Zaznacz stronę

Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.29 r230606. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Dodano nowy typ dokumentu „kompensata” (Konfiguracja → Ustawienia ogólne → Dokumenty). Dzięki temu możliwa jest auto-numeracja tego typu dokumentu, ustawienie wzorca numeracji oraz dodawanie nowych wzorców wydruków;
 • Usprawniono zapamiętywanie położenia pionowego panelu (który rozdziela okno na dwie części) w oknach, które są otwierane jako zakładka.

Moduły magazynowe:

 • Dodano wzorce wydruku z indeksem dla faktury zaliczkowej i końcowej do zaliczek.

Moduły księgowe:

 • Przy wydruku definicji wzorca księgowania (Słowniki → wzorce księgowania) dodano drukowanie pola: „Nazwa typu operacji”;
 • Zmieniono sposób kopiowania dokumentów:
     – ustawiany jest wzorzec księgowania z kopiowanego wpisu,
     – przy zmianie zakładki nie jest uruchamiane przebudowania wzorca i danych kwotowych na zakładce Księga, tak jak to jest przy normalnie dodawanym wpisie. Tak więc przy zmianie kwot na zakładce VAT, nie zostaną one zmienione na zakładce Księga i użytkownik sam musi je zmienić. Jeżeli np. dla zakupu zmienił rodzaj ewidencji VAT z handlowe na pozostałe, to też ta zmiana nie zostanie uwzględniona na zakładce Księga i użytkownik sam musi to zmienić,
     – na zakładce VAT zablokowano zmianę ze sprzedaży na zakup i odwrotnie.
 • Import Subiekta (moduł dodatkowy) – rozszerzono o nadawanie rodzaju ewidencji i odpowiedniej stawki VAT w zależności od pola 55 „Rodzaj transakcji”. Parametry te są do ustawienia w konfiguracji programu i W zależności od rodzaju ewidencji będzie ustawiany jak dotychczas lub według pola 55 w pliku Subiekta.

Moduły Kadry i Płace:

 • Usprawniono obliczanie składnika “Wynagrodz. za urlop zmienne” w sytuacji, gdy w oknie “Konfiguracja” – “Ustawienia dodatkowe” wprowadzono parametr “Zaokrąglanie stawki godzinowej wynagrodzenie za urlop ze składników zmiennych – miejsca po przecinku” z pustą wartością;
 • Dodano możliwość wyszukiwania pracowników w oknie dni zasiłkowych (“Czas pracy” – “Dni zasiłkowe”);
 • Dodano nowy raport “Wykaz zwolnień podatkowych na dzień” w menu “Raporty”;
 • Dodano nowy raport “Raport urlopowy rozszerzony” w opcji “Raporty”. Raport zawiera informacje o urlopie wypoczynkowym oraz nieobecnościach:
     – “Monitor – opieka nad dzieckiem”;
     – “Siła wyższa w rodzinie”;
     – “Opiekuńczy bezpłatny osoby bliskie”,
  a także o wpisie “Praca zdalna okazjonalna” oraz o pozostałych dniach urlopowych do wykorzystania.

Moduły Środki trwałe:

 • Zmodyfikowano usuwanie środków trwałych w kartotece środków trwałych:
     – zablokowano usuwanie skrótem klawiszowym Delete, jeśli kursor jest ustawiony w polu wyszukiwania;
     – w oknie z pytaniem, czy usunąć środek trwały zmieniono treść komunikatu oraz ustawiono domyślną opcję na “Nie”;
     – zablokowano usuwanie środków trwałych, dla których istnieją odpisy do księgowania (niezależnie od tego, czy odpisy zostały zaksięgowane w module księgowym);
     – usprawniono wyświetlanie komunikatu w przypadku błędu usuwania środka trwałego.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.

 

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ