Większość podmiotów gospodarczych w Polsce wybiera jako rok obrachunkowy rok kalendarzowy. Ustawa o rachunkowości wymaga, aby sprawozdanie finansowe jednostki było sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego ( vide art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Terminy związane z podpisaniem i zatwierdzeniem sprawozdania

Zgodnie z art. 52 ust.1 ustawy o rachunkowości sprawozdanie to powinno być podpisane. Sprawozdanie winno być podpisane z podaniem daty podpisu, przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wówczas sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. Ponadto na mocy art. 52 ust. 3 ustawy o rachunkowości powyższe ustalenia mają również zastosowanie do sprawozdania z działalności jednostki. Sprawozdania z działalności nie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, jeżeli nie jest członkiem zarządu

Reasumując termin na sporządzenie sprawozdania finansowego, określony w ustawie o rachunkowości, to 3 miesiące od dnia bilansowego, czyli jest to 31 marca w przypadku, gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu. Po sporządzeniu sprawozdania finansowego należy je zatwierdzić oraz złożyć do właściwych organów (KRS, urząd skarbowy).

Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Czyli zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić do 30 czerwca. Przypominamy, iż niedopełnienie tego obowiązku wyłącza możliwość podziału zysku netto i pokrycia straty netto. W przypadku spółek kapitałowych powyższe uchybienie pozbawia wspólników prawa do roszczenia o wypłatę dywidendy.

Ważne

W przypadku gdy nie dotrzymamy ustawowego terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie jesteśmy  zagrożeni karą. Spowoduje to natomiast konieczność dwukrotnego składania sprawozdania finansowego w rejestrze sądowym. Pierwszy raz należy złożyć sprawozdanie finansowego niezatwierdzonego do dnia 15 lipca, a następnie sprawozdania finansowego zatwierdzonego, które składamy w terminie 15 dni po jego zatwierdzeniu.

Kary za niezłożenie sprawozdania

Podmiot, który nie złoży sprawozdania do urzędu skarbowego i KRS musi się liczyć z konsekwencjami karnymi.

  1. Kary za niezłożenie sprawozdania do urzędu skarbowego.

W przypadku gdy podatnik, który pomimo takiego obowiązku nie złoży sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego najpóźniej do 10 lipca grozi kara grzywny za wykroczenie skarbowe. Obecnie kara za wykroczenie skarbowe  może wynieść od 200 zł do  40.000zł.

  1. Kary za niezłożenie sprawozdania do KRS.

Podatnik, który nie złoży sprawozdania do KRS w terminie do 15 lipca również  grożą kary. W takim przypadku KRS wzywa obowiązanego do złożenia sprawozdania finansowego  w dodatkowym siedmiodniowym terminie, pod rygorem zastosowania grzywny w wysokości do 10.000 zł. W przypadku nie złożenia w tym terminie sprawozdania nakładana jest grzywna.

Ważne

KRS może podwyższać grzywnę nakładając wielokrotnie, bez ograniczeń kary do maksymalnej kwoty  .

Podsumowanie

Kary za niezłożenie sprawozdania finansowego do organów podatkowych i KRS mogą być bardzo dotkliwe. Wysokość kary w przypadku KRS jest niczym nie ograniczona. W związku z tym warto już dziś pomyśleć, aby prowadzenie swoich ksiąg powierzyć sprawdzonemu partnerowi posiadającemu odpowiednie zasoby i wiedzę.

Doradca podatkowy

Tomasz Burchard