Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.36 r230926. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono ustawianie statusu towaru w inwentaryzacji częściowej przy wybraniu przycisku „Aktualizuj według stanu magazynowego” oraz zaznaczeniu opcji „Dodaj nowe towary”;
 • Przywrócono zapisy podręcznego słownika w nazwie usługi tymczasowej w oknie głównym.

Moduły księgowe:

 • Usprawniono usuwanie rozrachunku przy usuwaniu księgowań.
  Sytuacja występuje, gdy wpis został zaksięgowany ręcznie dla sprzedaży i zakupu,wykonana kompensata dokumentów, zaksięgowana kompensata, usunięte księgowanie kompensaty, usunięta kompensata i usunięte księgowanie zakupu. Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności pozostawał w bazie rozrachunek z zakupu nie dowiązany do żadnego dokumentu;
 • Usprawniono edycję zaksięgowanej kompensaty.
  Sytuacja dotyczy kompensat dla dokumentów wystawionych w modułach magazynowych i zaksięgowanych w module Księga Handlowa, gdzie zaksięgowana została również kompensata. Edycja zaksięgowanej kompensaty generowała błąd;
 • Przy kopiowaniu zapisu w module Ryczałt usprawniono wyświetlanie wartości dziesiętnych stawki ryczałtu oraz sortowanie stawek od najmniejszej do największej;
 • Przy edycji zapisu i zmianie paczki program ustawi nowy numer paczki;
 • Usprawniono wyszukiwanie paczki w oknie dodawania i edycji zapisu.

Moduły Kadry i Płace:

 • Dostosowano program do nowych przepisów o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym.
  Dodano możliwość rozliczania oddelegowań kierowców do pracy za granicą zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 19.08.2023. Aby włączyć dla pracownika nowy sposób obliczania, należy przejść do kartoteki pracowników i na zakładce „Oddelegowanie” ustawić „Sposób rozliczania oddelegowań” na „Dla kierowców”. Nowe zasady dla kierowców zagranicznych będą stosowane począwszy od list płac za miesiąc 9/2023.

  Dodano nowe zmienne finansowe:

 • „Kierowcy – diety zwolnione z ZUS za dzień (euro)” – standardowo 60 euro;
 • „Kierowcy – diety zwolnione z PIT za dzień (euro)” – standardowo 20 euro.

Standardowe wartości zmiennych ustawiane nowym pracownikom można zmieniać w nowym oknie „Konfiguracja” – „Ustawienia płacowe” – „Oddelegowanie”. Indywidualne wartości tych zmiennych można ustawiać w kartotece pracowników w zakładce „Oddelegowanie”.

W oknie edycji listy płac, w zakładkach „Oddelegowanie” oraz „Wszystkie” dodano nowe składniki dla kierowców oddelegowanych: „Kierowcy – dni pobytu za granicą” oraz „Kierowcy – kurs euro”. Można wpisać ich wartości tylko, jeśli pracownik ma włączony sposób rozliczania oddelegowań „Dla kierowców” i lista płac jest obliczana za miesiąc 9/2023 lub później. Ponadto zmieniono nazwy składników:

  • z „Równowartość diet w PLN zwolniona ZUS” na „Diety w PLN zwolnione z ZUS”;
  • z „30% diet zwolniona z PIT” na „Diety w PLN zwolnione z PIT”.

Składniki dotyczące oddelegowań kierowców są obliczane w następujący sposób:

  • „Kierowcy – dni pobytu za granicą” – należy wpisać ręcznie;
  • „Kierowcy – kurs euro” – domyślnie ustawiany na kurs obowiązujący w dniu poprzedzającym datę wypłaty listy płac;
  • „Diety w PLN zwolnione z ZUS” – wartość zmiennej „Kierowcy – diety zwolnione z ZUS za dzień (euro)” x liczba dni x kurs euro;
  • „Diety w PLN zwolnione z PIT” – wartość zmiennej „Kierowcy – diety zwolnione z PIT za dzień (euro)” x liczba dni x kurs euro.

Dla pracowników oddelegowanych niebędących kierowcami obliczenia są przeprowadzane tak, jak dotychczas:

  • „Diety w PLN zwolnione z ZUS” – należy wpisać ręcznie;
  • „Diety w PLN zwolnione z PIT” – obliczane jako: 30% x „Diety w PLN zwolnione z ZUS”.

Wszystkie ww. wartości można też wpisywać ręcznie.

 • Dodano słownik kursów walut oraz automatyczne pobieranie danych kursów walut przy uruchamianiu modułu Kadry i Płace. Słownik jest dostępny w menu: „Dane” → „Słowniki” → „Kursy walut”.

 

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji „Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.