Zaznacz stronę

Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.30 r230629. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Zmodyfikowano okno dodawania i edycji wyciągu bankowego, które w specyficznych okolicznościach powodowało problem z zapisem wyciągu bankowego;
 • W kartotece przelewów na zakładce “Przelewy ZUS” usprawniono wyświetlanie i edycję kwoty wg DRA.

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono usuwanie rezerwacji zamówionego asortymentu w przypadku usunięcia lub edycji faktury;
 • Zmieniono prezentowanie danych na raporcie „Ilościowe zestawienie dokumentów sprzedaży”, „Sumaryczne zestawienie sprzedaży kontrahentom” oraz „Sumaryczne zestawienie sprzedaży kontrahentom – wykres” w przypadku, gdy były wystawiane faktury do paragonu.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono wygląd raportu „Rozliczenie KPiR z grupowaniem wg paczek” w przypadku, gdy nazwa firmy złożona jest z trzech linii;
 • Zablokowano możliwość dodania wzorca księgowania bez wprowadzenia nazwy;
 • Przeniesiono parametr „Data księgowania podczas automatycznego księgowania korekt zakupu” do parametrów eksportu dla plików XML po stronie modułów magazynowych;
 • Przy sprawdzaniu, czy wpis się bilansuje dodano sprawdzanie kwoty przeliczone na PLN, a nie w walutach. Zdarzają się zapisy, które są dekretem z pozycjami w różnych walutach i w takich mieszanych dekretach w walucie może nigdy się wpis nie bilansować – przykład kwoty brutto i netto w walucie, a VAT w PLN;
 • Po edycji dokumentu, który ma ustawiony znacznik “może wymagać poprawki” dodano sprawdzanie, czy wpis się bilansuje i jeżeli się nie bilansuje, to dodano pytanie, czy wpis jest poprawny. Jeżeli użytkownik potwierdzi, że wpis jest poprawny, to odznaczany jest znacznik, “może wymagać poprawki”;
 • Dodano możliwość kopiowania wzorców VAT;
 • Import danych z Subiekta (moduł dodatkowy) – import danych uzależniono od rodzaju ewidencji VAT, tak aby sprzedaż krajowa mogła wchodzić na jedno konto a pozostała (zagraniczna) na inne konto.

Moduły Kadry i Płace:

 • Usprawniono obliczanie składki chorobowej w sytuacji, gdy w danym miesiącu jest rozliczany z ZUS rachunek do umowy cywilnoprawnej, na której nie ma zaznaczonego ubezpieczenia chorobowego, ale jest zaznaczone ubezpieczenie wypadkowe;
 • Usprawniono obliczanie składki wypadkowej w sytuacji, gdy w danym miesiącu jest rozliczany z ZUS rachunek do umowy cywilnoprawnej, na której nie ma zaznaczonego ubezpieczenia wypadkowego, ale jest zaznaczone ubezpieczenie chorobowe;
 • W oknie umów o pracę dodano sprawdzanie przed zamknięciem okna, czy trwa edycja aneksu do umowy. Sprawdzanie działa podobnie jak dla umów o pracę. Jeśli trwa edycja aneksu, to przed zamknięciem zakładki jest wyświetlany komunikat z pytaniem, czy zapisać dane i następującymi opcjami:
     – “Tak” – zapisuje dane;
     – “Nie” – nie zapisuje danych;
     – “Anuluj” – powoduje, że zakładka nie zostanie zamknięta.
 • W oknie umów o pracę usprawniono zapisywanie danych w sytuacji, gdy użytkownik zamyka okno w trakcie edycji i decyduje się na zapisanie danych, ale podczas zmiany wartości w polu nie zatwierdził zmiany np. klikając Enter;
 • Usprawniono drukowanie aneksów do umów o pracę w sytuacji, gdy typ dokumentu jest ustawiony na “Porozumienie zmieniające”;
 • Ulepszono wygląd okna umów o pracę dla niższych rozdzielczości oraz wyrównano rozmiar pól na zakładce “Aneksy”, na podzakładce “Dane opisowe”;
 • W oknie umów o pracę, na zakładce “Dane dodatkowe”, dodano blokowanie pól w sekcji “Dot. umowy na okres próbny”, jeśli rodzaj umowy jest inny niż “okres próbny”. Rodzaj umowy można ustawić na zakładce “Dane ogólne”, w polu “Rodzaj umowy”;
 • W oknie umów o pracę ulepszono wygląd przycisków;
 • W oknie umów o pracę zmieniono obsługę komunikatu o niezapisanych danych – w sytuacji, gdy użytkownik rozpocznie dodawanie lub edycję danych i zamknie zakładkę, po czym zamknie komunikat krzyżykiem, zamykanie zakładki zostanie przerwane;
 • W oknie umów o pracę, na zakładce “Dane dodatkowe”, w sekcji “Dot. umów na czas określony” umożliwiono rozszerzanie w pionie pola “Opis przyczyny”;
 • W oknie umów o pracę usprawniono weryfikację czasu trwania umowy na okres próbny w sytuacji, gdy pole “Data do” jest puste;
 • W oknie umów o pracę usprawniono wyświetlanie komunikatów o błędnych danych;
 • W kartotece pracowników, w widoku formularza, w zakładce “Ustawienia płacowe” ulepszono wygląd pola “Wychowawczy podst. społecz.” dla wyższych rozdzielczości ekranu;
 • W kartotece pracowników, w widoku tabelarycznym, na zakładce “Ustawienia płacowe” usprawniono wyświetlanie danych w tabeli z ustawieniami płacowymi pracownika;
 • Do umów o pracę dodano nowy pkt 10 o opisie “Po okresie próbnym strony mają zamiar zawrzeć umowę na czas określony wynoszący”. Zawartość nowego pkt 10 jest wypełniana w zależności od nowego pola słownikowego w oknie umów o pracę: zakładka “Dane dodatkowe”, sekcja “Dot. umów na okres próbny”, pole “Długość umowy na czas określony po okresie próbnym”. Słownik dodano również w menu “Dane” – “Słowniki” – pozycja “Długość umowy na czas określony po okresie próbnym”. Zmiana dotyczy wzoru umowy o pracę obowiązującego od 26.04.2023 r.;
 • Zmieniono generowanie skierowania na badanie tak, aby dla pracowników podejmujących pracę zawsze drukować datę urodzenia zamiast PESEL-u;
 • Uaktualniono wydruk skierowania na badania do zmian w przepisach z 2023 roku;
 • W oknie skierowania na badanie dodano możliwość wypełniania drugiej linii opisów poszczególnych czynników w programie;
 • Ulepszono wygląd okna umów cywilnoprawnych (“Lista płac” – “Umowy cywilnoprawne”).

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.

 

?

--ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA--

 

-Najnowsze promocje
-Aktualizacje programu
-Organizowane wydarzenia


 

KLIKNIJ