Rejestracja przedsiębiorców uprawnionych do płacenia niższych składek ZUS jest możliwa tylko do 8 stycznia 2019 roku.

 

1 stycznia wejdzie w życie ustawa o niższych składkach ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, których roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia.

 

Warunki

Ze strony internetowej ZUS-u dowiadujemy się, iż aby skorzystać w danym roku z „małego ZUS-u”:

  1. Należy prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych.
  2. Przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w poprzednim roku (30 x 2100 zł, czyli 63 000 zł).
  3. Działalność trzeba było prowadzić przez minimum 60 dni. Jeśli nie prowadziliśmy jej przez cały rok kalendarzowy, to wówczas kwotę 63 000 obniżamy proporcjonalnie do liczby przepracowanych na działalności dni.

 

Obowiązki

Poza zwyczajowymi obowiązkami, jak przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych i opłacanie składek, przedsiębiorcy na „małym ZUS-ie” będą mieli także inne obowiązki:

  1. Obowiązek przekazania w deklaracji rozliczeniowej (lub w imiennym raporcie miesięcznym) informacji o rocznym przychodzie oraz o najniższej podstawie wymiaru składek.
  2. Obowiązek przedstawienia na żądanie ZUS-u dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania.

Rezygnacja z małej działalności gospodarczej

Można zrezygnować z tego uprawnienia, jeśli nie zgłosi się do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia w terminie 7 dni liczonym od:

  1. 1 stycznia 2019 roku (czyli do 8 stycznia).
  2. Pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej.
  3. Pierwszego dnia, w którym przedsiębiorca będzie spełniał warunki do korzystania z „małego ZUS-u”.

 

Czytaj więcej na stronie ZUS-u