Z dniem 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie ustawa „O zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. Na jej podstawie młody zatrudniony pracownik, który nie osiągnął 26 roku życia uprawniony zostaje do skorzystania z tzw. ulgi ,,Bez PIT dla młodych”, czyli ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z dnia 25 lipca 2019r. (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1387)) tzw. „zerowy PIT dla młodych”

  • KOGO DOTYCZY USTAWA?

-osób zatrudnionych poniżej 26 roku życia, którzy dochody uzyskują są ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia (ale takich, które nie są objęte podatkiem zryczałtowanym).

  • JAKIE SĄ LIMITY TEJ ULGI?

– w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019r. z – łączne przychody z tytułu zatrudnienia w kwocie brutto uzyskane w tym okresie nie mogą przekroczyć kwoty 35.636,67 zł;

– w 2020 roku – łączne przychody z tytułu zatrudnienia w kwocie brutto uzyskane w tym okresie nie mogą przekroczyć kwoty 85.528 zł.

  • JAKIE DOKUMENTY SKŁADA PRACOWNIK?

– w roku 2019 r. osoba zatrudniona powinna złożyć wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych .

Przykładowy wzór wniosku można pobrać tutaj:  Wniosek o zaniechanie poboru zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych osoby, która nie ukończyła 26 lat.

– od 1 stycznia 2020 roku pracodawca już bez wniosku nie będzie pobierał zaliczek na podatek dochodowy – chyba, że osoba zatrudniona złoży odwrotny wniosek – to jest o pobieranie zaliczki na podatek .

  • JAKIE SĄ OBOWIĄZKI PRACODAWCY?

-na podstawie złożonego prawidłowego oświadczenia osoby zatrudnionej pracodawca najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie przestaje z wynagrodzenia osoby do 26 roku życia pobierać zaliczkę na podatek dochodowy.

  • A CO JEŻELI NIE ZŁOŻĘ OŚWIADCZENIA ALBO ZROBIĘ TO PÓŹNIEJ?

– zwolnienie podatkowe dot. wynagrodzeń uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r. i tak przysługuje osobie zatrudnionej w wieku do 26 lat – więc jeżeli taka osoba nie złoży oświadczenia, albo złoży je później – to zatrudniający będzie w 2019 roku pobierał zaliczkę na podatek, ale skoro przychód za okres od 1 sierpnia 2019 r. będzie zwolniony z podatku, to osoba taka w rocznym rozliczeniu podatkowym uzyska zwrot nadpłaconego podatku. A więc na braku złożenia oświadczenia, albo na złożeniu go z opóźnieniem nie stracimy.

Wszelkie powstałe zmiany prawne są przez Zespół DGCS S.A. na bieżąco wprowadzane do oferowanych przez nas programów. Udostępniamy je w formie aktualizacji.

Nowe wersje programów DGCS (w tym program: Kadry, Płace i ZUS PRO od wersji 9.6.0.1) uwzględniają obsługę zwolnienia podatkowego dla osób w wieku do 26 roku życia wraz z rejestracją oświadczenia oraz wskazaniem okresu stosowania zwolnienia, a także wzorem oświadczenia kierowanym do zakładu pracy przez osoby w wieku poniżej 26 lat.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą funkcjonalności i korzystania z naszych programów.

Przykładamy największą uwagę, aby nasz system był zawsze dostosowany do aktualnych przepisów prawa. Dzięki temu dajemy Państwu komfort korzystania z naszego oprogramowania i możliwość rzetelnego wywiązywania się z ciążących obowiązków.

Autor:

Tomasz Kolinka

Członek Zarządu DGCS S.A.

Katarzyna Walczak

Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży DGCS S.A