Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 23.37 r231024. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Dodano nagłówek z nazwą i wersją programu oraz numerem licencji do wszystkich wydruków w modułach Kadry i Płace oraz Środki Trwałe, a także do wydruku faktury wewnętrznej w oknie dodawania wpisu w modułach księgowych;
 • Usprawniono wyświetlanie komunikatów na komputerach z systemem macOS.

Moduły magazynowe:

 • Usprawniono usuwanie rozrachunku po usunięciu dokumentu z opcji Wydania → Kartoteka dokumentów wydań i sprzedaży;
 • Na wydrukach graficznych korekt faktur sprzedaży dodano informacje o terminie płatności oraz o kursie, tabeli i dacie kursu waluty dla dokumentów wystawionych w walucie;
 • W informacji o towarze w zakładce „Dokumenty wydań z danym towarem” dodano możliwość przejścia do podglądu dokumentu (pod prawym przyciskiem myszy) – podobnie jak w zakładce „Dokumenty przyjęć z danym towarem”;
 • Do operacji zbiorczych na dokumentach dodano możliwość zapisania do plików;.
 • Usprawniono edycję faktury końcowej do zaliczki o zablokowanie możliwości usunięcia rozrachunku po edycji takiego dokumentu;
 • Usprawniono wyświetlanie pozycji tzw. „usługi jednorazowej” w kartotece faktur VAT zaliczkowych;
 • Usprawniono sumowane wartości na wydruk faktury drukowanej na urządzeniu fiskalnym przy włączonym grupowaniu towarów na wydruku;
 • Moduł dodatkowy – mobilna faktura – dodano obsługę daty zaliczki w wymianie danych przez pliki xml.

Moduły księgowe:

 • Dodano nowy wzór deklaracji VAT-R w wersji 17;
 • W definicji pola dodano możliwość ustawienia zaokrąglenia i przy obliczaniu takiego pola wartość jest zaokrąglana do wartości całkowitej z zaokrągleniem od polowy w górę;
 • Zmieniono zasadę działania raportu: “Zestawienie kont w zadanym okresie”. Jeżeli ustawiono parametr „wszystkie konta”, to podsumowanie jest pobierane z księgowań SBA i ANA. W takim razie jeżeli jakieś księgowanie nie zostało rozksięgowane na analityce, to nie zostanie wzięte do podsumowania;
 • Na wydrukach tabulogramów KPiR w kolumnie 2 ustawiono ujmowanie daty dokumentu zamiast daty księgowej;
 • W narzędziu do sprawdzania księgowań dodano kolumnę „Data wpływu”, która jest wypełniana dla dokumentów zaksięgowanych w Rejestrze VAT zakupu;
 • Na raportach rejestrów VAT dodano opis oznaczeń procedur: WSTO_EE i IED.

Moduły Kadry i Płace:

 • Zmieniono nazwę typu nieobecności z kodem 338 na “Urlop rodzicielski NIEPRZENOSZALNY 70%”;
 • W oknie list płac oraz w oknie umów cywilnoprawnych zmieniono otwieranie okna zaświadczenia o zarobkach z poziomu zakładki karty wynagrodzeń tak, aby okno zaświadczenia o zarobkach było wyświetlane w nowej zakładce i z wybranym tym samym pracownikiem, co w oknie list płac / oknie umów cywilnoprawnych;
 • Odblokowano możliwość usunięcia rocznej listy płac;
 • Zmieniono otwieranie okna urlopów po zmianie daty zatrudnienia lub zwolnienia w kartotece pracowników tak, aby domyślnie była ustawiona opcja przeliczania urlopów dla jednego (wybranego) pracownika zamiast opcji przeliczania dla wszystkich pracowników;
 • W oknie listy płac na zakładce “Karta wynagrodzeń” dodano opcję wyszukiwania pracowników oraz ulepszono wygląd przycisków;
 • Zmieniono otwieranie okna historii pracy z poziomu kartoteki pracowników przyciskiem “Historia pracy” tak, aby otwierać okno historii pracy jako zakładkę i ustawiać w nim pracownika wybranego w kartotece pracowników;
 • Usprawniono drukowanie liczby godzin na rachunkach do umów cywilnoprawnych ze stawką godzinową;
 • W oknie list płac, na zakładce “Karta wynagrodzeń”, na podzakładce “Kalendarz” dodano kolumnę “Wymiar etatu”;
 • W oknie listy płac na zakładce “Karta wynagrodzeń” dodano podzakładkę “Oddelegowanie”;
 • Ulepszono wygląd wydruku paska listy płac w wersji zbiorczej i osobno dla każdego pracownika;
 • Dla nowych baz danych w oknie danych firmy wyłączono domyślne zaznaczenie pola “Osoba fizyczna” oraz zmieniono domyślny termin przesyłania deklaracji na “Do 15-tego – kod 3”;
 • W oknie “Lista płac” – “Umowy cywilnoprawne” na zakładce “Lista” dodano kolumnę “Kryterium tworzenia listy”.

Dla wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.