Szanowni Państwo, informujemy, że udostępniona została nowa wersja programu DGCS System – 24.07 r240313. Aktualizacja ta jest bezpłatna dla posiadaczy aktywnego abonamentu. Dla pozostałych użytkowników wersja jest płatna zgodnie z cennikiem.

Wprowadzono zmiany:

System:

 • Usprawniono wyświetlanie szablonów po dodaniu szablonu, zamknięciu i ponownym otwarciu edytora szablonów e-mail, a także w liście szablonów e-mail do wyboru.

Moduły magazynowe:

 • W oknie głównym magazynu przy wystawianiu dokumentów PZ/PW zwiększono pola z datami i numerem dokumentu źródłowego;
 • W kartotekach wydań dodano opcję „Rabat globalny”, która pozwala na ustawienie jednakowego rabatu dla wszystkich pozycji;
 • Usprawniono przełączanie cennika przy edycji dokumentów sprzedaży.

Moduły księgowe:

 • Przy generowaniu deklaracji PIT-36 oraz PIT-36L wraz z załącznikiem PIT-B program wypełnia pole 26 (załącznik PIT-B) zerem, tak aby cała sekcja D.2 została wysłana w e-Deklaracji;
 • Usprawniono wyświetlanie dochodów z innych źródeł o wyświetlanie dochodów tylko wskazanego właściciela;
 • Usprawniono zachowanie kursora w przypadku usuwania definicji pozycji sprawozdania finansowego;
 • Usprawniono zachowanie kursora w przypadku usuwania definicji obliczania pozycji sprawozdania finansowego;
 • Uaktualniono opis parametru „Pytaj o wykonywanie kopii bezpieczeństwa bazy danych przy zmianie bazy danych lub zamykaniu programu”;
 • Usprawniono zakładanie kont analitycznych dla kont rozrachunkowych w przypadku, gdy założona została baza danych na Księdze handlowej z ustawionym nadawaniem kont analitycznych z parametrem „kolejno” i na niej zakładana była nowa baza danych z rodzajem księgowości KPiR;
 • Zmieniono datę przy księgowaniu umów cywilno – prawnych z modułu Kadry i Płace na datę ujęcia w kosztach po stronie modułu Kadry i płace a nie w dacie wypłaty. Księgowanie według „Data wypłaty” jest w uproszczonych rodzajach księgowości;
 • W Słowniki → Plan kont rozszerzono możliwość wprowadzenia nazwy dla konta analitycznego do 100 znaków;
 • Przy próbie wysyłki jak i przygotowania do wysyłki pliku JPK VAT w wersji 3 dodano komunikat, że ta wersja pliku JPK jest nieodpowiednia dla aktualnego okresu rozliczeniowego;
 • Przywrócono przenoszenie danych do pół 7 i 8 załącznika PIT-B dla deklaracji PIT-36 i PIT-36L w przypadku rozliczenia Osoby fizycznej;
 • Dodano nowe schematy plików XSD do wersji 2-0E dla e-deklaracji PIT-36 wer.31;
 • Dodano nowe schematy plików XSD do wersji 3-0E dla e-deklaracji CIT-D wer.8;
 • W deklaracji PIT-36 wer.31 usprawniono obliczanie pola 192.

Moduły Kadry i płace:

 • Dodano nowy schemat wysyłki e-Deklaracji PIT-11 wer.29 w wersji 3-0E;
 • Ulepszono układ pola na podpis zleceniobiorcy na wydruku umowy zlecenia;
 • W oknie umów cywilnoprawnych na zakładce „Rachunki” dodano pole daty uwzględnienia w kosztach wynagrodzeń („uwzgl. w kosztach wynagr.”). Domyślnie dla nowych rachunków jest podpowiadana taka sama data, jak data zakończenia rachunku;
 • Usprawniono obliczanie rocznych list płac w sytuacji, gdy zaznaczono opcję „DLA WSKAZANEGO PRACOWNIKA”;
 • W oknie edycji listy płac oraz w oknie list płac w zakładce karty wynagrodzeń, na zakładce „Oddelegowanie” dodano kolumny „Składki ZUS nieobniżające podstawy naliczenia podatku” i „Suma składek Ubezpieczony nieobniżające podstawy opodatkowania (zwol. pod.)”;
 • Ulepszono i ujednolicono wyświetlanie komunikatów o braku danych przy drukowaniu listy płac oraz paska listy płac w sytuacji braku danych na liście płac;
 • Uspójniono wydruk karty wynagrodzeń z PIT-11 dla składek ZUS;
 • Usprawniono wyświetlanie komunikatu o braku danych do eksportu do ZCNA w oknie członków rodziny pracownika;
 • Usprawniono sprawdzanie przekroczenia limitu zasiłku chorobowego w roku;
 • Usprawniono sprawdzanie przekroczenia limitu długości okresu zasiłkowego w sytuacji, gdy dana osoba miała zasiłek chorobowy w poprzednim roku;
 • Usprawniono definiowanie indywidualnych rocznych limitów dni zasiłkowych dla poszczególnych pracowników. Limity dni zasiłkowych można ustawić w oknie „Czas pracy” – „Dni zasiłkowe” w zakładce „Limity”. Przy zmianie roku program sprawdza, czy pracownikowi przysługują 33 dni wynagrodzenia chorobowego rocznie, czy 14 dni (dla osób, które ukończyły 50. rok życia najpóźniej w poprzednim roku). Ponadto, po wprowadzeniu daty urodzenia, jeśli osobie przysługuje 14 dni wynagrodzenia chorobowego rocznie, program automatycznie wprowadza stosowną zmianę w limitach dni zasiłkowych;
 • Usprawniono obliczanie rachunków do umów cywilnoprawnych po ręcznej zmianie kosztów lub ulgi;
 • Usprawniono obliczanie rachunków do umów cywilnoprawnych po ręcznej zmianie kwoty netto;
 • Usprawniono obliczanie rachunków do umów cywilnoprawnych dla osób z niestandardowym procentem podatku w indywidualnych ustawieniach płacowych.

Od wersji 22.00 aktualizację można pobrać korzystając z opcji “Pomoc → Sprawdź czy są dostępne aktualizacje”.
Dla generacji 21 wymagane jest pobranie nowej wersji ze strony dgcs.pl i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.