Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, aby utrzymać opłaty za energię na poziomie ubiegłego roku powinni złożyć oświadczenie do 27 lipca 2019 roku w obsługujących je firmach energetycznych.

Weszła w życie „USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych”

W okresie styczeń-czerwiec 2019 r. przedsiębiorstwa energetyczne miały obowiązek stosować wobec swoich odbiorców końcowych ceny stosowane w 2018 r.

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są:

  • mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami,

  • szpitalami,

  • jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,

  • innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,

mają obowiązek złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego.

Złożone oświadczenie uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

Z obowiązku złożenia oświadczenia wyłączeni zostali odbiorcy końcowi, jakim są odbiorcy z grupy taryfowej G, tj. gospodarstwa domowe.

Zgodnie z nowymi przepisami z ustawowo obniżonych cen nie będą mogły już korzystać średnie i duże przedsiębiorstwa. Dla nich przewidziane są dopłaty w ramach pomocy de minimis.

Oświadczenia należy składać do 27 lipca br. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego.

 

Materiały do pobrania:

  1. Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej
  2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Autor:

Katarzyna Walczak

DGCS S.A

Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży