Pisaliśmy już o jednej ze zmian wprowadzonych z dniem 4 maja 2019 r. w ,,Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy” dotyczącej wstępnych badań lekarskich (Art. 229) w tym artykule przedstawimy Państwu zmiany dotyczące danych, których może żądać pracodawca od kandydata do pracy (Art. 22(1) Kodeksu pracy)

Według nowelizacji Kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę.

Informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia pracodawca może żądać tylko wtedy, gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

Pracodawca od kandydata do pracy co do zasady nie może domagać się już podania przez niego np. imion rodziców ani nawet miejsca zamieszkania.

Za to od pracownika pracodawca ma prawo żądać podania dodatkowych danych osobowych obejmujących:

 • adres zamieszkania;
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;
 • wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Przetwarzać powyższe dane osobowe (zachowując je w tajemnicy) mogą jedynie osoby posiadające pisemne upoważnienie wydane przez pracodawcę.

Przyszłemu pracownikowi przysługuje prawo do nie udzielenia zgody na przetwarzanie innych danych osobowych niż wymienione w art. 22 (1) Kodeksu pracy. Taka sytuacja w żaden sposób nie może wpływać na jego ewentualne zatrudnienie np. poprzez odmowę zatrudnienia.

Pracownik już zatrudniony w każdym momencie może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie stanowi to podstawy do wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia przez pracodawcę.

Wszelkie powstałe zmiany prawne w Kodeksie pracy są przez zespół DGCS S.A. na bieżąco wprowadzane do programów wydawanych przez DGCS poprzez aktualizacje.

W nowej wersji programu Kady, Płace i ZUS PRO – od wersji 9.5.8.39 zadbaliśmy o modyfikację zakresu gromadzonych danych osobowych m.in.:

 • zaktualizowano wzorce kwestionariuszy osobowych dostępnych z programu – dostosowując je do zmian ustawowych,
 • na przelewach do pracowników / zleceniobiorców jest możliwość wykazywania wybranych kategorii danych adresowych w zależności od ustawienia w polu „Na wydruki” w oknie „Dane pracownika” w zakładce „Adres zamieszkania”,
 • w słowniku „Stanu cywilnego” można wpisać ,,brak informacji” w celu nie rejestrowania zbędnych danych osobowych,
 • przypadku dodawania / edytowania danych pracownika w oknie „Dane pracownika”, pojawia się komunikat o z informacją nadmiarowych danych osobowych uwzględniający zakres danych osobowych dopuszczalnych do zgromadzenia po 5/2019 zgodne z Kodeksem pracy.

Przykładamy największą uwagę, aby nasz system był zawsze dostosowany do aktualnych przepisów prawa.  Dzięki temu dajemy Państwu komfort korzystania z naszego oprogramowania i możliwość rzetelnego wywiązywania się z wykonywanych obowiązków.

 

Autorzy:

 

Tomasz Kolinka

Członek Zarządu DGCS S.A.

 

Katarzyna Walczak

Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży DGCS S.A.