do programu Płatnik do wersji KEDU 5.5.

Moduły Środki trwałe:

 • W raporcie z OT dodano grupowanie po grupie KŚT oraz podsumowania poszczególnych grup KŚT;
 • W kartotece Środków trwałych dodano blokowanie pola i przycisku wyszukiwania podczas dodawania oraz edycji danych.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.