Jedna z zmian wprowadzonych z dniem 4 maja 2019 r. w ,,Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy” dotyczy doprecyzowania ograniczenia konieczności przeprowadzania wstępnych badań lekarskich (Art. 229) Według przepisów:

  • w sytuacji kiedy okoliczności wskazują, że osoba zatrudniane posiada aktualne badania pracodawca ma prawo zażądać od niej aktualnego orzeczenia lekarskiego wydanego w trakcie zatrudnienia u innego pracodawcy stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku wraz ze skierowaniem na badania będącym podstawą wydania tego orzeczenia.
  • wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby: przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych
  • pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika skierowania oraz orzeczenia wydane na podstawie badań lekarskich.
  • w przypadku stwierdzenia, że warunki określone w skierowaniu nie odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, pracodawca zwraca osobie przyjmowanej do pracy to skierowanie oraz orzeczenie lekarskie wydane w wyniku tego skierowania i w konsekwencji pracodawca sam kieruje na wstępne badania wydając osobie zatrudnianej własne skierowania na badania.

Podsumowując: w momencie, kiedy pracodawca zatrudnia pracownika ma prawo żądać od niego okazania z poprzedniej pracy orzeczenia lekarskiego oraz skierowania na badania. Jeżeli pracownik będzie pracował na podobnym stanowisku nie musi ponownie wykonywać takich badań lekarskich, jeżeli ma je aktualne i nie minęło 30 dni od zakończenia poprzedniego stosunku pracy. Przepis jest korzystny dla obu stron umowy:

  • dla nowego pracodawcy:

– obecność pracownika w pracy (okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy), – brak kosztów związanych z opłaceniem badania lekarskiego (badania lekarskie są przeprowadzane na koszt pracodawcy).

  • dla pracownika:

-nie musi odbyć on ponownie wizyty u lekarza.

 

Autorzy:

 

Tomasz Kolinka

Członek Zarządu DGCS S.A.

 

Katarzyna Walczak

Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży DGCS S.A.