Od 1 stycznia 2020 r. zaczyna obowiązywać rygorystyczny wymóg płacenia za transakcje o wartości przewyższającej wartość 15 000 zł, zawartych z czynnymi podatnikami VAT, na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT (Biała Księga).

  • Jeżeli przedsiębiorca zapłaci na inny rachunek, nie będzie miał prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, jak również poniesie odpowiedzialność solidarną za zaległości sprzedawcy w podatku VAT.
  • Może uniknąć tych konsekwencji, jeżeli poinformuje urząd skarbowy w ciągu 3 dni o numerze rachunku spoza wykazu, na który zlecił przelew.
  • Jeżeli podatnik zapłaci na rachunek spoza Wykazu, ale zastosuje mechanizm podzielonej płatności, wówczas nie poniesie odpowiedzialności solidarnej za zaległości sprzedawcy w podatku VAT.

Biała księga podatników” – na stronie internetowej od 01.09.2019 r. udostępniona została baza danych podatników którzy byli lub są czynnymi podatnikami VAT https://www.pod a tki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

Od 1 stycznia 2020 tylko na te rachunki będzie można dokonywać przelewów związanych z działalnością gospodarczą. Za przelewy na inne konta wejdą sankcje karne w postaci WYRZUCENIE Z KOSZTÓW PŁATNOŚCI dokonanych na inne konto.

Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcjiokreślonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (wartość transakcji ponad 15.000zł):

  1. została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (gotówką) lub
  2. została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów – BIAŁEJ KSIĘDZE – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny.Jakie dane zawiera Biała Księga ?

Szef Krajowej Administracji Skarbowej prowadzi w postaci elektronicznej wykaz podmiotów:

  1. W odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT;
  2. Zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Wykaz zawiera następujące dane podmiotów:

  1. Firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;
  2. Numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;

a) status podmiotu:

a) w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,

b) zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;

3. Numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;

4. Numer PESEL, o ile podmiot posiada;

5. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;

6. Adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;

7. Adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej;

8. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;

9. imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;

10. imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;

11. daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
Strona 2 z 13
12. podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT; 13)numery rachunków rozliczeniowych, Wykaz jest aktualizowany w dni robocze, raz na dobę.

13. Numery rachunków rozliczeniowych.

Wykaz jest aktualizowany w dni robocze, raz na dobę.

Autor:

Andrzej Puchalski, członek Zarządu DGCS S.A