Jeżeli w programie zostały wprowadzone osoby, które nie będą pracownikami z wynagrodzeniem pracowniczym, a tylko współpracownikiem na zasadzie umów cywilnoprawnych to w oknie „Pracownicy” w „Danych o zatrudnieniu” w polu „Data zatrudnienia” powinno być puste pole ( pole to należy usunąć w widoku formularzowym poprzez kliknięcie na klawiaturze przycisku DELETE a następnie zaakceptowaniu przyciskiem ENTER) – ponieważ zleceniobiorca nie ma właściwej daty zatrudnienia z punktu widzenia pracowniczego. Należy również takiej sobie zmienić status zatrudnienia na „Zleceniobiorca”.

Dla użytkowników wykorzystujących program do obsługi wyłącznie (albo głównie) umów cywilnoprawny (a także wynagrodzeń wynikających z uchwał organów stanowiących osób prawnych) zalecane jest wejście w okno „Umów cywilnoprawnych” poprzez wybranie opcji „Szybki start” (zielony „+” w oknie głównym programu), a następnie wybranie „Dodaj/Wynagrodzenie z uchwały”.

Wtedy pojawi się okno „Umów cywilnoprawnych”, w którym należy użyć polecenia dodaj „Dodaj”, co spowoduje dodanie nowej umowy (podstawy do wypłaty wynagrodzeń z tytułu uchwał osób ze składu osób prawnych) oraz automatyczne wczytanie ustawień pod typ umowy Przychody osoby należącej do składów organów stanowiących osób prawnych.

W oknie tym jest możliwość generowanie umów cywilnoprawnych ich rozliczanie w formie rachunków, a także sporządzanie z tego tytułu list płac oraz kart wynagrodzeń. Czynności te są realizowane dla osób wcześniej wpisanych do bazy. Dla uporządkowania danych sugerujemy aby osoby, z którymi zawiera się umowy cywilnoprawne, przypisać do odrębnego działu lub grupy, a nie do działu z pracownikami.